item webimage 20190702214222 juiste zorg juiste plaats

Door het ministerie van VWS is een zgn. Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van de discussies en rapporten en adviezen in de laatste jaren op een rij heeft gezet wat er in Nederland moet gebeuren om te komen tot een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg. Onderstaand enige uitgangspunten van het advies.

  1. De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals E-health).
  2. Het functioneren van mensen en hun omgeving wordt centraal gesteld. Niet alleen medisch, maar ook sociaal. Heeft iemand genoeg contacten? Zijn er schulden? Hoe gaat het in het gezin?
  3. Het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt ook om een andere organisatie van de zorg. Nu werkt één op de zeven mensen in de zorg. Als wij het blijven organiseren zoals wij nu doen dan werkt in 2040 één op de vier mensen in de zorg. Dat is niet haalbaar.
  4. Doorgaan op dezelfde weg is financieel onhoudbaar. Als er niets gebeurt, groeien de zorgkosten de komende jaren, twee keer zo hard als de economie. Dat betekent dat de samenleving relatief steeds meer geld aan de zorg uitgeven (Nu al € 6000 per volwassene per jaar).
  5. Het huidige zorgsysteem, inclusief zijn onvolkomenheden, is te veel cultuur geworden. Het huidige aanbod van ondersteuning en zorg sluit lang niet altijd aan op de behoefte van mensen. Mensen die zorg nodig hebben dolen soms eindeloos in het systeem. Langs elkaar heen werkende professionals, losse afspraken maken terwijl die ook op één dag gepland zouden kunnen worden, steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen en van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  6. De digitalisering van de samenleving voltrekt zich in steeds sneller tempo. Dit zal een ontwrichtende werking hebben op de gezondheidszorg en de zorg. Doordat steeds meer bedrijven- ook van buiten de zorg- digitale diensten aanbieden zoals apps op het gebied van zelfmanagement of diagnostiek, zullen ze de organisatie van de gezondheidszorg echt gaan veranderen.

“Wie Durft” slaat op de problematiek die de huidige ”gelaagde” organisatie van de zorg met zich mee brengt. De zorg zal zelf het voortouw moeten nemen om verschuivingen en innovaties door te voeren. Het gaat om een betere organisatie van de maatschappelijke ondersteuning en medische zorg omwille van het goed functioneren van mensen. Daar hoort ook een verschuiving naar mensen toe van “zelfmanagement in de zorg” en “zelfregie”, uiteraard met hulp voor mensen die dat niet zelf kunnen.

Joop Blom