16 februari 2016

In de VO-vergadering kwamen de drie leden van de Raad van Toezicht van bpfBouw toelichten op welke onderwerpen zij zich in het bijzonder concentreren.

 

De bedoeling van dit overleg was om het VO in de gelegenheid te stellen om zijn programma hierop aan te passen en daarmee dubbel werk te voorkomen.Een jaar geleden heeft het VO bekeken of de regels van bpfBouw voldoen aan de Code Pensioenfondsen. Toen heeft het VO te kennen gegeven het wenselijk te vinden dat voor zijn leden bepaalde gedragsregels zouden gelden.

De Gedragscode van bpfBouw, die in de zomer van 2015 is vastgesteld, bedoelt een integere bedrijfsvoering te waarborgen. De code definieert leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht, medewerkers van het Bestuursbureau, leden van advies- en auditcommissies en ook leden van het VO als ‘verbonden personen’. Naar de mening van het VO verkeren zijn leden niet in een positie vergelijkbaar met die van de andere ‘verbonden personen’. Alvorens de code te ondertekenen willen enige leden daarom nagaan of een op het VO toegesneden kortere gedragscode niet meer voor de hand ligt. Zolang wordt het onderwerp aangehouden.

In 2016 zal het VO deelnemen aan twee scholingsdagen. De onderwerpen daarvoor zijn vastgesteld, namelijk:
a. De behandeling van de jaarstukken (april).
b. De toekomst van het pensioenstelsel (oktober).

In de rondvraag werd opgemerkt dat een suggestie van het VO tot verbetering van de jaarlijkse, aan pensioengerechtigden verstrekte, betaalspecificatie van het bruto pensioen nog steeds niet tot een antwoord heeft geleid.
De verstrekte specificatie laat namelijk de verwachte vakantie-uitkering niet zien.
Voor gepensioneerden die de specificatie nodig hebben bij het aanvragen van toeslagen of belastingfaciliteiten kan dat onaangename gevolgen hebben. Het bestuur wordt verzocht te voorkomen dat een klacht wordt ingediend.

Aart de Groot en Tjebbe Visser.