Unverschämt

Leo van Heesch Leo van Heesch

In plaats van dit Duitse woord had ik ook het Nederlandse woord schaamteloos kunnen gebruiken maar het Duits heeft meer de gevoelswaarde van brutale schaamteloosheid dan het Nederlands.

Daarom unverschämt voor de houding van Ruud Lubbers in het programma “Buitenhof” op zondag 23 december 2012. Hij zat weer Lubberiaans wollig te praten over herstel van vertrouwen en het scheppen van banen in de duurzame sector. Met name het afstempelen van pensioenen droeg volgens hem niet bij aan het herstel van vertrouwen en daarom moesten wij naar een pensioenfonds nieuwe stijl, zonder dat hij verder aangaf wat hij daarmee bedoelde. Lees verder

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailDelen

Schaamteloos of unverschämt?

In plaats van het Duitse woord unverschämt had ik ook het Nederlandse woord schaamteloos kunnen gebruiken maar het Duits heeft meer de gevoelswaarde van brutale schaamteloosheid dan het Nederlands.

Daarom unverschämt voor de houding van Ruud Lubbers in het programma “Buitenhof” op zondag 23 december 2012. Hij zat weer Lubberiaans wollig te praten over herstel van vertrouwen en het scheppen van banen in de duurzame sector.

Meer weten? Lees het nieuwe weblog ‘unverschämt‘ van Leo van Heesch.

Medezeggenschap en opbouwpercentage

In het kader van de samenwerking met de stichting Pensioenbehoud, publiceren wij hun nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 24 december 2012

Eindelijk medezeggenschap van gepensioneerden

Op 21 december, de laatste werkdag van de Tweede Kamer voor het Kerstreces, diende de Staats-secretaris SZW Klijnsma haar brief in over de datum van inwerkingtreding van de wetgeving inzake pensioenfondsen. Minister Kamp had als haar voorganger de Eerste Kamer echter toegezegd bij de behandeling van de aangenomen (maar nog niet in werking getreden) initiatiefwet Koser Kaya Blok (KKB) die na meer dan 25 jaar strijd eindelijk de deelname van gepensioneerden aan het bestuur van pensioenfondsen verplicht maakt, dat deze initiatiefwet KKB uiterlijk op 1 januari 2013 in werking zou treden. Lees verder

Vroeggepensioneerden dubbel de klos

Wij hebben al enkele keren aandacht besteed aan het pensioen-gat dat vroeggepensioneerden treft. Omdat hun prepensioen op 65-jarige leeftijd ophoudt en zij dan door de verhoging van de AOW-leeftijd nog geen AOW ontvangen, ontvangen zij over die periode alleen het aanvullend pensioen. In de loop van de komende jaren kan dat nadeel van het niet ontvangen van AOW oplopen tot vele duizenden euro’s.

Maar ze worden ook nog dubbel gepakt. In de nieuwe belastingtabellen die wij van het ministerie van financiën hebben ontvangen is het begrip 65-jarige leeftijd vervangen door het begrip AOW-leeftijd. Dat betekent dat over de periode dat men alleen aanvullend pensioen ontvangt geen 19% belasting betaalt maar 37%. Lees verder

Pensioenvoorlichting

In het kader van de samenwerking met de stichting Pensioenbehoud, publiceren wij hun nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 17 december 2012

Onjuiste voorlichting roept verontrusting op

De onjuiste voorstelling van zaken door oud-bankman Peter Verhaar bij het TV programma Pauw en Witteman op 5 december levert nog steeds verontwaardigd commentaar op. Zelfs de door Verhaar onjuist geciteerde prof. Frijns van het bekende pensioenrapport Onzekere zekerheid meldt op 10 december “Het idee dat fondsen over 15 jaar leeg of half leeg zijn, dat zijn natuurlijk fabeltjes. Dat is onzin”, aldus professor Frijns daarover tegen RTLZ. “Dat laat onverlet dat als je nu niet kort, dat je later misschien meer moet korten, tenzij de markten herstellen.” Lees verder

Maatschappelijke (ON) betrokkenheid….

Tot onze verbazing, maar ook verontwaardiging, wordt er niets meer gedaan aan het duidelijk in kaart brengen van de miljarden euro’s die aan de pensioenfondsen zijn onttrokken. “Niet meer te achterhalen” stelt de Pensioenfederatie bijna jubelend vast. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken….

