Omdat wij vanaf onze oprichting in 1919 door een aantal ambtenaren van de Rijksbelastingen veel leden hebben met een pensioen bij het ABP, hebben wij voor deze leden een aparte sectie die zich vooral bezighoudt met de behartiging van de pensioenbelangen bij het ABP. De NBP is de enige algemene bond voor huidige en toekomstige pensioengerechtigden van het ABP.

Daarnaast behartigen wij ook de pensioenbelangen van alle andere pensioengerechtigden en ook daarvoor hebben wij een aparte sectie onder de naam “Bedrijven en Instellingen”.

LEDENRAAD

Binnen een vereniging hebben alle leden het recht mee te praten en te beslissen. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden was de opkomst op algemene ledenvergaderingen uiterst gering. Aangezien het voor het bestuur belangrijk is te weten wat er onder de leden leeft, hoe het beleid wordt beoordeeld en wat men van de vereniging verlangt is een Ledenraad opgericht.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Zij bekijkt het beleid van de NBP en doet aanbevelingen voor het beleid van de komende periode. In de Ledenraad kunnen leden worden gekozen (steeds voor een periode van 3 jaar) die zich, na overleg met de voorzitters van bestuur en Ledenraad, hiervoor kandidaat hebben gesteld.

De leden van de Ledenraad hebben of een directe binding met de achterban of zijn materie deskundigen. Hierdoor kan het bestuur optimaal worden aangestuurd. Een aantal leden van de Ledenraad helpt, vanuit hun vakkennis, het bestuursbeleid vorm te geven.

De Ledenraad komt twee maal per jaar bijeen. De voorzitter van de Ledenraad woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hierbij is zijn focus gericht op zaken waar de Ledenraad over geïnformeerd moet worden en/of besluiten moet nemen.

 

Leden van de Ledenraad:

de heer G.H. Aerts

de heer T.C.B.M. van der Lugt

de heer J. Bezema (vice-voorzitter)

de heer J. Pronker

de de heer F. Bruins 

de heer A.J. Smit

de heer J. Coehoorn

 de heer W. Verwoerd (voorzitter)

de heer drs. C. Dekker

 mevrouw G. Zaadnoordijk-Edel 

de heer P.L. de Haan

 

In memoriam
Op 30 september 2017 is, na een kort ziekbed, Rinie Zelvelder, lid van de ledenraad, overleden. Zij is ruim 90 jaar geworden. Wij hebben haar in de 10 jaar dat ze lid was van de ledenraad, leren kennen als een sociaal bewogen vrouw die op kwam voor de zwakkeren in de maatschappij. Via haar netwerken was ze actief in het promoten van de NBP. Hierbij maakte ze gebruik van haar grote kennis en ervaring die ze had opgedaan als gekozen lid van diverse openbare organen.
Dat zij moge rusten in vrede.

Willem Verwoerd (voorzitter ledenraad NBP)

 

Lees hier een kort verslag van de Ledenraadsvergadering van 25 april jl.

 

BESTUUR

Het bondsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de vereniging in alle voorkomende gevallen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

 

Bestuursleden:

Willem Schuddeboom (voorzitter)

Gerard Meijer (secretaris)