Schaamteloos of unverschämt?

In plaats van het Duitse woord unverschämt had ik ook het Nederlandse woord schaamteloos kunnen gebruiken maar het Duits heeft meer de gevoelswaarde van brutale schaamteloosheid dan het Nederlands.

Daarom unverschämt voor de houding van Ruud Lubbers in het programma “Buitenhof” op zondag 23 december 2012. Hij zat weer Lubberiaans wollig te praten over herstel van vertrouwen en het scheppen van banen in de duurzame sector.

Meer weten? Lees het nieuwe weblog ‘unverschämt‘ van Leo van Heesch.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailDelen

Vroeggepensioneerden dubbel de klos

Wij hebben al enkele keren aandacht besteed aan het pensioen-gat dat vroeggepensioneerden treft. Omdat hun prepensioen op 65-jarige leeftijd ophoudt en zij dan door de verhoging van de AOW-leeftijd nog geen AOW ontvangen, ontvangen zij over die periode alleen het aanvullend pensioen. In de loop van de komende jaren kan dat nadeel van het niet ontvangen van AOW oplopen tot vele duizenden euro’s.

Maar ze worden ook nog dubbel gepakt. In de nieuwe belastingtabellen die wij van het ministerie van financiën hebben ontvangen is het begrip 65-jarige leeftijd vervangen door het begrip AOW-leeftijd. Dat betekent dat over de periode dat men alleen aanvullend pensioen ontvangt geen 19% belasting betaalt maar 37%. Lees verder

Maatschappelijke (ON) betrokkenheid….

Tot onze verbazing, maar ook verontwaardiging, wordt er niets meer gedaan aan het duidelijk in kaart brengen van de miljarden euro’s die aan de pensioenfondsen zijn onttrokken. “Niet meer te achterhalen” stelt de Pensioenfederatie bijna jubelend vast. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken….

Wij dringen er nadrukkelijk op aan, hiermede geen genoegen te nemen, omdat de jaarstukken van elk pensioenfonds opvraagbaar zijn en dus zwart op wit valt te constateren, wat er met ons pensioengeld is gebeurd. In 2002 beloofde de toenmalige staatsecretaris van Sociale Zaken, de heer M. Rutte deze miljardenroof te willen uitzoeken. De huidige “steekproef “onder vijf pensioenfondsen, nota bene a n o n i e m, dus in het geniep…, is even dwaas als een open hart operatie via de blinde darm afhandelen. Ook het schijnargument van – alweer- de Pensioenfederatie dat het een en ander teveel geld kost en dat die gelden verhaald zullen worden op de pensioendeelnemers getuigt van een zodanige onwil en gemakzucht dat aan het bestaansrecht van een dergelijke federatie moet worden, getwijfeld, omdat deze organisatie op voorhand ondeugdelijk handelen door de pensioendeelnemers wil laten financieren. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken……. Lees verder

Sluipmoord op het welvaartsvaste pensioen

De Volkskrant had geen betere kop kunnen bedenken voor hun artikel over twee pagina’s in de krant van 8 december over wat er met de pensioenen aan de hand is. Het is voor zover wij weten de eerste keer dat een krant een poging doet om een volledig en evenwichtig verhaal te vertellen. Natuurlijk zijn er wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt de suggestie gewekt dat de huidige gepensioneerden geweldige pensioenen hebben, terwijl die in feite gemiddeld niet boven de € 750 per maand uitkomen. Met name de oudere gepensioneerden hebben tot hun 35e nog zegeltjes geplakt om als ze 65 waren het duizelingwekkende bedrag van ƒ 10,93 per maand meer te krijgen dan de Aow. Lees verder

Pensioenfondsen en hypotheken II

In eerdere berichten hebben wij onze bezorgdheid geuit over de plannen van APG en PGGM om te beleggen in Nederlandse hypotheken. Wij schreven in ons laatste bericht dat als deze beleggingen zouden gelden voor veilige hypotheken en binnen de bandbreedte van het huidige beleggingsbeleid voor vastrentende waarden, er niets aan de hand zou zijn. Welnu de voorzitter van het ABP Henk Brouwer heeft zowel in de Deelnemersraad van het ABP alsook bij andere gelegenheden verzekerd, dat als het ABP in hypotheken stapt, dit onder de genoemde voorwaarden zal gebeuren. Wat het ABP betreft zijn wij dus gerustgesteld, als ook andere pensioenfondsen soortgelijke verklaringen afgeven, is er geen vuiltje aan de lucht. Lees verder