Wij dringen er nadrukkelijk op aan, hiermede geen genoegen te nemen, omdat de jaarstukken van elk pensioenfonds opvraagbaar zijn en dus zwart op wit valt te constateren, wat er met ons pensioengeld is gebeurd. In 2002 beloofde de toenmalige staatsecretaris van Sociale Zaken, de heer M. Rutte deze miljardenroof te willen uitzoeken. De huidige “steekproef “onder vijf pensioenfondsen, nota bene a n o n i e m, dus in het geniep…, is even dwaas als een open hart operatie via de blinde darm afhandelen. Ook het schijnargument van – alweer- de Pensioenfederatie dat het een en ander teveel geld kost en dat die gelden verhaald zullen worden op de pensioendeelnemers getuigt van een zodanige onwil en gemakzucht dat aan het bestaansrecht van een dergelijke federatie moet worden, getwijfeld, omdat deze organisatie op voorhand ondeugdelijk handelen door de pensioendeelnemers wil laten financieren. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken……. Lees verder

De diverse discussies over de pensioenpot

In het kader van de samenwerking met de stichting Pensioenbehoud, publiceren wij hun nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 10 december 2012

Pensioenfonds Zorg en Welzijn zorgt slecht voor ons pensioen

In de NRC, het Financieel Dagblad en de Telegraaf van 4 december wordt vermeld “In de plannen van Zorg & Welzijn, het pensioenfonds van twee miljoen werknemers en oud-werknemers uit de zorg, is er geen sprake meer van een gegarandeerd pensioen. Volgens Peter Borgdorff, directeur van het fonds, blijkt uit de verlagingen van pensioenen de afgelopen jaren dat deze garantie sowieso niet waar te maken is.” Inderdaad kent de Pensioenwet de mogelijkheid van het korten van een pensioen dat is opgebouwd op basis van een uitkeringsovereenkomst, dus een onvoorwaardelijk toegezegd ‘nominaal’ pensioen met de ambitie om te indexeren voor koopkrachtverlies. Maar dan moeten wel eerst alle andere mogelijkheden van bijsturing toegepast zijn om de dekkingsraad weer op peil te krijgen. Dat kan zijn een hogere premie, meer opbouwjaren, een versoberde regeling of een lager opbouwpercentage zoals dit kabinet heeft voorgesteld. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Lees verder

Sluipmoord op het welvaartsvaste pensioen

De Volkskrant had geen betere kop kunnen bedenken voor hun artikel over twee pagina’s in de krant van 8 december over wat er met de pensioenen aan de hand is. Het is voor zover wij weten de eerste keer dat een krant een poging doet om een volledig en evenwichtig verhaal te vertellen. Natuurlijk zijn er wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt de suggestie gewekt dat de huidige gepensioneerden geweldige pensioenen hebben, terwijl die in feite gemiddeld niet boven de € 750 per maand uitkomen. Met name de oudere gepensioneerden hebben tot hun 35e nog zegeltjes geplakt om als ze 65 waren het duizelingwekkende bedrag van ƒ 10,93 per maand meer te krijgen dan de Aow. Lees verder

Het onbenul van Pauw en Witteman

Leo van Heesch Leo van Heesch

Dinsdag 4 december. Pauw en Witteman hebben in hun programma een zichzelf financieel commentator noemende malloot uitgenodigd die er op uit is om jongere werknemers schrik aan te jagen, dat er voor hen straks geen pensioen meer zal zijn. Hij beweert zo uit de losse pols, dat het vermogen van de pensioenfondsen al over 10 jaar gehalveerd zal zijn. Waar hij dat vandaan haalde mag Joost weten, kennelijk heeft hij een dikke duim. Of is het omdat hij, nu de woekerpolissen van de verzekeraars in een kwaad daglicht staan, ons pensioenverzekeringen wil aansmeren waarvan een kwart van de premie bij de verzekeraars blijft hangen. Lees verder

Pensioenfondsen en hypotheken II

In eerdere berichten hebben wij onze bezorgdheid geuit over de plannen van APG en PGGM om te beleggen in Nederlandse hypotheken. Wij schreven in ons laatste bericht dat als deze beleggingen zouden gelden voor veilige hypotheken en binnen de bandbreedte van het huidige beleggingsbeleid voor vastrentende waarden, er niets aan de hand zou zijn. Welnu de voorzitter van het ABP Henk Brouwer heeft zowel in de Deelnemersraad van het ABP alsook bij andere gelegenheden verzekerd, dat als het ABP in hypotheken stapt, dit onder de genoemde voorwaarden zal gebeuren. Wat het ABP betreft zijn wij dus gerustgesteld, als ook andere pensioenfondsen soortgelijke verklaringen afgeven, is er geen vuiltje aan de lucht. Lees verder