Denken in nominale marktwaarde staat op gespannen voet met de nagestreefde evenwichtigheid in het nieuwe pensioenstelsel. Besturen van pensioenfondsen krijgen daar een hele kluif aan. Het inflatierisico blijkt een belangrijke oorzaak van mogelijk onevenwichtigheden. Maar vlak ook de impact van de wijzigingen in risicodraagvlak tussen generaties niet uit.

Inleiding
Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting voor het nieuwe pensioenstelsel benadrukken evenwichtigheid van uitkomsten en kent uitgebreide processen en procedures die evenwichtigheid zouden moeten borgen. Dat geldt in het bijzonder voor het solidaire stelsel. Wat evenwichtig is blijft echter vaag. Ten aanzien van de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel introduceert de wetgever het netto profijt beginsel. De definitie van het begrip netto profijt in artikel 150 e, tweede lid van het wetsvoorstel luidt. “Het netto profijt is het verschil tussen de marktwaarde van de te verwachten pensioenuitkeringen en de marktwaarde van de toekomstige premie-inleg.” Let vooral op de rol van het begrip marktwaarde; daar zit een forse adder in verstopt.

Niet de verwachte pensioenuitkomst telt maar de voor beleggingsrisico gecorrigeerde uitkomst. Met verschillen in risicocapaciteit tussen generaties wordt dan geen rekening gehouden. Voor de transitie naar het nieuwe stelsel wordt het huidige nominale Financieel Toetsingskader (FTK) als vertrekpunt genomen: ook daar leidt de gehanteerde marktwaarde definitie niet per definitie tot evenwichtige uitkomsten.

In deze bijdrage tracht ik, op basis van een korte historische terugblik, een omschrijving van het begrip evenwichtigheid te geven. Na een korte karakterisering van het risicoprofiel van het nieuwe stelsel kijken we waaraan een evenwichtige transitie zou moeten voldoen. Vervolgens bezien we hoe in het solidaire stelsel evenwichtige pensioenuitkomsten in een onzekere wereld kunnen worden bereikt en wat dat betekent voor de opzet van de solidariteitsreserve.

Lees hier het artikel verder op de website van MeJudice