Pensioenfondsen en hypotheken

De afgelopen dagen komen er berichten naar buiten dat de twee grootste pensioenbeheerders van Nederland het APG (uitvoerder van het ABP en o.a. Cordares) en de PGGM onder bepaalde voorwaarden bereid zijn in de hypotheekmarkt te stappen. Alle alarmbellen beginnen dan te rinkelen en wij verwijzen voor de redenen van dat alarm naar ons bericht op 27 september met de titel “De werkgeverskongsi”. Naar aanleiding van een oproep van Bernard Wientjes voorzitter van VNO-NCW en voor het derde achtereenvolgende jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot machtigste man van Nederland om de pensioenfondsen de hypotheken van de banken over te laten nemen, zodat de banken weer ruimte zouden hebben om het bedrijfsleven te financieren, betoogden wij dat pensioenfondsen er niet zijn om banken te redden of de regering een handje te helpen, maar dat hun wettelijke taak is de hen toevertrouwde gelden zo goed mogelijk te beheren ten behoeve van hun deelnemers. Lees verder

En de verliezer is…

Nu de kruitdampen rond de inkomensafhankelijke premie zijn opgetrokken en het oproer in de Telegraaf- en VVD-achterban tot bedaren lijkt gekomen, blijkt er naast de toekomstige werkloze één grote verliezer van het nieuwe akkoord te zijn en zoals de laatste jaren gebruikelijk is dat de gepensioneerde.

De koopkracht van de gepensioneerden met een jaarinkomen groter dan € 23.000 (AOW + Pensioen) gaan er alleen als gevolg van dit akkoord gemiddeld 1% per jaar in koopkracht op achteruit. Dit komt dus bovenop de verslechteringen van de afgelopen jaren, bovenop de terugloop in koopkracht omdat er opnieuw niet geïndexeerd gaat worden en bovenop de kortingen op ons pensioen die er aan zitten te komen. Er is geen enkele inkomenscategorie die maar bij benadering zoveel moet inleveren als de gepensioneerde. Lees verder

Eerste indruk regeerakkoord

Sneller dan verwacht kwam het bericht dat VVD en PvdA er in de afgelopen weken in zijn geslaagd een brug te bouwen over het ravijn van hun opvattingen, die stevig genoeg lijkt om een aantal zeer ingrijpende maatregelen in de komende tijd door te voeren. Kennelijk is dat bouwen aan een brug hen zo goed bevallen dat zij dat als motto voor hun regering hebben gekozen en aankondigen van plan te zijn om overal in het land nog veel meer bruggen te bouwen.

Omdat de tekst van het regeerakkoord een document is van 80 pagina’s kan er zo snel nog geen afgewogen oordeel worden gegeven. Lees verder

Laat uw mening horen!

Hoe kunnen wij zelf iets doen tegen alle negatieve ontwikkelingen die ons bedreigen. Alle maatregelen worden in Den Haag bedacht en daar moeten wij dus onze stem laten horen. Het bestuur van de NBP doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere ouderenorganisaties. Maar het zou goed helpen als ook u regelmatig uw stem laat horen en zeker bij de partij, waar u op hebt gestemd. Bij de laatste regiobijeenkomst van de regio Limburg in Sittard kwam het idee om de mail adressen van politici te publiceren in Pensioenbelangen en op de website. Lees verder

De dekkingsgraad, de kortingen en de desastreuse belastingplannen

Dekkingsgraden september 2012

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen hebben zich over het algemeen positief ontwikkeld en te hopen valt dat die ontwikkeling zich de komende maanden zal voortzetten. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn komt op dit moment op 99 % en heeft nog maar weinig stijging nodig om het komende jaar niet te hoeven korten. Het BPF Bouw heeft zelfs een dekkingsgraad van 104,7 % en heeft daarmee nog wel een reservetekort maar geen dekkingstekort meer. Somberder ziet het er uit voor de beide metaalfondsen. PME komt nu uit op 93 % en PMT op 91,2 %. De kortingen op die pensioenen voor 6 % tot 7 % zullen in april 2013 daarom waarschijnlijk gewoon doorgaan. Bij het grootste pensioenfonds ABP is de situatie ook stevig verbeterd en de dekkingsgraad komt nu uit op 97 %. Zeer waarschijnlijk zal de aangekondigde korting van een ½ % doorgaan, maar als de gunstige ontwikkeling doorzet, zijn er mogelijk in 2014 geen nieuwe kortingen noodzakelijk. Lees verder