Tot onze verbazing, maar ook verontwaardiging, wordt er niets meer gedaan aan het duidelijk in kaart brengen van de miljarden euro’s die aan de pensioenfondsen zijn onttrokken. “Niet meer te achterhalen” stelt de Pensioenfederatie bijna jubelend vast. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken….

Wij dringen er nadrukkelijk op aan, hiermede geen genoegen te nemen, omdat de jaarstukken van elk pensioenfonds opvraagbaar zijn en dus zwart op wit valt te constateren, wat er met ons pensioengeld is gebeurd. In 2002 beloofde de toenmalige staatsecretaris van Sociale Zaken, de heer M. Rutte deze miljardenroof te willen uitzoeken. De huidige “steekproef “onder vijf pensioenfondsen, nota bene a n o n i e m, dus in het geniep…, is even dwaas als een open hart operatie via de blinde darm afhandelen. Ook het schijnargument van – alweer- de Pensioenfederatie dat het een en ander teveel geld kost en dat die gelden verhaald zullen worden op de pensioendeelnemers getuigt van een zodanige onwil en gemakzucht dat aan het bestaansrecht van een dergelijke federatie moet worden, getwijfeld, omdat deze organisatie op voorhand ondeugdelijk handelen door de pensioendeelnemers wil laten financieren. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken…….

Wij verzoeken met klem dit alles zó niet te laten passeren en het middel van de parlementaire enquête niet te schuwen bij de waarheidsvinding die dringend noodzakelijk is.

Geachte Kamerleden,
Voor uw inzet ter zake danken wij u bij voorbaat.

Simon van der Schoot,
voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen,
Den Haag.

De Volkskrant had geen betere kop kunnen bedenken voor hun artikel over twee pagina’s in de krant van 8 december over wat er met de pensioenen aan de hand is. Het is voor zover wij weten de eerste keer dat een krant een poging doet om een volledig en evenwichtig verhaal te vertellen. Natuurlijk zijn er wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt de suggestie gewekt dat de huidige gepensioneerden geweldige pensioenen hebben, terwijl die in feite gemiddeld niet boven de € 750 per maand uitkomen. Met name de oudere gepensioneerden hebben tot hun 35e nog zegeltjes geplakt om als ze 65 waren het duizelingwekkende bedrag van ƒ 10,93 per maand meer te krijgen dan de Aow.

Maar de kanttekeningen die te maken zijn doen niet af aan onze waardering dat hier nu eens eindelijk een compleet verhaal wordt verteld over de oorzaken waardoor ons pensioenstelsel steeds verder wordt aangetast. De sluipmoord geeft een goed beeld, omdat mensen pas met die achteruitgang worden geconfronteerd op het moment dat ze pensioen gaan ontvangen. Velen denken nog steeds dat dit ongeveer 70% van hun eindloon zal zijn maar constateren dan tot hun verbijstering dat het veel minder is.

De oorzaken worden in het betreffende artikel allemaal genoemd, van het gegraai van de werkgevers in de pensioenpotten in de jaren ’90 van de vorige eeuw, via de internetzeepbel in 2001 tot de crisissen vanaf het jaar 2008, de verschraling van de eindloonregeling naar de middenloonregeling, het jarenlang achterblijven van de indexatie (er is een bezopen pensioenfonds voor de drankenindustrie waar de gepensioneerden al 19% van hun koopkracht hebben ingeleverd), de via het herstelplan noodzakelijke verhogingen van de pensioenpremies, het later ingaan van het pensioen en de AOW, het korten op de pensioenen en tot slot de nieuwe regeringsmaatregel om de pensioenopbouw in te perken.

Met name dit laatste aspect gaat ten koste van de jonge werknemers, een voorzichtige schatting is dat zij nog eens een kwart van hun pensioen daardoor kwijt raken. Het is dan ook dit aspect dat de Deelnemersraad van het ABP er toe heeft gebracht om een persbericht te doen uitgaan om hier tegen stelling te nemen. Dit persbericht had de unanieme steun van jongeren, ouderen en gepensioneerden in de Deelnemersraad. Na alle negatieve ontwikkelingen is dit regeringsvoornemen de genadeslag voor de pensioenrechten van de jongeren.

In eerdere berichten hebben wij onze bezorgdheid geuit over de plannen van APG en PGGM om te beleggen in Nederlandse hypotheken. Wij schreven in ons laatste bericht dat als deze beleggingen zouden gelden voor veilige hypotheken en binnen de bandbreedte van het huidige beleggingsbeleid voor vastrentende waarden, er niets aan de hand zou zijn. Welnu de voorzitter van het ABP Henk Brouwer heeft zowel in de Deelnemersraad van het ABP alsook bij andere gelegenheden verzekerd, dat als het ABP in hypotheken stapt, dit onder de genoemde voorwaarden zal gebeuren. Wat het ABP betreft zijn wij dus gerustgesteld, als ook andere pensioenfondsen soortgelijke verklaringen afgeven, is er geen vuiltje aan de lucht.

