Ruim anderhalf miljoen gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en weduwen (cijfers 2000) worden in onevenredige mate gedupeerd door verhoging van de ziekenfonds-premies, waartoe het kabinet heeft besloten. Voor de werkenden wordt compensatie voor deze verhoging gevonden in de fiscale sfeer en door mogelijke aanpassing van overige premies voor de werknemersverzekeringen. Gepensioneerden en uitkerings-gerechtigden hebben die mogelijkheid niet. Uit niets blijkt dat het kabinet daarbij heeft stilgestaan, laat staan daar rekening mee heeft gehouden.
Voor het inkomensverlies van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden moet ten minste fiscaal compensatie worden geboden, vinden NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen van ABP-gepensioneerden, BP-PGGM, de Belangenvereniging Pen-sioengerechtigden van het PGGM, en VAP, de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk.
Zij wijzen er op dat de gemiddelde premieverhoging van _ 70,- per jaar de koop-krachtuitholling van pensioen en uitkeringen, al jarenlang gaande, nog eens extra vergroot.
Dat het kabinet hier blijkbaar achteloos aan voorbij gaat is mede te wijten aan het ont-breken van een integraal ouderenbeleid, menen NBP, BP-PGGM en VAP. Zij verwijten het kabinet dat in het regeerakkoord wél wordt gesproken over verbetering van de zorg, maar met geen enkel woord wordt gerept over degenen die de meeste zorg behoeven: ouderen, uitkeringsgerechtigden en weduwen.
NBP, BP-PGGM en VAP hebben minister Balkenende en minister van Sociale Zaken De Geus (eveneens CDA) gevraagd hoe zij het onevenredige nadeel van de premie-verhoging voor een miljoen gepensioneerden en andere gedupeerde ouderen alsnog denken te compenseren.