Dekkingsgraden september 2012

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen hebben zich over het algemeen positief ontwikkeld en te hopen valt dat die ontwikkeling zich de komende maanden zal voortzetten. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn komt op dit moment op 99 % en heeft nog maar weinig stijging nodig om het komende jaar niet te hoeven korten. Het BPF Bouw heeft zelfs een dekkingsgraad van 104,7 % en heeft daarmee nog wel een reservetekort maar geen dekkingstekort meer. Somberder ziet het er uit voor de beide metaalfondsen. PME komt nu uit op 93 % en PMT op 91,2 %. De kortingen op die pensioenen voor 6 % tot 7 % zullen in april 2013 daarom waarschijnlijk gewoon doorgaan. Bij het grootste pensioenfonds ABP is de situatie ook stevig verbeterd en de dekkingsgraad komt nu uit op 97 %. Zeer waarschijnlijk zal de aangekondigde korting van een ½ % doorgaan, maar als de gunstige ontwikkeling doorzet, zijn er mogelijk in 2014 geen nieuwe kortingen noodzakelijk.

Wat is de oorzaak van deze positieve ontwikkeling. Wij kunnen dit het beste uitleggen aan de hand van de cijfers van het ABP. Door goede rendementen steeg het vermogen van het ABP van 235 miljard in het 3e kwartaal van 2011 naar 274 miljard in het 3e kwartaal 2012 (Hoezo leegeten van de pensioenpotten door de gepensioneerden !) Ook steeg de marktrente licht en tenslotte was er de nieuwe berekening van de rente. Daardoor steeg de dekkingsgraad niet spectaculair met 2,7 % . Het effect van de nieuwe renteberekening is dus beperkt. Dat is ook logisch want de verplichtingen voor de komende 20 jaar blijven berekend worden met de oude SWAP-rente en slechts de verplichtingen tussen de komende 21 jaar tot 60 jaar worden met de nieuwe UFR-rente berekend. Maximaal kan die UFR-rente oplopen tot 4,2 % maar voor zover wij weten is die op dit moment 3,3 %.

Effect kortingen

Het Nibud heeft een model ontwikkeld waarmee u kunt uitrekenen, wat het netto effect zal zijn als uw pensioenfonds in het komende jaar gaat korten. Om bij dat rekenmodel te komen, kunt u deze link aanklikken, die wij met toestemming van het Nibud hebben geplaatst. Van de grote pensioenfondsen moet u in april 2013 bij het ABP rekening houden met een korting van 0,5 % en bij de beide metaalfondsen met een korting van 7 %. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn en het pensioenfonds Bouw hoeven waarschijnlijk niet te korten.

Houdt er wel rekening mee, dat de uitkomst alleen iets zegt over de hoeveelheid euro’s die u minder op uw bankrekening zult ontvangen. Het zegt nog niets over het verlies aan koopkracht. De inflatie zal volgens onze voorzichtige inschatting dit jaar minimaal uitkomen op 3 % en dat komt bovenop de gemiddeld ruim 8 % koopkrachtverlies die u de afgelopen jaren al op pensioenen heeft ingeleverd. Waar de overheid op de 0-lijn zit, is het waarschijnlijk dat ook de AOW het komende jaar niet wordt verhoogd. Als u in de metaalsector zit zal dat een verlies aan koopkracht betekenen van zo’n 6 %.

Desastreuse belastingplannen

Het houdt maar niet op. Na jarenlang niet indexeren van de (toekomstige) pensioenen waardoor de koopkracht ervan gemiddeld met 8 % is afgenomen, na de invoering van de houdbaarheidsbijdrage waardoor gepensioneerden met een iets meer dan modaal inkomen meer belasting gaan betalen, na de verhoging van de AOW-leeftijd waarbij de mensen met een prepensioen maar moeten zien hoe ze het AOW-gat dat daardoor is ontstaan moeten opvullen, na het aankondigen van soms aanzienlijke kortingen op de pensioenen, heeft nu de commissie Dijkhuizen plannen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel gepresenteerd waarbij opnieuw de (toekomstige) gepensioneerden het kind van de rekening zijn. Waar gepensioneerden tot nu toe binnen de eerste belastingschijf zo’n 20 % belasting betaalden, stelt de commissie voor om dat percentage van jaar tot jaar met 1% te verhogen tot een tarief van 37 % is bereikt. Voor iemand met een AOW + pensioen-inkomen van € 25.000 betekent dat, dat hij of zij in de loop van de jaren € 4.500 extra aan belasting gaat betalen. Dat is zo’n € 375,- per maand.

De voorstellen van de commissie Dijkhuizen zijn budgettair neutraal, dat wil zeggen dat de minister van Financiën daardoor niets extra’s binnenkrijgt. Wat door de (toekomstige) gepensioneerden moet worden opgebracht komt dus ten goede aan andere groepen in de samenleving. Dat heeft niets meer te maken met het eerlijk verdelen van de lasten. Overbodig te zeggen dat de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen zich met hand en tand zal verzetten tegen deze plannen.

Potamus observeert

Hoewel zelf ook niet meer een van de jongsten, vindt Potamus dat veel oudere nijlhengsten en nijlmerries zich niet gedragen zoals bij hun leeftijd past, zie ‘Gepensioneerden worden steeds brutaler ‘.