De NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, en de BP PGGM, de Belangen-vereniging Pensioengerechtigden PGGM, vinden onmiddellijke verhoging van de pensioenpremies noodzakelijk
NBP en BP PGGM reageren hiermee op voornemens van pensioenfondsen om ingegane pensioenen te bevriezen (het niet of slechts ten dele periodiek aanpassen aan gestegen lonen en prijzen). NBP en BP PGGM wijzen er op dat sinds het eind van de jaren zeventig, in het kader van bezuinigingen bij de overheid, het onderwijs en in de zorgsector de pensioenen op achterstand zijn gezet als gevolg van ingrepen in de salarisontwikkelingen, bekend onder de naam ”Bestek ’81″. Deze ingrepen zijn intussen grotendeels teniet gedaan door nieuwe salarismethodieken.
De toen ontstane achterstand in de pensioenen is echter tot vandaag toe gebleven.
Aanstaande gepensioneerden hebben hiermee tot nu toe zijdelings te maken gehad vanwege stelselmatige verlaging (zelfs tot nul, de zgn. ”premieholiday”) van pensioenpremies. Via de verdeling van die premies in een werkgevers- en werknemersaandeel hebben de overheids- en onderwijswerkgevers van deze bezuinigingen geprofiteerd.
Het solidariteitsprincipe, ten grondslag liggend aan collectieve pensioenregelingen, brengt een evenwichtige verdeling van pensioenlusten én – lasten mee.
De gemiddelde pensioenpremie (werkgevers- en werknemersaandeel tezamen) bedraagt 12 à 14%. De nu gepensioneerden hebben langdurig te maken gehad met premies tot 22%. Berekend is dat een kostprijsdekkende premie zou moeten worden opgehoogd tot 16 à 18%, hetgeen nog altijd lager is dan 22%.
Lastenverdeling betekent dat tegenover achterblijvende pensioenen een voldoende verhoogde premie staat, zeker zolang deze fiscaal aftrekbaar is, aldus NBP en BP PGGM.
NBP tel. (070) 3601921/fax (070) 3561495, Scheveningseweg 7, 2517 KS DEN HAAG