20 april 2016

De acties van het bestuur om de ledenraad uit te breiden kent een eerste succes. De ledenraad heeft tijdens het overleg van 20 april drie nieuwe leden kunnen benoemen. De heren Pronker, Rijsdijk en Meijer zijn gekozen, welkom geheten en veel succes gewenst bij hun werk voor de ledenraad.

Door de vergadering heen bleek er onder de leden veel ongenoegen te zijn met het al jaren lang niet indexeren van de pensioenen.

Een punt van zorg is dat veel van onze leden waarschijnlijk nooit meer zullen profiteren van een herstel van de indexering. Het meest schrijnend is dat het geen probleem is dat er niet genoeg geld in kas is bij de pensioenfondsen, maar dat pensioenfondsen een niet realistische rekenrente moeten hanteren bij het vaststellen van de toekomstige verplichtingen. Het ABP heeft in het slechte eerste kwartaal van 2015 al bijna 2,5% rendement op haar vermogen behaald. De rekenrente (over een heel jaar) waar mee mag worden gerekend, staat daar ver onder!

De door het bestuur gepresenteerde verslagen en de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Willem Schuddeboom heeft de door het bestuur doorgevoerde (en toekomstige) veranderingen toegelicht. We hebben te maken met dalende ledentallen. Het gevolg is dat we permanent bezig zijn met besparingen. Er is een conflict met de voormalige uitgever van Pensioenbelangen geweest. Inmiddels wordt Pensioenbelangen bij een andere uitgever gedrukt. De nieuwe vormgeving blijkt goed te zijn ontvangen.

De NBP is veel werk, dat was uitbesteed, zelf gaan uitvoeren. Door deze genomen maatregelen kan de NBP beter, goedkoper en sneller informatie bij leden en belangstellenden krijgen. De website is in eigen beheer genomen. Ook bij de ledenadministratie is dit gebeurd. Inmiddels wordt er ook steeds vaker overleg gevoerd met besturen van pensioenfondsen, politieke partijen en de vakbeweging. Er is steeds meer gehoor voor onze bezwaren tegen het huidige systeem van het bereken van de toekomstige pensioenverplichtingen en er is toenemende belangstelling voor de oplossingen die de NBP (en anderen) zien. Als de politiek er echt iets mee gaat doen, dan wordt de kans op korten aanzienlijk kleiner! We zijn op weg naar verkiezingen, hopelijk werkt dit in ons voordeel.

De NBP wil besturen van pensioenfondsen gaan aanspreken over niet duidelijke /onvolledige informatie via jaarverslagen. Informatie over evenwichtige belangenbehartiging blijkt niet (goed) in jaarverslagen te zijn vastgelegd. Bij een evenwichtige belangenbehartiging mogen we toch ook verwachten dat bij maatregelen ook wordt gekeken naar de levenshorizon van de deelnemers en gepensioneerden? We mogen toch ook verwachten dat overheveling van gelden, die vanuit de inleg van gepensioneerden in de fondsen zitten, naar actieve deelnemers (die pensioen opbouwen) zichtbaar is? In eerste instantie gaat worden gekeken naar het ABP, de Bouw, PME en PMT. De bevindingen zullen de basis worden voor toekomstige acties in de richting van de ondernemingskamers.

De FOG-ABP is een samenwerking van onafhankelijke organisaties van ouderen en gepensioneerden. Willem Schuddeboom is hier voorzitter van. De lijn van deze organisatie is een weg te volgen die leidt tot een goede en constructieve werkrelatie met het ABP. We willen bereiken dat het ABP doet waarvoor ze worden betaald, de belangen van alle deelnemers (ook gepensioneerden) behartigen. Dat ook als de belangen op bepaalde terreinen uiteen lopen.

Willem Verwoerd,
Voorzitter Ledenraad.