Nogmaals het AOW-gat

Wij schreven al eerder over de gevolgen van de AOW-leeftijd voor mensen die al met prepensioen zijn of gedwongen met functioneel leeftijdsontslag moeten. In de Telegraaf van enkele dagen geleden stond wel een heel schrijnend geval van een weduwe van 56 jaar wier echtgenoot ten gevolge van asbest is overleden. Omdat zij na 1950 is geboren heeft zij geen recht op ANW. Daarom had zij een nabestaandenverzekering bij een particuliere verzekeraar en krijgt zij nu een uitkering tot ze 65 jaar is. Tegen die tijd is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar, wat betekent dat zij dan twee jaar lang geen AOW ontvangt en ook niet op een andere wijze wordt gecompenseerd. Dit zijn toch zaken waar de politiek niet om heen kan en die op de een of andere manier opgelost moeten worden.

Schitterende ergernis

Lees ook het weblog ‘Het onbenul van Pauw en Witteman‘.

De afgelopen dagen komen er berichten naar buiten dat de twee grootste pensioenbeheerders van Nederland het APG (uitvoerder van het ABP en o.a. Cordares) en de PGGM onder bepaalde voorwaarden bereid zijn in de hypotheekmarkt te stappen. Alle alarmbellen beginnen dan te rinkelen en wij verwijzen voor de redenen van dat alarm naar ons bericht op 27 september met de titel “De werkgeverskongsi”. Naar aanleiding van een oproep van Bernard Wientjes voorzitter van VNO-NCW en voor het derde achtereenvolgende jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot machtigste man van Nederland om de pensioenfondsen de hypotheken van de banken over te laten nemen, zodat de banken weer ruimte zouden hebben om het bedrijfsleven te financieren, betoogden wij dat pensioenfondsen er niet zijn om banken te redden of de regering een handje te helpen, maar dat hun wettelijke taak is de hen toevertrouwde gelden zo goed mogelijk te beheren ten behoeve van hun deelnemers. De oproep van Wientjes werd later ondersteund door Piet Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank en door de voorzitter van “Bouwend Nederland” de heer Elco Brinkman, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van het APG en commissaris bij Rabo Vastgoed.

Het gaat bij de banken om zo’n gigantisch bedrag van honderden miljarden, dat zelfs alle pensioenfondsen samen niet in staat zijn dat probleem op te lossen. Wij wachten daarom de verdere plannen af voordat wij ons definitief oordeel geven maar blijven in de tussentijd waakzaam. Als de plannen van de pensioenfondsen zich beperken tot het verstrekken van veilige hypotheken, binnen de bandbreedte die ze hebben voor de vastrentende waarden, is er niets aan de hand. Als echter die grenzen opgerekt gaan worden is het tijd voor een fel protest.

Nu de kruitdampen rond de inkomensafhankelijke premie zijn opgetrokken en het oproer in de Telegraaf- en VVD-achterban tot bedaren lijkt gekomen, blijkt er naast de toekomstige werkloze één grote verliezer van het nieuwe akkoord te zijn en zoals de laatste jaren gebruikelijk is dat de gepensioneerde.

De koopkracht van de gepensioneerden met een jaarinkomen groter dan € 23.000 (AOW + Pensioen) gaan er alleen als gevolg van dit akkoord gemiddeld 1% per jaar in koopkracht op achteruit. Dit komt dus bovenop de verslechteringen van de afgelopen jaren, bovenop de terugloop in koopkracht omdat er opnieuw niet geïndexeerd gaat worden en bovenop de kortingen op ons pensioen die er aan zitten te komen. Er is geen enkele inkomenscategorie die maar bij benadering zoveel moet inleveren als de gepensioneerde.

Ook toekomstige gepensioneerden de pineut.

In de goede oude tijd toen het pensioen nog werd berekend over het eindsalaris was de pensioenopbouw 1,75% per jaar. Dat betekende dat als je veertig jaar pensioenpremie had betaald, je pensioen samen met de AOW 70% was van je eindloon. Een achttal jaren geleden werd dat eindloon ingewisseld voor het zogenaamde middelloon. Om de toekomstige gepensioneerden toch een redelijk pensioen te verschaffen werd de opbouw door veel pensioenfondsen verhoogd naar 2% of zelfs 2,25% van dat middelloon. In het nieuwe regeringsakkoord is afgesproken dat de premie-opbouw slechts tot 1,75% fiscaal aftrekbaar is. Dat zal betekenen dat toekomstige gepensioneerden veel minder pensioenrechten opbouwen dan in het verleden.

Zwaard van Damocles.

