In dit nieuwsbericht kunt u het bestuursverslag van de secretaris van de KNVG lezen over 2015

 

1. Mission Statement

De meest essentiële uitspraak in het Mission Statement:
“De KNVG wil de belangen van de gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. De KNVG rekent tevens tot haar werkterrein om aandacht te schenken aan de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg”

De volledige tekst van het Mission Statement kunt u vinden op de website van de KNVG.

2. Bestuur KNVG

Het bestuur vergaderde 13 keer in het verslagjaar. Naast de normale bestuursvergaderingen zijn tevens twee heidagen georganiseerd rondom het thema over de toekomst van ons pensioenstelsel waarbij ook het KNVG-smaldeel uit de Pensioencommissie aanwezig was.
In de loop van het verslagjaar traden toe tot het bestuur de heren Bert Beij (Unilever gepensioneerden) en Ferd Claassen (AKZONobel). Zij traden in de plaats van de tussentijds afgetreden bestuursleden Steven Molkenboer en Simon van der Schoot. De afgetreden secretaris Hans ten Berge is vervangen door het algemeen bestuurslid Dick van der Windt.
Zoals bekend heeft de KNVG geen bureau en geen medewerkers in vaste dienst. Bestuur en secretaris werken op vrijwillige basis. Naast de voorzitter die veel tijd investeert in de KNVG moet in dit verband zeker Marij Verlinden worden genoemd die met elan en enthousiasme haar vele taken vervult. Gespecialiseerde kennis wordt op projectbasis ingehuurd.

3. Lidverenigingen

Aan het eind van het verslagjaar zijn 40 verenigingen lid (2014: 39). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een kleine 100.000 gepensioneerden. Er is een geassocieerd lid nl. de VBOB met een ledenbestand van ca. 150.000. Op grond van deze grootte heeft de VBOB een kwaliteitszetel in het bestuur.

4. Algemene ledenvergaderingen

De contacten met de lidverenigingen zijn essentieel voor de onderlinge uitwisseling maar vooral voor het bestuur. De feedback op wat het bestuur namens de KNVG naar voren brengt is onmisbaar.
In het verslagjaar zijn 5 algemene ledenvergaderingen georganiseerd die door zo’n 80 personen zijn bezocht. Er wordt naar gestreefd om naast de bestuurlijke zaken altijd een actueel onderwerp te bespreken ingeleid door een gereputeerde spreker.

4.1 In de januari vergadering is gesproken over de (on)mogelijkheid om kansrijk te procederen tegen de gevolgen van het FTK. In een eerdere ALV (oktober 2014) had Hans van Meerten gewezen op deze mogelijkheid op basis van het EU Handvest. De sprekers in januari zien er niet veel in: weinig kans, zeer langdurig en buitengewoon prijzig.

4.2 De aprilvergadering staat niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst in het teken van de toekomst van ons mooie pensioenstelsel. Volgens inleider Prof. Mark Heemskerk hebben we nog altijd een prima stelsel maar er zijn verbetermogelijkheden.

4.3 De ALV van juli wordt grotendeels besteed aan het communicatiebeleid zoals door Ton Verlind uiteen wordt gezet. Doel is massa (veel mensen) in begrijpelijke taal aan te spreken om emotie te creëren. Aan de hand van een aantal stellingen wordt in subgroepen gediscussieerd.

Deze opzet wordt gewaardeerd.

4.4 Het onderwerp van de oktobervergadering handelt over de verschillen en voor- en nadelen van de uitkerings- en premieovereenkomst. Nadat twee interne inleiders -oud bestuurslid Rob de Brouwer en co-voorzitter van de Pensioencommissie Gidy Koopmans de beide stelsels hebben belicht wordt er in vier subgroepen enthousiast gediscussieerd over de plussen en de minnen. Twee observaties springen er uit. Beide stelsels moeten mogen en een oproep om te trachten de beide stelsels in elkaar te schuiven.

