item webimage 20190612211027 dijsselbloem

Heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem een bom gelegd onder het pensioenakkoord nu hij als voorzitter van een gelijknamige commissie minister Koolmees adviseert om de regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden verder te verscherpen? De minister heeft inmiddels laten weten het advies van de commissie te zullen uitvoeren en daarmee is een nieuw explosief mengsel ontstaan in de pensioendiscussie op het moment dat de achterban van de FNV zich nog een oordeel moet vormen over de vraag of men de pensioenafspraken met het kabinet wel of niet vertrouwt.

Positie pensioenfondsen verslechtert door nieuwe regels
De commissie Dijsselbloem stelt voor om de rekenrente (waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen) op een andere manier te koppelen aan de marktrente. Het komt erop neer dat de rekenrente verder verlaagd wordt en pensioenfondsen daardoor verplicht worden om meer geld in reserve te houden.
Het betekent dat pensioenkortingen opnieuw dichterbij komen en het aanpassen van de pensioenen aan de gestegen prijzen verder weg lijkt dan ooit.

Commissie rekent op lagere rendementen
Daarnaast verwacht Jeroen Dijsselbloem dat de pensioenfondsen de komende tijd lagere rendementen zullen maken. Om dit te compenseren zullen de pensioenpremies omhoog moeten. Deskundigen schatten de mogelijke stijging op 15%. Alternatief hiervoor is het verlagen van de pensioenuitkering.

Vakbeweging niet blij
Voor de vakbeweging komt dit advies niet op een handig moment. Deze week moet de achterban zich in een raadgevend referendum uitspreken over het principeakkoord dat Koolmees en de vakbeweging vorige week sloten. De vakbondsleden zijn daarover ernstig verdeeld en het advies van Dijsselbloem zal de kloof tussen ja- en nee-stemmers niet kleiner maken.

Met de ene hand geven en de andere nemen
Met dit advies van de commissie pakt het kabinet met de ene hand terug, wat vorige week met de andere hand aan de werkenden en gepensioneerden ‘cadeau’ is gedaan. Toen besloot het kabinet de dekkingsgraad waarbij fondsen op hun uitkeringen moeten korten, te verlagen van 104,5% naar 100%. Daardoor werd de kans op pensioenkortingen verkleind. Door de rekenregels te veranderen zorgt Jeroen Dijsselbloem ervoor dat pensioenfondsen op papier sneller in de gevarenzone komen.
Vicevoorzitter Tuur Elzinga van de FNV is niet blij met het advies. ‘Ik zie dat dit een probleem oplevert voor het huidige pensioencontract en ook voor de transitie naar een nieuw contract’, zegt hij in De Telegraaf (12 juni 2019).

Stemming is verdeeld
Intussen reageert Nederland verdeeld over het vorige week gesloten principe-akkoord. Uit een enquete van het TV-programma ‘Een Vandaag’ blijkt dat 55% van de Nederlanders het akkoord steunt, 35 procent is tegen. Onder de vakbondsleden is 44 procent voor en 40 procent tegen. Dat is een wankel evenwicht op een moment dat de vakbondsleden nog niet konden weten dat Koolmees de pensioenregels alweer zo snel zou veranderen.