Een artikel van Marie-Christine Witteman. Mr. drs. M.C.J. Witteman
is zelfstandig gevestigd pensioenjurist te Lisse.
Het artikel ziet u hieronder. Ik beperk me in de tekst tot de laatste twee hoofdstukken: Het Invaren en de Conclusies.
Lees en huiver. Waar begint men aan? Het is zaak dat ons parlement de lessen uit de toeslagenaffaire leert en zich als volksvertegenwoordigers gaat gedragen en kritisch is op nieuwe wetgeving. Zeker als die wetgeving ruim 9 miljoen deelnemers ernstig -tegen de Grondwet en Europese beschermende wetgeving, waaraan Nederlands zich heeft gecommitteerd, in - gaat benadelen en in een uiterst onzekere toekomst stort.
In juridische termen staat hier in gewoon Nederlands de grootste pensioenroof uit de geschiedenis te gebeuren! Maar dat hadden wij zonder deze analyse al geconcludeerd.

Verbazingwekkend dat een partij als D66 die toch voor Europa is hier 180 graden tegen Europa in gaat en juist daar waar Europa de burgers op dit punt beschermt, illegaal en tegen Europa in gaat en de eigen burgers ten koste van de pensioenindustrie en het groot kapitaal benadeelt. Heeft die lobby dan zulk een grote invloed en is Koolmees gezwicht? Voorspelt niet veel goeds voor een mogelijke toekomstige rol als minister van Financiën
"..............GEVOLGEN VOOR HET INVAREN
De kwalificatie als DC of DB heeft ook gevolgen voor het invaren. De mogelijkheid van het door collectief invaren eenzijdig omzetten van DB-pensioenen in collectieve DC-pensioenen zou namelijk  betekenen dat een EU-lidstaat via wetgeving de prudentiële regelgeving van de IORP-II richtlijn grotendeels buiten toepassing zou kunnen verklaren en er dus geen enkel fundament onder deze richtlijn ligt. Ik meen dat dit fundament er wel is en we het risico lopen om het Griekenland van de pensioenen te worden. Mogelijk zou dit nog anders kunnen zijn als sprake is van onteigening in het kader van een overgang naar een verplicht DCsysteem.Onteigening is echter voorbehouden aan de overheid. In dat geval zal de staat de pensioenfondsen moeten nationaliseren en de burgers schadeloos moeten stellen voor een wijziging van hun aanspraken, vergelijk artikel 14, lid 1 van de Grondwet. Onteigening in private verhoudingen
is niet mogelijk; juridisch gezien is er dan sprake van vervreemding (artikel 310 Wetboek van Strafrecht).
HET DOOR DE WETGEVER BEWUST BIEDEN VAN DE MOGELIJKHEID OM IN PRIVATE EENZIJDIGE (INVAAR)CONTRACTEN HET SCHENDEN VAN HET GRONDWETTELIJK EIGENDOMSRECHT VAN DERDEN TE REGELEN, ACHT IK BINNEN ONS HUIDIGE RECHTSSYSTEEM OP ZICHZELF AL EEN VOLDOENDE SCHENDING VAN HET RECHT. IN MODERNE RECHTSSTELSELS EN DE GESCHIEDENIS ZIJN HIERVOOR GEEN PRECEDENTEN TE VINDEN EN IK MEEN OOK NIET DAT EUROPA HIER OP ZIT TE WACHTEN.
Voor een verdere juridisch onderbouwing van het bovenstaande verwijs ik naar mijn in de inleiding genoemde artikel over het reëel pensioencontract. 

■ CONCLUSIES
Het voorgestelde nieuwe pensioencontract kent door een geforceerd cherry picking uit erkende pensioensystemen fouten en morele gebreken. De interne samenhang van de diverse elementen ontbreekt.Het contract valt als gevolg daarvan niet op een eenduidige wijze aan de IORP-II richtlijn te toetsen en kan daardoor mijns inziens ook niet door IORP’s worden uitgevoerd. Net als in de Brexit toont het hebben van een backstop (de solidariteitsreserve)
in wat een grandioos plan zou moeten zijn, tevens de zwakte van het geheel aan. Er lijkt met deze eierlegende Wollmilchsau dus nog een weg te gaan. 

DE NEDERLANDSE WETGEVER KAN NIET NET DOEN ALSOF ONS LAND GÉÉN ONDERLIGGENDE VERPLICHTINGEN IS AANGEGAAN IN DE EU.
Ik vermoed daarom dat de wetgever met dit voorstel ruim vóór 2026 weer voor de eigen deur uitkomt. We zijn dan alleen een blokje om geweest." Lees het hele artikel hier.