Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rutte (VVD) moet op zo’n kort mogelijke termijn met de Pensioen- en spaarfondsenwet in de hand het toezicht op de pensioenfondsen versterken. Dit eisen FNV-bondgenoten, uitkeringsgerechtigden en ouderen (FNV-BG UGO), de NBP (de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de Belangenvereniging Pensioengerechtigden PGGM (de BP-PGGM) en de VAP (de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk).
De vier organisaties, die de belangen van meer dan 8,5 miljoen gepensioneerden, weduwen en ’slapers’ raken, maken zich ernstig zorgen over de wegsmeltende pensioenvermogens. Recente berichten wijzen uit dat meer dan 300 pensioenfondsen op dit ogenblik in de problemen zitten; een aantal daarvan heeft de aanpassing van de pensioenen aan de lonen en prijzen (welvaart- of waardevastheid) al achterwege gelaten. Méér fondsen zullen dat voorbeeld volgen, menen de samenwerkende organisaties. De negatieve spiraal in de nationale en internationale economie treft daardoor in onevenredige mate de gepensioneerden.
Ofschoon de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al in 1999 heeft gewaarschuwd voor ’potverteren’, hebben nog in 2001 pensioenfondsen premies verlaagd en daarvoor bufferoverschotten bestemd. Van dat ’va-banc’-beleid worden pensioengerechtigden nu de dupe, aldus FNV-BG UGO, NBP, BP-PGGM en VAP.
Zij willen via staatssecretaris Rutte verscherping van toezicht door de Pensioen- en Verzekeringskamer. De toenemende problemen waar de fondsen nu mee geconfronteerd worden zijn grotendeels terug te voeren op vaak onvoldoende betrokkenheid en deskundigheid van hun besturen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit naar ’fund governance’. De resultaten van dat onderzoek zijn zodanig alarmerend, dat snel ingrijpen door de nieuwe staatssecretaris urgent is, aldus FNV-BG UGO, NBP, BP-PGGM en VAP.
De bonden zijn óók van oordeel dat gepensioneerden in de besturen van pensioenfondsen méér zeggenschap moeten krijgen. Zij steunen daarmee het initatief-wetsvoorstel dat nog in de vorige kabinetsperiode aan de Tweede Kamer is aangeboden.