Bestuursvertegenwoordigers van ABP en NBP confronteren elkaar in een rendez-vous in Amersfoort.
De Stichting Pensioenfonds ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, zochten elkaar op om van gedachten te wisselen over het Herstelplan van ABP. De NBP behartigt de belangen van de gepensioneerden.
De NBP bracht in de discussie in dat, nu het weer goed gaat met het rendement en de dekking van het ABP-fonds, de pensioenen met terugwerkende kracht met 100% weer kunnen worden geïndexeerd (thans 2/3).
De NBP maakte van deze gelegenheid gebruik om haar speerpunten naar voren te brengen:
1. Bestuursdeelneming aan de pensioenfondsen
2. Indexatie – inhaalslag van de pensioenuitkeringen
3. Solidariteit binnen de fondsen over de generaties heen
4. Deskundigheidsbevordering van de pensioenfondsbestuurders

In soms heftige discussie bleken ‘partijen’ elkaar goed te verstaan.
ABP en NBP hebben afgesproken elkaar vaker op deze wijze te ontmoeten in het belang van de gepensioneerden maar ook van het pensioenfonds.