28 april 2016

Vanaf het moment dat het herstelplan is vastgesteld is het VO bezig geweest met het bespreken van de jaarstukken van het ABP. Onderwerp van de besluitvorming waren de Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN) en oordeel over de besluitvorming van het bestuur in het afgelopen jaar.

 

Er is, met name door de financiële commissie, veel tijd besteedt aan het beoordelen van de ABTN. Pal voor de behandeling in het VO kwam het bestuur tot de ontdekking dat er deels onjuiste informatie in de nota was opgenomen. De adviesaanvraag is daarom van de agenda gehaald.

Er is verder gesproken over de stukken welke leiden tot het jaarverslag 2015. Het stuk van de compliance officier van het ABP werd door het VO als "mager" beoordeeld. De stukken van de diverse betrokken organisaties, zoals de Raad van Toezicht en het bestuur, zijn beoordeeld en besproken met de betrokken instanties. Deze stukken zijn akkoord bevonden.

Het jaarverslag van het VO zelf is per saldo altijd een moeizamer proces. Het stuk moet een feitelijke weergave van de processen zijn die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Helaas probeert een aantal VO leden er politieke stukken van te maken. Dat om naderhand, met het jaarverslag van het VO in de hand, te beweren dat het VO heeft ingestemd met hun politieke inzichten. Uiteindelijk is het stuk goedgekeurd met 1 voorbehoud. Het ABP is overgegaan op een andere berekening van de CO2 voetafdruk van de aandelen. De uitkomst hiervan kwam te laat beschikbaar om de commissie beleggingen uit het VO in staat te stellen hierover een uitspraak te doen.

De huidige ISAE 3402 scope dekt in de overeenkomst tussen het ABP en APG (beleggingsmaatschappij van het ABP) de processen af. De norm heeft betrekking op de processen die betrekking hebben op de financiële verantwoording. De accountant had in 2014 aanbevolen dat het ABP zich ook ging houden aan de ISAE 3000. Dit gaat In op processen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de financiële processen. Er zijn inmiddels 16 processen vastgesteld die in aanmerking komen voor de ISAE 3000. Een start met de eerste processen is inmiddels gemaakt.

Willem Verwoerd