4.5 Nog vers in het geheugen ligt de decembervergadering met daarin als inleiders de heren Jean Frijns (oud hoofd beleggingen ABP) en Gijs van Dijk (vice voorzitter FNV) over de stand van zaken van ons pensioenstelsel. De inleidingen lokken een geanimeerde discussie uit tussen de zaal en de inleiders maar ook tussen de inleiders onderling.

Zoals blijkt heeft de discussie over ons stelsel en de toekomst ervan in belangrijke mate onze agenda bepaald. En terecht!

5. Samenwerking NVOG

Briefwisseling in het begin van het verslagjaar heeft de samenwerking gedurende een aantal maanden verzuurd. Een gesprek tussen de beide besturen medio het verslagjaar heeft de lucht beduidend doen opklaren.

Aan het eind van het jaar is besloten weer en met overtuiging in te zetten op verdere verbetering en versterking van de samenwerking. Een bestuursdelegatie van de beide organisaties is doende handen en voeten te geven aan de samenwerking.

6. Communicatie en Informatieherziening

Naast de algemene ledenvergaderingen die nadrukkelijk een informatiefunctie hebben communiceren we ook met andere middelen met onze leden en andere relevante stakeholders. De Nieuwsbrieven zijn een belangrijk middel. Na een onderbreking in het midden van het jaar verschijnt sedert dit najaar een geheel gerestylede en journalistieker Nieuwsbrief die ook extern wordt verspreid.

Daarnaast mengen we ons ook in het publieke debat met onze website “Loon voor later” die regelmatig aandacht trekt. En dan is er ook nog het stoute neefje “De pensioenleugen’ Tsja!

7, Activiteiten – Acties – Resultaten

Nadat het Parlement het FTK had aangenomen was het speerpunt van onze acties weggevallen. Maar nieuwe dienden zich al snel aan: het SER-rapport met de verschillende varianten. Ook op deze discussie trachtten we ons stempel te drukken. In de eerste plaats door telkens te beklemtonen dat de uitkeringsovereenkomst niet verdient bij het grofvuil gezet te worden. Mocht er echter belangstelling blijken voor een premieovereenkomst dan willen we ook daar over meepraten op basis van ons samen met de NVOG uitgebrachte rapport: Individueel Solidair Defined Benefit.

Deze discussie woedt nog in de SER; waar mogelijk participeren wij daarin. Als het onderwerp Pensioen in een hoorzitting aan de orde wordt gesteld geven we daar acte de présence bij voorkeur samen met de NVOG en anderen.

Optreden samen met de NVOG ligt in de rede; nog beter is het om samen met de werknemers, werkgevers en de jongeren op te trekken: STAR +. Dat is niet eenvoudig omdat er inherente tegenstellingen zijn bv. de doorsneepremie.

Ons goed bezochte congres in juni bij DNB handelde -hoe kan het anders- over de toekomst van ons pensioenstelsel. We werden bijgepraat door Frank Elderson, opvolger van Joanna Kellerman, mevrouw Wortmann voorzitter van het ABP, de vice voorzitter van de FNV, Gijs van Dijk en onze voorzitter, Martin van Rooijen. DNB toonde zich een ruimhartige gastheer.

8. Vooruitzichten 2016

Het kabinet lijkt zwaar in te zetten op een grondige verbouwing van ons stelsel in de richting van een meer geïndividualiseerde systemen. Het lijkt niet bereid het uitkeringsstelsel een faire kans te geven. In de marxistische leer heet dat Verelendung!

We zullen alle zeilen moeten bijzetten om dit stelsel waar 90% van de mensen (nog) mee te maken hebben overeind te houden naast nieuwe mogelijkheden.

Wij verwachten een verharding over het debat over de doorsneepremie waarbij ook de gepensioneerden geacht worden een bijdrage aan te leveren. De liefde kan echter niet van een kant komen. Door het ministerie van SZ&W is berekend dat er in de komende 5 à 6 jaar 70 miljard te weinig premie betaald zal worden als gevolg van de mogelijkheid om de premie te dempen. Dat kost 6 à 7% dekkingsgraad! Tegen die achtergrond is het tamelijk grof om voor te stellen dat ouderen ook zouden moeten meebetalen aan het financieren van de doorsneepremie.

Dick van der Windt (secretaris KNVG)