Met dank aan de publicatie van Theo Vermeulen bij FNV-senioren, zag Wilma Berkhout dat het rapport van de Commissie draagkracht maandag 22 maart 2021 is verschenen.
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) zond het rapport naar de Tweede Kamer.
Op tijd om meegenomen te worden bij de formatie en de coalitievorming.
Ik heb gewaarschuwd voor plannen rond fiscalisering. Niet door iedereen serieus genomen. Sommigen zeiden, "het zijn maar twee partijen." Maar als de "rekening van "corona" betaald moet worden, denk ik dat de ouderen vooraan in de rij staan. Hier heeft de eventuele nieuwe coalitie een stok om het in te voeren.
Zie volgende link naar het hele rapport. De teksten over fiscalisering hierna.
Blz 2.
Werkenden en gepensioneerden
De analyse laat zien dat gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen lager worden belast dan werkenden. Dit komt vooral doordat gepensioneerden geen AOW-premie betalen. Natuurlijk hebben zij in de jaren voor hun pensionering wel AOW-premie betaald. Maar de verdeling van overheidsuitgaven en -inkomsten tussen werkenden en pensioengerechtigden blijft over de jaren niet altijd constant, mede door de veranderende verhouding tussen de aantallen werkenden en pensioengerechtigden. Hierdoor kan het zo zijn dat de ene generatie meer profiteert van de AOW dan een andere. Kanttekening is wel dat ouderen niet in staat zijn om – indien de belastingdruk meer gelijk wordt getrokken – meer te gaan werken om een bepaald inkomen te bereiken. Dit kan een reden zijn om een eventuele transitie geleidelijk vorm te geven.
Blz 2.
Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Om gepensioneerden en werkenden met een zelfde huishoudinkomen gelijker te belasten, kan de AOW worden gefiscaliseerd. Door de koppelingssystematiek blijft de netto AOW gelijk, maar voor het aanvullend pensioen gaat de belastingdruk omhoog.
Blz 52.
6.2 Visie 2: Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Uit de analyse komt naar voren dat AOW-gerechtigden bij een gelijk inkomen lager worden belast dan niet-AOW-gerechtigden, en meer inkomen vrij te besteden hebben. Dit komt vooral doordat gepensioneerden zijn vrijgesteld van de premieheffing voor de AOW. Indien het uitgangspunt is dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen evenveel belasting en premie zouden moeten betalen, zou er kunnen worden gekozen om de AOW te fiscaliseren. Dit houdt in dat de AOW volledig betaald wordt uit de algemene middelen, en niet meer (grotendeels) uit premies. Dit betekent dat we de AOW-premie afschaffen en de inkomstenbelasting verhogen. Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast. DE INKOMENSVERDELING WORDT ONGELIJKER DOORDAT DE OMVANGRIJKE GROEP EEN KLEIN TOT GEMIDDELD PENSIOEN ER RELATIEF VEEL OP ACHTERUITGAAT Het effect op de werkgelegenheid is onbekend. WANNEER DE OPBRENGST WORDT TERUGGESLUISD VIA DE TARIEVEN WORDEN DE LASTEN OP ARBEID VERLAAGD MET ALS GEVOLG EEN POSITIEF EFFECT OP HET ARBEIDSAANBOD. Overigens wordt de AOW momenteel al gedeeltelijk gefiscaliseerd, als gevolg van de maximering van het AOW-premiepercentage en de beperkte indexatie van de bovengrens van de voormalige tweede schijf.
Het fiscaliseren van de AOW betekent niet dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden te maken krijgen met een gelijke belastingdruk. Dat komt door de verschillende kenmerken van deze groepen, waardoor ze met ander regelingen te maken hebben. Zo hebben werkenden (wat veel minder voorkomt onder AOW’ers) recht op de arbeidskorting, en hebben AOW’ers (mits hun inkomen niet te hoog is) recht op de ouderenkorting. Ook betalen gepensioneerden zelf de Zvw-premie, die voor werkenden door de werkgever wordt afgedragen. In de meeste gevallen maak het voor de Belastingdienst niet uit of AOW-gerechtigden meer belasting gaan betalen/AOW-premieg aan betalen. Alleen in grensoverschrijdende situaties kan het effect hebben.
Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast.