Maandag 30 november 2020.
Dit is ook een onderzoek wat Netspar moet starten.
Over de solidariteitsreserve. Het doekje voor het bloeden om de regeling verplicht te houden.
"..........................In juni 2020 heeft de regering een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een voorstel voor de hervorming van het pensioenstelsel. Deze hoofdlijnennota is nog geen wetsvoorstel: belangrijke details moeten nog worden vastgesteld. Echter, de richting voor de hervorming van het pensioenstelsel is redelijk duidelijk. De hervorming omvat een nieuw fiscaal kader voor aanvullende pensioenen, en een ontwerp voor een nieuw pensioencontract.

Kenmerkend voor het nieuwe pensioencontract is dat er geen sprake is van een toegezegde pensioenverplichting aan deelnemers. Deelnemers bouwen geen pensioenaanspraken op. In plaats daarvan verwerven deelnemers een persoonlijk ‘aandeel’ in een collectief vermogen. Dit kenmerk vertoont overeenkomsten met de bestaande beschikbare premieovereenkomsten, die vallen onder de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP), waarbij deelnemers individueel pensioenvermogen opbouwen. Een verschil is dat in het nieuwe pensioencontract het pensioenvermogen het collectieve eigendom is van de deelnemers van het pensioenfonds. Een ander verschil is dat een deel van het collectieve vermogen aan niemand wordt toegewezen. Dit deel van het collectieve vermogen wordt de solidariteitsreserve genoemd. De hoofdlijnennota stelt dat de solidariteitsreserve ook optioneel wordt om te gebruiken in contracten onder de WVP, in ieder geval voor bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen.
De solidariteitsreserve kan worden gebruikt voor transfers tussen generaties voor intergenerationele risicodeling. Er zijn twee manieren om de solidariteitsreserve te vullen: via het afromen van een deel van de premie-inleg, en via het afromen van een deel van de positieve overrendementen............."

Lees hier het artikel