De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP, samen met FNV-BG UGO (sector uitkeringsgerechtigden en ouderen), met in totaal 110.00 leden, menen dat in de komende kabinetsperiode een fundamentele studie moet worden gemaakt over de ontwikkelingen van het Nederlandse pensioenstelsel.
De toekomstige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient daartoe, vinden NBP en FNV-BG UGO, zo snel mogelijk een opdracht te geven en daarvoor faciliteiten beschikbaar te stellen. Gezien de toekomstige problematiek van vergrijzing dient er minimaal een Directeur-Generaal Generatiezaken te worden aangesteld. NBP en FNV-BG UGO bepleiten dit onderzoek vanwege de bedreigingen die de Nederlandse pensioenen staan te wachten of die al in de praktijk zijn gebracht via kortingen of non-indexatie van pensioenen (in versneld tempo de pensioenen op achterstand zettend).
NBP en FNV-BG UGO wijzen in de eerste plaats op de plannen van de coalitie-partners, CDA, LPF en VVD om de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor de opbouw van pensioenjaren te beperken van maximaal 2% tot maximaal 1,75%, als gevolg waarvan minder pensioengevende dienstjaren kunnen worden opgebouwd. Hetzelfde doet zich voor met de plannen tot verlaging van de aftrekbaarheid van lijfrentepremies. Tenslotte wijzen NBP en FNV-BG UGO op de pensioensituatie in de Europese Unie; gelijkschakeling van Europese pensioenen betekent aantasting van het Nederlandse (kapitaaldekkings-) pensioenstelsel.
Nu vrijwel dagelijks negatieve berichten over de pensioenen verschijnen menen NBP en FNV-BG UGO dat een onafhankelijke studie op wetenschappelijk niveau in elk geval antwoord moeten geven op vragen over:
- evaluatie solidariteitsbeginsel;
- de financiering van pensioenen;
- de garanties t.b.v. gepensioneerden en a.s. gepensioneerden;
- het eigendomsrecht van pensioengelden;
- reserveren en ’pensioenbuffers’;
- de zeggenschap over pensioenen door werkgevers, werknemers, gepensioneerden en slapers.