item webimage 20190608103710 dit pensioenakkoord

Voor veel gepensioneerden is nog onduidelijk wat nu precies de consequenties van het pensioenakkoord zijn voor hun persoonlijke positie.

Moesten pensioenfondsen in de oude situatie een dekkingsgraad hebben van ruim 104%, in dit nieuwe akkoord is dit verlaagd tot 100%. Het betekent dat minder ouderen het risico lopen om volgend jaar gekort te worden op hun pensioenuitkering.

Gevaar van korting niet geweken
Voor 2 miljoen gepensioneerden in de metaalbewerking is dit gevaar nog niet verdwenen. Hun pensioen zal op 1 januari vermoedelijk worden verlaagd, omdat hun fondsen (PME en PMT) er zo slecht voorstaan dat ook onder de nieuwe regels een korting dreigt. Die korting heeft niet alleen effect voor medewerkers die al met pensioen zijn, maar ook voor wie nu nog werkt. Deze pensioendeelnemers bouwen minder rechten op. Als er inderdaad een korting wordt doorgevoerd kan het effect daarvan eventueel worden gespreid over een aantal jaren. En door het nu bereikte akkoord zal de korting minder hoog uitvallen dan onder de oude regels, zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME.

Balans is voor 50PLUS negatief
50PLUS zegt in een commentaar dat het nieuwe pensioenstelsel in een aantal opzichten een verslechtering is. De partij ziet meer minpunten dan pluspunten.

Kortingen dreigen ook binnen dit nieuwe pensioenstelsel.
Bovendien zijn er nog veel onzekerheden, omdat de plannen verder uitgewerkt moeten worden.
Er zijn afspraken gemaakt om de lasten binnen het pensioenstelsel beter te verdelen tussen jongere en oudere deelnemers. Die wijzigingen werken nadelig uit voor pensioendeelnemers van rond de 40. Dit moet gecompenseerd worden en dat kost naar schatting tussen de 50 en 60 miljard euro. Minister Koolmees heeft aangegeven dat dit geld gevonden moet worden binnen de pensioenfondsen. De vraag is waar de rekening precies terecht komt en hoe die betaald moet worden.

Rekensystematiek ongewijzigd
50PLUS wijst er in het commentaar op, dat de fel bekritiseerde rekenrente waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen ongemoeid blijft.

  • De tijdelijke bevriezing van de pensioenleeftijd is naar de mening van deze partij een stap in de goede richting, maar een veel te kleine stap.
  • Dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen is volgens 50PLUS een goede zaak, maar totaal gezien vindt de partij de balans in het akkoord negatief.
    Pensioenfondsen blij

De grote pensioenfondsen reageren positief op het pensioenakkoord, zo meldt het Financieel Dagblad. Maar het is een akkoord met nog veel open einden. Veel lastige dossiers, zoals de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek moeten nog worden uitgewerkt. De Pensioenfederatie is tevrreden over de versoepeling van de regels, waardoor de kans op kortingen kleiner is geworden. Alle fondsen stellen dat het akkoord een goede mengeling is van het goede (solidariteit) en vernieuwing (meer flexibiliteit)

De onderhandelaars zijn er nog niet
Er dreigen overigens nog verschillende gevaren voordat er echt een handtekening gezet kan worden onder het pensioenakkoord. Alle FNV-leden krijgen nog de gelegenheid om in een referendum ja of nee te zeggen.

Een akkoord is pas een akkoord als ook alle nog openstaande onderdelen zijn uitgewerkt. Het zou niet de eerste keer zijn dat een moeilijk dossier uiteindelijk op de uitwerking nog sneuvelt.