Een grotere vrijheid voor sociale partners om pensioenen zelf te regelen en geen belangenverstrengeling meer bij het vaststellen van regels en controle op de naleving ervan door de overheid.

Dat zijn twee belangrijke voorwaarden die de ouderenorganisaties* stellen aan het nieuwe pensioenstelsel, waarover de SER zich op dit moment buigt.

Toetsingscriteria
De toetsingscriteria zijn inmiddels gepresenteerd aan de SER. Ze zullen worden gebruikt om de SER-voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel te beoordelen.

Eind aan dubbelrol
De betrokken organisaties willen niet alleen een eind maken aan de dubbelrol van De Nederlandsche Bank als het gaat om pensioenen (zowel regelmaker/adviseur van de regering als controleur), maar vindt dat dit ook op andere terreinen moet gebeuren. Zo mogen personen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden geen zitting hebben in een pensioenfonds, omdat ook deze dubbelfunctie tot conflicten kan leiden.

Eind aan generatieconflict
Verder willen de organisaties afrekenen met het generatieconflict in het pensioenstelsel.
Alle werkenden moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen en de generaties moeten gelijk worden behandeld.

Geen onzinproducten
De samenwerkende ouderen voelen wel voor uitbreiden van de individuele keuzemogelijkheid zodat pensioenen op maat aangeboden kunnen worden, maar die keuzemogelijkheid moet beperkt worden tot wat echt toegevoegde waarde heeft voor de deelnemers.

Behoud verworven rechten
Het toekomstige pensioen moet zodanig zijn dat gepensioneerden dezelfde levensstandaard kunnen handhaven als tijdens hun werkzame leven en bij de overgang naar een nieuw stelsel moeten verworven rechten worden geëerbiedigd.
Deelname aan het pensioenstelsel moet voor mensen in loondienst verplicht blijven en de werking van het nieuwe pensioenstelsel zou uitgebreid moeten worden naar zzp-ers.

Behoud solidariteit
Verder wil de KNVG dat binnen het nieuwe stelsel solidariteit een belangrijk beginsel blijft. Het gaat dan om het gemeenschappelijk delen van risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid, lang leven, sterfte en gezamenlijk beleggen en beleggingsrisico’s delen.

Meer risico? Dan meer zeggenschap
De ouderenorganisaties gaan ervan uit, dat deelnemers en gepensioneerden in de toekomst meer risico moeten aanvaarden als het gaat om hun einduitkering. Bij een groter risico hoort ook meer zeggenschap in het bestuur van de pensioenfondsen, vindt men. Ook dat zal bij de onderhandelingen geregeld moeten worden.

Meer informatie over deze toetsingscriteria? www.knvg.nl