item webimage 20181121155903 geen pensioenakkoord

 

Het lag al in de lijn der verwachtingen: het pensioenoverleg tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers is mislukt. De vakbeweging is niet tevreden over de toezeggingen die de minister heeft gedaan met betrekking tot een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en dan in het bijzonder voor mensen met zware beroepen.

Wat er nu gaat gebeuren is niet bekend. Voor de seniorenorganisaties heeft het klappen van dit overleg een wrange smaak, omdat premier Rutte bereid leek kortingen op de pensioenen volgend jaar te voorkomen. De vakbeweging heeft deze toezegging minder zwaar laten wegen dan de eis, dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk moet zijn eerder met pensioen te gaan dan in de kabinetsplannen is voorzien.

item webimage 20181118190043 fiscale discriminatie

Volgens het 50PLUS-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen bedraagt de lastenstijging voor burgers in 2019 geen 100 miljoen euro, zoals het kabinet Rutte doet voorkomen, maar 800 miljoen.
Van Rooijen zei dit tijdens het debat met de bewindslieden Hoekstra en Snel van het ministerie van Financiën. De werkelijke effecten van het kabinetsbeleid op met name de middeninkomens wordt volgens het kamerlid aan het zicht onttrokken door tal van fiscale trucs.

Volgens het Nibud gaven de afgelopen jaren een sterke nivellering te zien op de Nederlandse inkomens. Dat meldde de Volkskrant op 30 oktober.

De economische crisis heeft sinds 2010 een sterk nivellerend effect gehad op de inkomensverhoudingen in Nederland. Werkenden en gepensioneerden met lage inkomens zijn over het algemeen stabiel gebleven of vooruitgegaan. Hoe hoger de inkomensgroep, hoe meer de koopkracht door de jaren heen is achtergebleven. Dat loopt op tot duizenden euro's per jaar.

Lees hier meer.

 item webimage 20181111104742 pensioenakkoord

De Volkskrant verwacht dat kabinet en vakbeweging begin volgende week een akkoord zullen bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Om de vakbeweging over de streep te trekken is het kabinet bereid de boete voor vroegpensioen aan te passen. Het betekent dat het mensen met een zwaar beroep gemakkelijker wordt gemaakt om eerder met pensioen te gaan.

 item webimage 20181108192716 onderzoek

Het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de doorberekening door het Centraal Planbureau van de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma’s stellen weinig voor. Ze komen toch niet uit.

 item webimage 20181104205408 nieuwe ombudsman Pensioenen

Per 1 januari van volgend jaar wordt Henriëtte de Lange (49) de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Ze is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement.

Henriëtte de Lange heeft een stevige geschiedenis in pensioenland. Zo stond ze aan de wieg van de Stichting Pensioenkijker die veel deed aan het begrijpelijker maken van het pensioen. Ze heeft bij een verzekeraar gewerkt en bij bij verschillende pensioenfondsen. Op dit moment is ze voorzitter van het pensioenfonds HaskoningDHV en heeft zitting in de raden van toezicht en een belanghebbendenorgaan van verschillende pensioenfondsen. Deze functies legt ze neer, voordat ze aan haar nieuwe functie begint.