Charles Beugelink

Jan Kune en Bert Koster gekozen

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 11 april j.l. werd de uitslag officieel bekend gemaakt. Het was een hectische periode gezien de korte tijd die we hadden om kandidaten aan te dragen, die voldeden aan de eisen van het ABP. Er was een gezamenlijke kandidatenlijst onder de naam OSGOO (Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs) waaraan behalve de NBP ook deelnamen:

  • KVEO (Kon. vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht)
  • BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie)
  • VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol)
  • VNol (Ver. van Nederlandse Oud-Loodsen)

In totaal waren er 14 kandidaten waaronder 7 NBP-leden.

 

Opkomst laag

Helaas was de opkomst teleurstellend laag, vooral bij de actieve deelnemers.

De Kiescommissie stelde vast dat in de kiesgroep “actieve deelnemers”:

  • 1.109.242 personen stemgerechtigd waren;
  • 31.463 geldige stemmen zijn uitgebracht (2,84%);

en in de kiesgroep “pensioengerechtigden”:

  • 742.400 personen stemgerechtigd waren;
  • 53.065 geldige stemmen zijn uitgebracht (7,15%);

Van de 14 OSGOO-kandidaten zijn er 2 gekozen in het verantwoordingsorgaan, Prof. Dr. Jan Kuné namens de NBP en Ir. Bert Koster namens de KVEO. We hadden natuurlijk op meer gehoopt maar zijn zeker gezien de korte voorbereidingstijd, toch blij met deze twee zetels.

Aanwijzing bestuurslid ABP

Het verantwoordingsorgaan treedt in juli 2014 in werking voor een periode van 4 jaar. Na een periode van ruim 30 jaar lobbyen krijgen de gepensioneerden nu eindelijk een stem in het verantwoordingsorgaan en mogelijk straks ook in het bestuur van het ABP. Het verantwoordingsorgaan kan namelijk een kandidaat voordragen voor het bestuur van het ABP. Wij zullen ons inspannen om de heer Kuné in het bestuur van het ABP te krijgen. In het volgende nummer van Pensioenbelangen komt Jan Kuné uitgebreid aan het woord over het belang van het verantwoordingsorgaan en wat voor invloed hij zelf kan uitoefenen.

Overige uitslagen

Joop van Vliet

Omdat– vrees ik – een aantal via de vakbondslijsten gekozen de ‘stalorders’ zullen volgen, is de verhouding tussen de onafhankelijken en de rest vermoedelijk cruciaal. Er zijn echter aanwijzingen dat de met voorkeursstemmen gekozen VO-leden minder ‘vakbondstrouw’ zijn dan de vooral jonge vergadertijgers uit de gestaalde kaders. En vermoedelijk geldt dat ook voor de relatief veel vrouwen die in de VO-raad komen te zitten.

Actieven:

onafhankelijken winnen 4 zetels

De gemiddelde leeftijd van een actief VO-lid is 47 jaar. De oudste is 62 jaar en de jongste 22. Gemiddeld waren er voor de verkiezing van een actief VO-lid 1656 stemmen nodig. Hoewel de ‘Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht’ vier zetels veroverden in de VO-raad zijn de overige 15 zetels voor vakbondsmensen. Gunstig vind ik dat er 7 vrouwen in de raad komen.

Gepensioneerden:

4 vrouwen met voorkeursstemmen gekozen

Bij de gepensioneerden waren er bijna 2,5 keer zoveel stemmen gemiddeld nodig om gekozen te kunnen worden. De gemiddelde leeftijd is 69 jaar. De oudste is 68 de jongste is 63 jaar. Opmerkelijk is dat de vier via de vakbondslijsten gekozen vrouwen hun plaats veroverden via voorkeursstemmen. Het lijkt er op dat de vakbondskiezers toch liever wat minder invloed van mannelijke vergadertijgers willen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de verhouding 19 actieven tegen 13 gepensioneerden niet de mate van interesse weerspiegelt die uit de stemverhoudingen blijkt. Die conclusie wordt nog versterkt door het feit dat de vakbonden bij de actieven veel meer ‘beïnvloedingsmogelijkheden’ hadden dan de minder sterk georganiseerde ‘onafhankelijken’. De praktijk zal moeten leren in hoeverre een en ander de samenwerking binnen het VO belemmert.