De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) neemt stelling tegen de voornemens van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (de Stichting FVP) om met ingang van 1 januari 2008 te stoppen met bijdragen aan WW-gerechtigden. De Stichting verwacht dat de middelen die zijn bedoeld om deze bijdragen toe te kennen in 2008 zullen zijn uitgeput. Bedoelde middelen worden sinds 1989 gebruikt om pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers, ouder dan 40 jaar, tot hun 65e voort te zetten. De Stichting beschikt daartoe over beleggingsinkomsten van kapitaal, bijeengebracht door de werkgevers. De blijvende lage rentestand en de toegenomen werkloosheid blijken hun tol te eisen, aldus het stichtingsbestuur, en maken ingrijpen in de FVP-regeling noodzakelijk. De dreigende insolventie bij ongewijzigd beleid heeft tot gevolg dat WW-rechthebbenden de dupe zijn. Hun uiteindelijke pensioen op 65-jarige leeftijd kan door de voorgenomen maatregelen worden gehalveerd.

De NBP is van oordeel dat dit moet worden voorkomen, was het slechts omdat de loonbevriezing (gedurende een aantal jaren geen of verminderde indexatie) nu al geruime tijd van negatieve invloed op de pensioenen is. Aanstaande gepensioneerden/WW-gerechtigden worden aldus ten minste tweemaal getroffen. De NBP komt hiertegen op met voorstellen om het FVP-fonds aan te vullen. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden:
De werklozen zelf zouden ook een deel van de premie kunnen gaan betalen, immers de werkenden betalen ook een deel van deze premie.
Een opslag op de WW-premie van enkele tienden van procenten.

Als noodmaatregel, de leeftijdsgrens verhogen, bijvoorbeeld naar 45 jaar. Zo blijft de kwetsbaarste groep werklozen toch zijn pensioenopbouw behouden. Belangrijk is natuurlijk ook de arbeidsmarktpositie van de ouderen te verbeteren. Dan behoeven minder werklozen gebruik van de regeling te gaan maken. De NBP zal zich met deze voorstellen richten tot de werknemers- en werkgevers organisaties, de politiek en het stichtingsbestuur.