Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

 

Nu nog bestaat het ABP-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers en de werkgevers. De leden worden benoemd door de vakcentrales voor overheids- en onderwijspersoneel en de werkgeversorganisaties.

Per 1 juli 2014 krijgen pensioengerechtigden hun eigen vertegenwoordigers in het bestuur. De pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan (VO) dragen daartoe kandidaten voor. Ook draagt het VO bij bindende voordracht vijf kandidaten voor die als onafhankelijke leden deel gaan uitmaken van de Raad van Toezicht (RvT). Naast het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij het bestuur moet de RvT onder andere goedkeuring geven bij de benoeming en het ontslag van bestuursleden, het beloningsbeleid, het jaarverslag en de jaarrekening.

Het Verantwoordingsorgaan

Het VO bestaat uit 48 personen: 19 namens de werknemers, 16 namens de werkgevers en 13 namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden in het VO worden gekozen via verkiezingen. Het VO adviseert, maar draagt daarnaast de leden van de RvT Toezicht bindend voor. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan jaarlijks het bestuur.
logo-osgoo Onder het motto “Eendracht maakt macht”, besloten vijf belangenverenigingen tot een gezamenlijke kieslijst “Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs” – Afgekort OSGOO.

De veertien kandidaten zijn als volgt verdeeld:
NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen www.pensioenbelangen.nl (7 personen)
KVEO (Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht) www.kveo.nl (4 personen)
BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie) www.bppol.nl (3 personen)
VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol) www.vgschiphol.nl (geen kandidaat)
VNol (Vereniging van Nederlandse Oud-Loodsen) www.vnol.nl (geen kandidaat)

De verkiezingen zijn van 11 tot en met 28 maart 2014.

Breng uw stem uit!

Wilt u uw stem laten doorklinken in het beleid van ABP? Kies dan uw favoriete kandidaat voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan. Als u op 1 maart 2014 pensioen ontvangt van ABP, kunt u stemmen op een kandidaat van de kiesgroep pensioengerechtigden.

U stemt via abp.nl/medezeggenschap
U kunt van 11 tot en met 28 maart stemmen op op abp.nl. Daarvoor hebt u uw klantnummer nodig. Dat staat op de kandidatenlijst die vanaf 10 maart, samen met het ABP Magazine, bij u in de bus valt. U vindt uw klantnummer ook terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Bent u pensioengerechtigd, dan vindt u uw klantnummer op uw betaalspecificatie of uw jaaropgave.

Kunt u niet online stemmen?

Bel dan gratis naar 0800-0200560 (niet vanuit het buitenland). U brengt telefonisch uw stem uit met behulp van de code die naast de kandidaat van uw keuze staat.

Kandidaten van de NBP:

jan-kune1. Prof. dr. Jan Kuné (67) werkte vele jaren in de pensioensector en was betrokken bij zowel de praktijk als de theorie daarvan Hij mist als gepensioneerde deze betrokkenheid, wil die graag weer activeren en hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren in het huidige en toekomstige pensioendebat, i.c. met betrekking tot de ABPregeling.

willem-verwoerd4. Willem Verwoerd (67) heeft in het verleden genoegen genomen met een lager inkomen in ruil voor een welvaartvast pensioen. Hij wil daarom opkomen voor de (pensioen)belangen van ABP gepensioneerden. Dit door actief kennis uit te dragen, beleidsmakers te beïnvloeden en samenwerking te zoeken met organisaties die gelijkgerichte doelen nastreven. Was onder meer gemeenteraadslid in Gouda en actief in diverse seniorenorganisaties.

simon-de-ridder6. Drs. Simon de Ridder RBA (68) wil zich inzetten voor een welvaartsvast pensioen voor pensioengerechtigden, verdere democratisering van het ABP en een verantwoord beleggingsbeleid. Hij is bij uitstek deskundig als voormalig lid van de accountingcommissie van VBA beleggingsprofessionals op het terrein van de financiële jaarrekeninganalyse en is nu lid van de kascontrolecommissie binnen het VBA.

marten-kroon8. Marten Kroon (62) meent dat medezeggenschap en daarmee ook toezicht in de pensioenbelangen belangrijk is voor degenen die ons pensioen ontvangen èn voor hen die pensioen opbouwen. Hij wil zich graag inzetten om deze belangen te behartigen en zijn kennis op pensioengebied, vooral ten aanzien van rechtsbescherming, daarbij actief te gebruiken.

simon-van-der-schoot10. Simon van der Schoot (76) was ruim 30 jaar actief in adviesorganen van het ABP, in de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en in de Koepel van Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden (KNVG). Zijn pensioenkennis is actueel en volledig aanwendbaar in de praktijk van pensioenbestuur en democratie.

rob-de-brouwer12. Drs. Rob de Brouwer (68) kent het pensioenstelsel tot in details en kan meepraten over toepassing van de regels. Was langdurig betrokken bij de beïnvloeding van het overheidsbeleid op het gebied van pensioenen. Studeerde economie en staats- en bestuursrecht en was werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant.

cees-dekker14. Drs. Cees Dekker (75) is sinds 7 jaar voorzitter van de NBP in de provincie Flevoland. Maakt ook deel uit van de landelijke Ledenraad van de NBP. Is qua opleiding (bedrijfseconoom en registeraccountant) ervaren en geïnteresseerd in financieeleconomische vraagstukken. Heeft 28 jaar bestuurservaring als burgemeester van drie gemeenten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • NBP te Den Haag telefoon 070-3601921 @ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle belangrijke momenten op een rij

Vóór 17 januari 2014 kunt u zich kandidaat stellen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan. In maart 2014 vinden de verkiezingen plaats waarbij u uw stem kunt uitbrengen op uw favoriete kandidaat of kandidatenlijst. De belangrijkste momenten hebben wij overzichtelijk voor u op een rij gezet.
belangrijke-momenten

Bron: www.abp.nl