De NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, doet een dringend beroep op bestuurders van de PVK, de Pensioen & Verzekeringskamer en op de bestuurders en directie van de pensioenfondsen, om de voorgenomen exorbitante salarisverhogingen van hun top niet door te laten gaan. Naast de verhoging van salaris van de voorzitter van de PVK, van 230.000 euro naar 360.000 euro (56,5%) werden ook de vergoedingen van de toezichthouders in de Raad van Toezicht verhoogd met 47%. Onbegrijpelijk, ook met het oog op het verdwijnen van veel arbeidsplaatsen bij de PVK, als gevolg van fusie met DNB, De Nederlandse Bank.
In een tijd dat iedereen wordt verzocht om als gevolg van de beleggingsdrama’s van de laatste drie jaar een bijdrage te leveren, zijn de exorbitante salarisverhogingen een maatschappelijk beslist onverantwoord en slecht signaal. Immers om de pensioenfondsen weer gezond te maken moeten de pensioenpremies worden verhoogd en de indexatie van de ingegane pensioenen verlaagd, respectievelijk worden er pensioenen helemaal niet meer geïndexeerd.
In de pensioenwereld wordt grote nadruk gelegd op het belang van solidariteit. Beslissingen en voornemens tot salarisverhogingen van topfunctionarissen zijn daarom sociaal en moreel niet acceptabel en kunnen ook niet worden uitgelegd aan gepensioneerden, weduwen en de a.s. gepen-sioneerden, de huidige premiebetalers. Deze laatste categorie heeft bovendien ook nog te maken met de slechte economische omstandigheden als gevolg waarvan er elke dag vele werklozen bijkomen. Immers zonder baan geen tot een slechts beperkt verplichte opbouw van pensioen. De a.s. gepensioneerden worden niet alleen door het verliezen van hun baan geschaad maar het heeft ook gevolgen voor het pensioen dat zij ontvangen bij het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd.
De publieke opinie wordt steeds onrustiger met betrekking tot de toekomst. Een publiek debat over pensioenen kan daarom niet langer uitblijven!
Het imago van de sociale partners die verantwoordelijk zijn (ook voor het pensioen), zal aan geloofwaardigheid inboeten en de toezichthouders in de Raad van Toezicht en de directie van de PVK ondermijnen daarmee hun eigen gezag.
De NBP doet dringend beroep op de rijksoverheid en de politiek om, uit overwegingen van solidariteit maar ook integriteit, te laten stoppen met de exorbitante verhogingen van salarissen van top-bestuurders en toezichthouders of tenminste te wachten tot betere tijden. Laten deze topbestuurders eerst bewijzen dat zij die verhoging hebben verdiend!
BELONING STIJGT BIJ TOEZICHT?NU DUS NOG ’EVENTJES’ NIET!