Op 16 november is de ledenraad bijeengekomen. In het kader van het hervormen van de ledenraad is een rooster van aftreden opgesteld. Het huishoudelijk reglement is aangepast. De heer Bezema heeft het plaatsvervangend voorzitterschap overgenomen van mevrouw Zaadnoordijk.

Het tekort aan bestuursleden is een probleem. Hier wordt door het bestuur aan gewerkt. Men is met name op zoek naar een nieuwe penningmeester. De heer Van Vliet moest helaas stoppen met zijn activiteiten voor de ledenraad van de NBP. Al met al zijn er in dit orgaan maar weinig vacatures.

Bij het FOG-ABP (samenwerking van diverse senioren bonden) is een nieuwe bond lid geworden. Binnen deze organisatie is het bestuur gestart met de voorbereiding van de komende verkiezingen. Het NBP wordt geacht minimaal 6 kandidaten voor de kieslijst te leveren. Er wordt ook gekeken of we, als enige onafhankelijke organisatie, een kandidatenlijst met nog niet gepensioneerde mensen kunnen opstellen. Als er leden zijn die belangstelling hebben, graag een berichtje.

Gecovered is een initiatief van het NBP om met diverse verenigingen van gepensioneerden te komen tot collectieve verzekeringen tegen gereduceerd tarief. Hierin heeft John Pronker veel werk gedaan. De leden zijn of worden op korte termijn geïnformeerd. Hopelijk krijgen we hiervoor de nodige aanmeldingen.

Inzake de financiële tussenrapportage is gesproken over de bestuurskosten. De nieuwe opzet zou zeker niet duurder uitpakken dan het oude systeem. Dat blijkt in de praktijk anders uit te pakken. Er wordt gezocht naar oplossingen. Via GECOVERED verwachten we in de komende jaren wel extra inkomsten te kunnen genereren.

De ledenraad was gelukkig met het feit dat de acties van de gezamenlijke ouderenbonden en VO leden om zowel de rekenrente als de discontovoet op een niveau tussen de 2,5 en 3% vast te stellen, een eerste succes hebben behaald. Het ABP verlaagt haar discontovoet tot 2,8 %. Op basis hiervan wordt berekend welke premie werkgevers en werknemers moet gaan betalen. Deze stijgt hierdoor (in twee stappen) met ca 5%. De eerder afgedwongen verlaging van de pensioenpremie is daardoor meer dan ongedaan gemaakt. Positief voor gepensioneerden is dat hierdoor de kans op korten kleiner wordt.

Een slotopmerking over de Amerikaanse verkiezingen. Hoe u ook over de volgende president mag denken, de rente in Europa is na zijn verkiezing in de kortste tijd met ca 1% gestegen.

Willem Verwoerd