23 augustus 2016

Uitbreiden deskundigheid bestuur.

Op verzoek van het VO heeft het bestuur van BpfBouw deze vergadering uitgeschreven om een toelichting te geven op zijn voornemens met betrekking tot de interne organisatie.

Niet alleen naar aanleiding van het resultaat van een beleggingsonderzoek door DNB, maar ook op grond van een zelfevaluatie, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat enkele deskundigheden in het bestuur ondervertegenwoordigd zijn.

De grote mate waarin de taken van het fonds zijn uitbesteed maakt aanwezigheid van meer deskundigheid in bestuur en bestuursbureau nodig. Met name voor versterking van de functies ‘financieel risicomanagement’ en ‘IT deskundigheid’ wil het bestuur onafhankelijke experts benoemen. Bovendien zal het bestuur zijn werkwijze toespitsen op mandatering van aandachtsgebieden aan zijn commissies.

Om de herziene besturing van het fonds zonder vergroting van het aantal bestuurders te kunnen realiseren worden een ‘werkgeverszetel’ en een ‘gepensioneerdenzetel’, die door natuurlijk verloop vrij vallen, hertoegedeeld, zodat vacatures ontstaan voor twee nieuwe experts.

Voor deze maatregel is het nodig dat de geleding ‘gekozen gepensioneerden’ van het VO instemt met de voorgestelde toedeling. Die instemming werd gegeven, met de aantekening dat het beginsel van de pariteit in het bestuur overeind dient te blijven.

Het VO vertrouwt dat de voorgenomen bestuursmaatregelen zullen bijdragen aan een versterking van het bestuur en de juiste belangenbehartiging van de deelnemers.

Aart de Groot en Tjebbe Visser.