De NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, verzoekt de Tweede Kamer der Staten Generaal, zeer dringend namens 5 miljoen gepensioneerden, weduwen en slapers, wél in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel, dat wezenlijke medezeggenschap voor hen beoogt.
De oproep van de werkgevers en werknemers in de STAR, de Stichting van de Arbeid, nadat een muilkorfconvenant met het CSO, het Coördinatieorgaan van Samenwerkende Ouderenorganisaties, is gesloten om niet in te stemmen met het wetsontwerp, toont op een kwalijke manier het misbruik aan van dit verwerpelijke convenant.
De ouderenbonden hebben zich notabene accoord verklaard in een slecht 2e convenant, dat geldt tot 2007, niet te pleiten voor wetgeving aangaande zeggenschap.
U ziet: nú kan de STAR ongehinderd pleiten om wetgeving tegen te gaan en de gepensio-neerden en slapers in het CSO, moeten hun mond houden en kunnen dus niet voor mede-zeggenschap pleiten, ondanks het feit dat in 2001 zij:
1. Ca. 46% van de belanghebbenden in de pensioenfondsen vertegenwoordigen en
2. Ca. 48% van het totale pensioenfondsvermogen verplicht hebben opgebracht.
3. Daarnaast zij de grootste risicodragers zijn bij mogelijk mismanagement van een pensioenfondsbestuur
(NB: in 2005 zullen zij door de toenemende vergrijzing ca. 50% van het totaal van belanghebbenden uitmaken).
Door het korten op indexaties waarbij in vele gevallen de pensioenen nog steeds onder de kostprijs worden gehouden, worden de werkgevers en de werknemers éénzijdig bevoordeeld.
Deze gang van zaken toont aan dat de in het CSO verenigde ouderenorganisaties, kennis en onderhandelingsbekwaamheid te kort komen om de belangen van meer dan 5 miljoen belanghebbenden effectief te behartigen.
De NBP verzoekt de geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal zich niet te laten misbruiken door de professionele STAR-lobby die via onderhandelings-trucjes, de STAR onwaardig, gepensioneerden, weduwen en slapers als 2e-rangs burgers willen blijven behandelen!
Juist nu in de komende jaren er belangrijke maatregelen inzake de pensioenen moeten worden genomen, mogen de gepensioneerden, waarvoor het pensioen bedoeld is, niet worden buitengesloten.