22 september 2016

De vergadering van het Verantwoordingsorgaan van BpfBouw behandelde twee hoofdonderwerpen: Compliance en Het nieuwe pensioenstelsel.

Compliance.

De leden maakten kennis met de nieuw aan het bestuursbureau verbonden compliance officer. Zij lichtte toe dat de leden van het VO op grond van de gedragscode van BpfBouw wel ‘verbonden personen’ van de stichting zijn, maar geen ‘insiders’. Hen werd verzocht de gedragscode te ondertekenen en opgave aan het fonds te doen van eventuele nevenfuncties en strijdige belangen.

De toezichthouder heeft het fonds gevraagd na te gaan of er leden van de organen van BpfBouw betrokken zijn bij de activiteiten die beschreven zijn in de ‘Panama Papers’. Gebleken is dat dit niet het geval is.

De compliance officer heeft ook het E(nvironmental) S(ocial) G(overnance) - beleid van BpfBouw in haar portefeuille. Daarover meldde zij dat het bestuur streeft naar vastlegging van het ESG – beleid voor het einde van lopende jaar.

Het nieuwe pensioenstelsel.

Een bestuurslid heeft met de vergadering een presentatie besproken die eerder aan het bestuur is getoond. Daarin zijn in het bijzonder de twee SER modellen aan de orde gekomen die als de meest waarschijnlijke uitkomst van het lopende debat worden beoordeeld.

Alle SER varianten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de doorsneepremie zal worden vervangen door een premiestelsel met een andere opbouw van de pensioenaanspraken.

Variant I-B zit het dichtst bij het huidige stelsel. Een verschil is dat afgezien wordt van de garantie van waarschijnlijkheid van uitkering van meer dan 97 ½ %.

Variant IV-C behelst een combinatie van persoonlijk pensioenvermogen met een collectief bufferfonds.

Het bestuur acht het niet zijn taak om een keuze te maken, wel om de gevolgen voor BpfBouw van het aanvaarden van een nieuw stelsel aan de besluitende instanties, overheid en sociale partners (werkgevers, werknemers en gepensioneerden) voor te rekenen.

Het omschakelen naar een nieuw pensioencontract houdt dus in dat zowel de premieberekening als de uitkeringsberekening wijzigt. Maar totdat een kabinetsbesluit zal zijn genomen verandert er niets. En een besluit zal niet meer door de huidige regering worden genomen.

De VO-vergadering heeft verder kennis genomen van het herstelplan 2016 zoals dat door het bestuur is ingediend bij DNB, een studie naar de verschuivingen in de demografie van de bouwdeelnemers, een naamswijziging in het pensioen uitvoeringsreglement en een profielschets voor een nieuw aan te trekken lid van de Raad van Toezicht.

Aart de Groot en Tjebbe Visser.