De bond wil invloed uitoefenen op het programma met betrekking tot de pensioenen van de politieke partijen ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het is meer nodig dan ooit.
Dit bericht gaat over het pensioenonderdeel van het verkiezingsprogramma van de PvdA.
Daarover ziet u de tekst in de bijgevoegde twee jpg bladzijden.
Hoe kunt u als PvdA-lid invloed uitoefenen?
Door het volgende amendement te steunen. U ziet hier ook hoe u het amendement kunt steunen.
Voor het verkiezingsprogramma zie: https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021

Werkwijze voor het steunen van amendementen:
1) Inloggen op mijn pvda,
2) links boven klikken op drie horizontale streepjes
3) Kies: Ledenkamer
4) Kies Rechts onder: “zie alle amendementen”
5) Op het Log in scherm klikken op: “Mijn PvdA”
6) Kies: “Bekijk de laatste amendementen”
7) Amendementen in sectie 1.5 gaan onder andere over pensioenen
8) Dubbel klikken op geel gemarkeerde delen laat amendement zien.
Amendementen van Gerard Meijer zijn mede ingediend namens 1) De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, en 2) Het landelijk actiecomité "Red het Pensioenstelsel" van FNV kaderleden. Beide organisaties zijn gespecialiseerd in pensioenaangelegenheden.
Het woord "onnodige" bij “kortingen” mag vervallen. Er zijn immers geen "nodige kortingen".
---------------------------------------------
Originele tekst op blz 22, regel 5-10
Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering Het huidige
pensioenstelsel functioneert onvoldoende. Pensioenfondsen rekenen zich nu arm voor
een zekerheid die niet bestaat. Het verschil tussen beloftes en wat wordt gerealiseerd is
te groot. Het stelsel van de toekomst wordt minder afhankelijk van de rekenrente,
schokken verdelen we eerlijker (en dus collectief) en zekerheid bouwen we op hoe
dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering.
Vervangen door
• Indexatie voor elke generaties, zonder leeftijdsdiscriminatie.
In het Pensioenakkoord is sprake van verschillende projectierendementen voor verschillende leeftijdscategorieën. Dat willen wij niet. Overstappen in de uitkeringsfase naar een “zogenaamd beschermingsrendement” zal in die fase veel minder rendement opleveren, waardoor in die fase indexatie uiterst onzeker wordt. Het gemiddelde rendement van pensioenfondsen over de lange termijn is al meer dan 30 jaar altijd prima geweest en biedt de beste garantie op “indexatie voor elke generatie”.
-----------------------------------------------
Originele tekst op blz 22, regels 11-16
Geen onnodige kortingen en eerder perspectief op indexatie. Wij onderschrijven de
doelen van het Pensioenakkoord: eerder perspectief op indexatie, een ambitie van 80
procent van het middelloon, uitgebreide solidariteit e n risicodeling ( en de wens
om schokken eerlijk te verdelen over generaties We blijven de uitwerking van het stelsel
kritisch op deze doelen toetsen. Totdat er een nieuw stelsel is worden onnodige
pensioenkortingen voorkomen.
Vervangen door
• Geen kortingen en wel indexatie
Wij willen indexatie voor elke generatie, een ambitie van 80 procent van het middelloon, uitgebreide solidariteit en risicodeling (collectief) en de wens om schokken eerlijk te verdelen over generaties. We blijven de uitwerking van het Pensioenakkoord kritisch op deze doelen toetsen. Totdat er een nieuw stelsel is worden pensioenkortingen voorkomen en indexatie toegek