Een slag gewonnen

Voor het vaststellen van de dekkingsgraad zijn er twee variabelen. De rekenrente is de basis om te berekenen of op langere termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. Hoe hoger de rente, hoe minder geld nodig is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. De tweede variabele is de discontovoet. Deze is van invloed op de te betalen premie. Hoe lager de discontovoet, hoe meer premie moet worden betaald.

De ouderenorganisaties streven al langere tijd naar het gelijktrekken van deze percentages op een niveau tussen de 2,5% en 3%. Zo ook de ouderengeleding binnen het Verantwoording Orgaan (VO) van het ABP. Onze pleidooien zijn niet zonder resultaat gebleven.

Het VO heeft op 17 november ingestemd met het voorstel van het ABP-bestuur om de discontovoet te verlagen tot 2,8%. Een stap op de goede weg. Het gevolg is dat de pensioenpremie (in twee stappen) fors wordt verhoogd. Daarmee is de premie nog steeds niet kostendekkend. Maar het bedrag dat het ABP moet bijpassen uit haar reserves neemt aanzienlijk af. Tevens wordt door deze verhoging de kans op korten van de pensioenen aanzienlijk beperkt.

Een effect waar we geen invloed op hebben is de rente. Na de verkiezing van Trump is deze iets gaan stijgen. Een effect waar wij als ouderen zeker niet ongelukkig mee zijn.

Willem Verwoerd