Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

 

Verkiezingssucces

Na het inwerking treden van de wet op de versterking van de besturen van pensioenfondsen kwam er bij bpfBouw een verkiezing waarbij pensioengerechtigden zes zetels in het nieuw te vormen Verantwoordingsorgaan (voortaan VO genoemd) konden krijgen. De NBP die zich heeft zich tientallen jaren ingespannen voor deze wet diende een kandidatenlijst in waarop drie oud collega’s stonden, de jongste bovenaan en de oudste onderaan. De lijst haalde ruimschoots de kiesdrempel en behaalde op grond van het aantal voorkeursstemmen ook een restzetel, die toeviel aan lijstduwer Tjebbe Visser. Het nieuwe Verantwoordingsorgaan van bpfBouw heeft 14 leden. Vier daarvan zijn benoemd door de werkgeversorganisaties en vier door de vakorganisaties. Voor de zes door de gepensioneerden gekozen leden zijn vier vakbondskandidaten twee kandidaten van de NBP.

Wennen

Voor iedereen is het wennen aan de situatie dat er nu drie ‘geledingen’ in het VO aanwezig zijn, waar er sinds mensenheugenis twee waren. Het meest bijzondere is dat de gekozen ‘geleding van gepensioneerden’ bevoegd is een bindende voordracht aan het pensioenfondsbestuur te doen voor de vervulling van drie plaatsen in het bestuur. In september 2014 maakt deze ‘geleding’ een keuze uit de voorhanden kandidaten. Wij hopen natuurlijk dat minstens één van de door de NBP voorgestelde kandidaten de instemming van de ‘geleding van gepensioneerden’ zal verkrijgen. Als die kandidaat dan ook nog door De Nederlandsche Bank wordt goedgekeurd krijgt de NBP een bestuurder in het bpfBouw.

BpfBouw – een groot fonds

Het bpfBouw behoort met zijn beheerd vermogen van ruim 40 miljard tot de grote pensioenfondsen en valt daarmee onder scherp toezicht. Het fonds heeft uit de mogelijkheden, die de wet biedt, gekozen voor het bestuursmodel ‘paritair plus’, dat wil zeggen dat het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers namens de werkgevers (zes), werknemers (drie) en gepensioneerden (drie) aangevuld met twee onafhankelijk deskundigen, totaal veertien leden. De rol van het VO is enigszins vergelijkbaar met die van een aandeelhoudersvergadering bij een vennootschap, dus met recht van advies en van goedkeuring van gevoerd beleid. Een Raad van Toezicht van drie onafhankelijke personen is belast met het dagelijks toezicht. Het fondsbestuur en de R.v.T. leggen verantwoording af aan het VO. “Wij, de twee uit de NBP kieslijst gekozen leden van het VO, stellen ons ten doel er voor te zorgen dat de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden goed en onpartijdig worden behartigd”.