De NBP, (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), heeft er kennis van genomen dat tussen de Stichting van de Arbeid (STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderen-organisaties (CSO) overeenstemming is bereikt over een nieuw medezeggenschapsconvenant. Dat convenant moet in de plaats komen van het eerdere, in 1998 gesloten convenant.
In de totstandkoming van het nieuwe convenant is de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) onvoldoende gekend. De NBP is aangesloten bij de NVOG, die op haar beurt is vertegenwoordigd in het CSO. Door het eenzijdig buitenspel zetten van de NVOG worden de belangen van ca. 2 miljoen gepensioneerden en weduwen en ca. 2,5 miljoen slapers opnieuw ernstig geschaad. De NVOG is daarom gedwongen zich tegen het convenant uit te spreken.
Het convenant voorziet niet in directe bestuurlijke invloed en bestuursdeelname van gepensioneerden in de pensioenfondsen. Het beperkt zich opnieuw tot een afgescheiden en niet wezenlijke vorm van advies- en informatiebevoegdheid. Opnieuw wordt daarmee de democratische en wettelijke gegarandeerde medebeslissingsbevoegdheid op bestuurlijk niveau op de lange baan geschoven. In het nieuwe convenant zal worden voorzien in een ”eindevaluatie”in juli 2007.
De NBP acht dit uitstel van besluitvorming over de regeling en de inhoud van zeggenschap van gepensioneerden onaanvaardbaar. De bond bezint zich op mogelijkheden om de wijze van totstandkoming van het convenant aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen. Het kan, meent de bond, niet zo zijn dat de gepensioneerden door ”onderhandelingsslimmigheidjes” buiten spel worden gezet. De bond wijst er op dat de NVOG binnen het CSO, de enige koepel-organisatie is die zich specifiek bezighoudt met belangenbehartiging van gepensioneerden. Het is, meent de bond, nu de hoogste tijd dat de politiek ingrijpt en haar verantwoordelijkheid neemt door middel van wetgeving waarvoor een initiatief-wetsontwerp bij de Tweede Kamer ligt.
De NBP heeft inmiddels een meldpunt indexatie pensioenen ingestelkd zodat duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de ca. 2 miljoen gepensioneerden en weduwen worden gekort door middel van onvoldoende indexatie op hun pensioen, waardoor de koopkracht ernstig wordt geschaad.