Indexatie pensioenen in 2006 blijft opnieuw achter, hoe legt ABP het de gepensioneerden uit?

De NBP maakt zich ernstig ongerust over de koopkracht van de gepensioneerden nu de indexatie (is aanpassing aan het stijgende loon- en prijspeil) is gesteld op slechts 0,17%. Dit komt voor de meeste gepensioneerden heel hard aan.
Daartegenover staat dat de premie voor pensioenafdracht is verlaagd, welke verlaging hoofdzakelijk ten goede zal komen aan de werkgevers.
Weliswaar zijn de inflatiecijfers relatief laag, maar ze geven een onvolledig beeld van de werkelijkheid, met name omdat de ziektekostenpremies hierin niet zijn opgenomen. Speciaal door het nieuwe zorgstelsel zijn voor velen belangrijke kostenstijgingen te verwachten. Hier komt bij dat de indexering aan het begin van het afgelopen jaar ook al zeer beperkt was (0,12%). Vele gepensioneerden staan daardoor reeds met de rug tegen de muur.

De grepen uit de kas door de overheid (veel te lage premie vaststelling) vóór de privatisering van ABP wreken zich nu, maar ook na de privatisering is het beleid door ABP voortgezet door de premies ver beneden kostprijs vast te stellen.