12 mei 2016

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBouw vergaderde op 12 mei in Harderwijk over het concept jaarverslag 2015 van het pensioenfonds voor de bouw.

 

Nadat de raad van toezicht haar verslag over de gang van zaken in het jaar 2015 had toegelicht werd door het VO aan de accountant en de waarmerkend actuaris gevraagd de aanbevelingen te motiveren die zij in hun conceptrapporten hebben opgenomen.

Vervolgens vond een gesprekplaats tussen de leden van het VO en de bestuurders en de bureaudirectie. Hoewel er gelukkig geen dekkingstekort is geweest kon helaas geen toeslag op de pensioenen worden gegeven vanwege een te groot reservetekort.
Tenslotte formuleerde het VO zijn oordeel. Samenvattend luidt het oordeel dat het bestuur in 2015 op evenwichtige wijze met de belangen van alle betrokkenen is omgegaan. Het VO is met het bestuur van mening dat de grondbeginselen van solidariteit en collectiviteit van grote waarde zijn en behouden dienen te blijven bij de overigens noodzakelijke aanpassingen van het pensioenstelsel.

De definitieve tekst waarmee het VO de aan haar door de raad van toezicht en het bestuur afgelegde verantwoording beoordeelt wordt opgenomen in de jaarstukken, tezamen met de door het VO geformuleerde aanbevelingen.

Aart de Groot en Tjebbe Visser.