Verantwoordingsorgaan

Tot 2014 kenden pensioenfondsen deelnemersraden. Hierin waren werknemers en werkgevers vertegenwoordigd. In 2014 is de naam veranderd in Verantwoordingsorgaan (VO) en hebben ook gepensioneerden zetels.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het VO zijn:

Het bestuur van een pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over haar beleid en hoe dit is uitgevoerd. Het VO is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over zaken zoals het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid, het voorgenomen beleid en de naleving van de Code pensioenfondsen.

Het VO heeft recht, om in het kader van haar taak, te overleggen met het bestuur, de compliance officer, de Raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaris.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over zaken zoals het beleid inzake beloningen, de vorm en inrichting van het intern toezicht, het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleggingsbeleid; het vaststellen en wijzigen van de actuariële en bedrijfstechnische nota; het vaststellen en wijzigen van het strategisch meerjarenplan, de wijziging van de statuten en de reglementen van de organen van het fonds (niet zijnde pensioenreglementen), het vaststellen en wijzigen van een herstelplan, het terugstorten van premie of verlenen van premiekorting, het doorvoeren van kortingsmaatregelen.

De geleding van pensioengerechtigden van het verantwoordingsorgaan is voorts bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van leden van het bestuur namens de gepensioneerden.

 

BpfBouw

Het Bpf Bouw behoort met zijn beheerd vermogen van ca. 50 miljard tot de vijf grote pensioenfondsen in Nederland en valt daarmee onder scherp toezicht. Het fonds heeft gekozen voor het bestuursmodel 'paritair plus', dat wil zeggen, dat het bestuur is gevormd vanuit de werkgevers (zes), de werknemers (drie) en de gepensioneerden (drie), aangevuld met twee onafhankelijk deskundigen, totaal veertien leden.

Het Verantwoordingsorgaan :heeft een rol die enigszins vergelijkbaar is met die van een aandeelhoudersvergadering bij een vennootschap dus met recht van advies en goedkeuring van gevoerd beleid. Een Raad van Toezicht van drie onafhankelijke personen is belast met het dagelijks toezicht. Het fondsbestuur en de R.v.T. leggen verantwoording af aan het VO.

In onderstaande documenten vindt u nog nieuws uit het verleden over het Verantwoordingsorgaan Bpf Bouw uit de periode dat Bpf Bouw nog actief was in VO.

Bestuursbeleid getoetst (vergaderverslag van 15-05-2018)

Bijscholing (vergaderverslag van 03-04-2018)

De belangen van pensioengerechtigden (vergaderverslag van 13-02-2018)