Sneller dan verwacht kwam het bericht dat VVD en PvdA er in de afgelopen weken in zijn geslaagd een brug te bouwen over het ravijn van hun opvattingen, die stevig genoeg lijkt om een aantal zeer ingrijpende maatregelen in de komende tijd door te voeren. Kennelijk is dat bouwen aan een brug hen zo goed bevallen dat zij dat als motto voor hun regering hebben gekozen en aankondigen van plan te zijn om overal in het land nog veel meer bruggen te bouwen.

Omdat de tekst van het regeerakkoord een document is van 80 pagina’s kan er zo snel nog geen afgewogen oordeel worden gegeven.

Bij de presentatie van het regeerakkoord deelden de informateurs mede, dat naast de werkgevers en vakbonden ook met een aantal anderen was overlegd. Met name werd genoemd, de heer Dijkhuizen, voorzitter van de commissie belastingen en toeslagen. De voorstellen van deze commissie ter verlaging van tarieven zijn gedeeltelijk in het regeerakkoord opgenomen. Het is niet te hopen dat andere adviezen ook worden opgevolgd. (Zie hiervoor “desastreuse belastingplannen” in ons nieuws van 19 oktober) Ofschoon hierover voor zover ik nu kan overzien geen concrete voornemens worden gepresenteerd, staat de passage over de houdbaarheid van de AOW zodanig geformuleerd dat in de toekomst ingrijpende maatregelen à la Dijkhuizen niet zijn uitgesloten. In elk geval is er slecht nieuws voor de nabestaanden. De uitkering van de Anw wordt beperkt tot 1 jaar. Opvallend was verder dat in de presentatie van Rutte en Samsom het woord “pensioenen” en “gepensioneerden” geen enkele keer viel.

In het deelakkoord van september werd al aangekondigd dat de verhoging van de AOW-leeftijd versneld zou worden ingevoerd, waardoor de leeftijd van 67 jaar al in 2021 wordt bereikt in plaats van in 2023. De toegezegde voorschotregeling van minister Kamp voor de mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd in een inkomens-gat gaan vallen werd teruggedraaid en daarvoor in de plaats kwam een overbruggingsregeling maar dan alleen voor mensen met een inkomen tot maximaal 1½ keer het wettelijk minimumloon. Iedereen met een inkomen boven de € 2184 bruto per maand had pech, jammer maar helaas.

Naast de maatregelen die al bekend waren uit het deelakkoord in september valt vooral op dat er zeer fors wordt gekort op de zorg. Met name de langdurige zorg wordt flink versoberd. De ziekenfondspremie en het eigen risico bij de zorg worden inkomensafhankelijk, maar daar staat tegenover dat de zorgtoeslag wordt afgeschaft. Opvallend is ook, dat naast een verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting, de werkenden een cadeautje krijgen van € 500 per jaar omdat de arbeidskorting wordt verhoogd. Dit cadeautje dat toch ergens weer teruggehaald moet worden kost structureel meer dan 3 miljard per jaar. Gepensioneerden zijn van dit voordeeltje uitgesloten.

Laten wij niet alleen kijken naar de gevolgen voor de gepensioneerden. De eerste indruk is dat gezinnen met studerende kinderen het zwaar voor de kiezen krijgen.

Het is een raadsel hoe het Centraal Planbureau heeft berekend dat de lagere inkomens er jaarlijks nog iets op vooruit gaan en alleen de hogere inkomens inleveren. Reden te meer om deze berekeningen straks met de nodige scepsis te bestuderen.