NOS 5 juni 2021.
Verdere onthullingen. Lees het artikel bij de NOS vandaag.
Het woord "transparantie" verwordt tot een loze toverformule, die onderhand het tegendeel laat zien.
Transparantie ammahoela!!!
Dat zegt minister Koolmees ook over het nieuwe pensioenstelsel.
Het tegendeel is waar. Het is mistig en ingewikkeld en onnodig onnavolgbaar gemaakt. Bewust, lijkt het als je verder kijkt dan je neus lang is. Maar zegt Koolmees: "we noemen hem "Transparant." En dan geloven wij het allemaal blind.

Weet u hoe dit soort dingen op hele grote schaal in Nederland gaan. Complete en ondoorzichtige belangenverstrengeling!!!
Lees dan in de komende Pensioenbelangen, het blad van de NBP (Nederlandse Bond van Pensioenbelangen), het verhaal van voorzitter Willem Schuddeboom over Netspar.
Stukje uit het artikel, lees verder in het komende blad

".................Verstrengeling van belangen
DNB was een van de oprichters van Netspar. Ruim 10 jaar geleden vertelde een hoge functionaris, werkzaam bij de Luxemburgse toezichthouder, dat niemand bij zijn organisatie deze constructie begreep. Door de samenwerking in Netspar is bijzonder weinig scheiding in stand gebleven tussen de fondsen, banken en verzekeraars enerzijds en DNB als toezichthouder anderzijds.
De rol van DNB is in de gehele pensioendiscussie bijzonder. In april 2004 hebben drie medewerkers van DNB een notitie over de pensioenhervorming geschreven. De titel van deze notitie was PALMNET: een Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland. De toemalige staatssecretaris voor SZW, de heer M. Rutte, heeft 2 voorstellen in deze notitie overgenomen, zowel voor 1) de rekenrente als voor 2) de vorming van het Vereist eigen vermogen. Daarom mogen fondsen sinds 2008 niet meer uw pensioen verhogen. Het verweer van DNB is dat zij zich aan de wet moeten houden. Klopt, met de kanttekening dat DNB deze wet zelf heeft geschreven.
De overheid is overigens hierbij niet consequent. In 2009 werd de HFC, Holland Financial Center, opgericht. Na de nationalisering van SNS Reaal op 1 februari 2013 stelde Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dat hij de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven in het HFC niet langer wenselijk achtte. De reden hiervoor was de vermenging van rollen en verantwoordelijkheden die optrad in het orgaan, dat was samengesteld uit de financiële sector, de overheid, en de toezichthouders AFM en DNB. De beide toezichthouders zouden hierdoor te weinig afstand hebben van de financiële sector en daardoor belemmerd kunnen worden in hun toezichthoudende rol.
Dat klopt voor HFC, maar waarom is deze vermenging dan geen probleem voor Netspar?.......................
Invoering van de PW
Netspar is sinds zijn oprichting in maart 2005 een groot voorstander geweest van een pensioenstelsel, waarin de belangen van de financiële sector goed worden bediend ten koste van de belangen van de deelnemers.
Toen de Pensioenwet in 2007 werd ingevoerd, moesten fondsen aan nieuwe restricties voldoen 1) een verkeerde rekenrente en 2) onnodige buffers. Het gevolg hiervan is dat fondsen sinds 2008 uw pensioenen niet mochten verhogen voor de gestegen prijzen. Pensioenfondsen hebben ingevolge de PW wel tientallen miljarden Euro’s aan financiële instellingen betaald, bijvoorbeeld voor het advies over de aankoop van effecten dan wel het aankopen van rentederivaten.
Daarmee leveren fondsen een grote financiële bijdrage aan de financiële sector. Zoals in de missie van Netspar staat: “Netspar koppelt de sociale wetenschappen aan de financiële sector en de publieke sector.” Uit geen enkel Netspar rapport blijkt op welke wijze de belangen van de deelnemers centraal staan in hun aanpak. Overigens zijn de rapporten van Netspar vaak moeilijk leesbaar en weinig transparant over het gebruik van de vele impliciete veronderstellingen.........................."
Net als bij het CDA en Sywert ondoorzichtig en in het geheel juist NIET transparant. Daardoor ontstaat forse belangenverstrengeling, ten koste van de belastingbetaler en de pensioendeelnemers en gerechtigden in Nederland.
Maar we noemen hem "Transparant." En dan geloven ze ons wel................
Wordt vervolgd.