Missie

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de pensioen belangen van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden.
De NBP heeft als doel deze belangen optimaal te behartigen. Slechts een klein deel, voornamelijk gepensioneerden van het ABP, zijn nu bij de NBP aangesloten. Wij streven ernaar ook op te komen voor alle (toekomstig) gepensioneerden ongeacht pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Visie

Dit doel willen we bereiken door:

 1. Betrokkenen te informeren over alles wat te maken heeft met hun (toekomstig) pensioen
 2. Zonodig en zo mogelijk de grote publieksmedia in te schakelen om het onder 1. Gestelde te helpen bevorderen
 3. Actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, toezichthouders en pensioenfondsbesturen.
 4. Samenwerking met gelijkgestemde organisaties die als doel nastreven de belangen van pensioenrechten van (toekomstig) gepensioneerden veilig te stellen. De NBP is mede daarom lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).

Door samenwerking kunnen we onze krachten bundelen en een stem opeisen aan de overlegtafels waar besluiten worden genomen over de toekomst van ons pensioenstelsel.

De Nederlandse economie en dus ook ons pensioenstelsel is gevoelig voor externe invloeden.
De huidige wereldwijde kredietcrisis heeft enorme financiële gevolgen. Bij de grote meerderheid van de fondsen dreigt de indexatie voor jaren achterwege te blijven. Zelfs de uitkering van nominale pensioenen is bij de meeste fondsen niet langer vanzelfsprekend.

De NBP heeft de volgende uitgangspunten en doelstellingen:

 1. De aanvullende pensioenen zijn van de [ex]werknemers in Nederland die deze door premie- inleg en beleggingsrendement via pensioenfondsen hebben opgebouwd tot een collectief vermogen van zeer grote omvang. Geen enkele partij heeft recht op dit vermogen behalve de door ons hierboven aangegeven doelgroep waarvan wij de belangen, alleen of samen met anderen, willen behartigen.
 2. De looptijd van pensioenopbouw is lang, zo lang dat men de effecten hiervan nauwelijks nog kan overzien. Voor het pensioenstelsel moeten solide spelregels gelden, die niet beïnvloedbaar zijn door economische golfbewegingen. Tussentijdse ingrepen in de spelregels door partijen anders dan de pensioengerechtigden moeten worden verboden.
 3. Pensioenfondsbestuurders moeten zorgvuldig worden geselecteerd en onder toezicht staan, mede van pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers. Pensioenfondsbesturen moeten het beleggingsbeleid zelf kunnen bepalen, samen met de (toekomstig) pensioengerechtigden dan wel hun vertegenwoordigers, zonder invloed van de overheid.
 4. Onze doelgroep heeft recht op een pensioen dat transparant, waardevast is zoals afgesproken met werkgevers en pensioenfondsen.
 5. De NBP streeft naar een krachtige landelijke, regionale organisatie.
 6. Stimuleert en voert een intensief voorlichting-/ PR-beleid.
 7. Bevordert samenwerking met werknemersorganisaties, ouderenbonden en KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)

1.1 Middelen

 • Geven van pensioenvoorlichting en informatie aan de (aspirant) leden
 • Periodiek magazine met actuele informatie (blad Pensioenbelangen)
 • Nieuws en actuele informatie via de website www.pensioenbelangen.nl
 • Organiseren van pensioenbijeenkomsten waar door middel van een presentatie uitleg wordt gegeven over het Nederlandse pensioenstelsel en uitleg UPO (uniform pensioenoverzicht).
 • Samenwerkingsverband met de Koepel Gepensioneerden voor beïnvloeding en communicatie naar politiek en pensioenfondsen