Binnen het ambtenaren- en onderwijspensioenfonds ABP bestaan meningsverschillen over pensioenindexatie en premieverhoging. ABP-directievoorzitter John Neervens ziet mogelijk-heden de pensioenen voor 2003 met ruim vier procent te indexeren (te verhogen ten opzichte van 2002).
Maar… dan moeten de pensioenpremies, nu bijna veertien procent, worden verhoogd tot ruim achttien procent (kostprijs niveau). De werkgeversdelegatie in het ABP-bestuur vindt die verhoging niet acceptabel. Ze staat, zeggen de werkgevers, haaks op de noodzaak van loonmatiging. Vice-bestuursvoorzitter van ABP, Edith Snoey (Abva/Kabo FNV) bepleit daarentegen premieverhoging die substantiéle pensioenaanpassing mogelijk maakt.
De pensioenbond NBP, belangenvereniging van ABP-gepensioneerden, ondersteunt de opvattingen van Snoey. De bond wijst er op dat al in de jaren tachtig de ABP-pensioen-premies stelselmatig zijn verlaagd, de pensioenpremies bedroegen toen twintig procent en hoger. Een gezonde pensioenfinanciering kan niet zonder premiestelling op kostprijsbasis, vindt de NBP. Die stelregel geldt ongeacht de economische ontwikkelingen. In een neergaande economie profiteren door pensioenpremies (het werknemers- én het werkgeversaandeel daarin) kunstmatig laag te houden is opportunistisch beleid, waardoor de financiële risico’s worden afgewenteld op de gepensioneerden door beperking van hun indexatie.
De NBP hekelt de opvattingen van de werkgevers-ABP-bestuurders óók omdat die een olievlekwerking kunnen hebben. ABP staat nog steeds model voor een solide en betrouwbaar pensioenfonds waarnaar andere fondsen zich richten. Aldus bestaat het gevaar dat onvoldoen-de premie-aanpassing en dus onvoldoende of zelfs non-indexering van pensioenen ook buiten de kring van ABP-gepensioneerden ”schering en inslag” worden.
Staatssecretaris Marc Rutte (VVD) is door de NBP gevraagd zijn invloed uit te oefenen op de werkgeversdelegatie in het ABP-bestuur.

N.B. De koepelorganisatie NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) steunt dit protest van de NBP volledig!
Zie open brief NVOG aan Regering en Parlement.