In ons nieuws van 19 oktober berichten wij over de desastreuze belasting voorstellen van de commissie Dijkhuizen. Ofschoon deze voorstellen in het huidige regeerakkoord nog niet worden ingevoerd, staat er wel een passage in, die kennelijk de geesten rijp moet maken.
Wij citeren:

“Er zijn weinig of geen landen waar de oudedagsvoorziening zo solide en sociaal geregeld is als in ons land. Wij richten ons beleid met betrekking tot de AOW en de aanvullende pensioenen er op deze voorzieningen ook voor de jonge generaties veilig te stellen. Dat houdt in dat wij de noodzakelijke maatregelen nemen om – nu het aantal ouderen snel groeit en de beroepsbevolking licht gaat krimpen- de betaalbaarheid oftewel de houdbaarheid van de AOW en de aanvullende pensioenen te kunnen garanderen.“

De ambtenaren van het ministerie van Financiën die de commissie Dijkhuizen van munitie hebben voorzien, hadden natuurlijk ook een grote vinger in de pap bij de teksten van het regeerakkoord. Als zij hun zin krijgen gaan de gepensioneerden bovenop alle reeds genomen maatregelen er de komende 18 jaren structureel elk jaar 1% op achteruit. Cumulatie van koopkrachtverlies door niet indexeren, aangekondigde kortingen, reeds afgesproken maatregelen in dit regeerakkoord en de voorstellen van de commissie Dijkhuizen zullen de “solide en sociale” oudedagsvoorziening tot een lachertje maken.

Het wordt tijd voor een opstand van de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden.

Hoe kunnen wij zelf iets doen tegen alle negatieve ontwikkelingen die ons bedreigen. Alle maatregelen worden in Den Haag bedacht en daar moeten wij dus onze stem laten horen. Het bestuur van de NBP doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere ouderenorganisaties. Maar het zou goed helpen als ook u regelmatig uw stem laat horen en zeker bij de partij, waar u op hebt gestemd. Bij de laatste regiobijeenkomst van de regio Limburg in Sittard kwam het idee om de mail adressen van politici te publiceren in Pensioenbelangen en op de website.

Onderstaand vindt u de mailadressen van de woordvoerders pensioenen van alle partijen in de Tweede Kamer. Om het niet alleen maar een saaie opsomming te laten zijn, vermelden wij ook de zin die de betreffende politici zo kenmerkend vinden voor zichzelf, dat ze zich daarmee op de site van de Tweede Kamer presenteren.

VVD:     Helma Lodders
Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PvdA:     Roos Vermeij
Ik wil een land waarin de overheid niet zoals nu tegenover haar burgers staat, maar ernaast.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PVV:     Joram van Klaveren
Ik wil meedenken en meebeslissen over de koers van Nederland.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SP:     Paul Ulenbelt
Onverzettelijkheid en bevechten waar je voor staat gecombineerd.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CDA:     Pieter Omtzigt
Pal staan voor ons pensioenstelsel.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D66:     Wouter Koolmees
Politiek is leuk en spannend, vooral nu.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Christen Unie:     Carola Schouten
Het behalen van resultaten hoeft niet ten koste te gaan van je idealen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Groen Links:      Jesse Klaver
Zolang je onder vuur ligt, doe je iets goed.
j.klaver@tweede kamer.nl

SGP:     Kees van der Staaij
Mijn drijfveer is: vanuit bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan de goede besluitvorming.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PvdD:      Marianne Thieme
Ik vind het van groot belang om dieren een stem te geven.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

50Plus:     Henk Krol
Er moet meer aandacht komen voor de belangen van ouderen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sneller dan verwacht kwam het bericht dat VVD en PvdA er in de afgelopen weken in zijn geslaagd een brug te bouwen over het ravijn van hun opvattingen, die stevig genoeg lijkt om een aantal zeer ingrijpende maatregelen in de komende tijd door te voeren. Kennelijk is dat bouwen aan een brug hen zo goed bevallen dat zij dat als motto voor hun regering hebben gekozen en aankondigen van plan te zijn om overal in het land nog veel meer bruggen te bouwen.

Omdat de tekst van het regeerakkoord een document is van 80 pagina’s kan er zo snel nog geen afgewogen oordeel worden gegeven.

Bij de presentatie van het regeerakkoord deelden de informateurs mede, dat naast de werkgevers en vakbonden ook met een aantal anderen was overlegd. Met name werd genoemd, de heer Dijkhuizen, voorzitter van de commissie belastingen en toeslagen. De voorstellen van deze commissie ter verlaging van tarieven zijn gedeeltelijk in het regeerakkoord opgenomen. Het is niet te hopen dat andere adviezen ook worden opgevolgd. (Zie hiervoor “desastreuse belastingplannen” in ons nieuws van 19 oktober) Ofschoon hierover voor zover ik nu kan overzien geen concrete voornemens worden gepresenteerd, staat de passage over de houdbaarheid van de AOW zodanig geformuleerd dat in de toekomst ingrijpende maatregelen à la Dijkhuizen niet zijn uitgesloten. In elk geval is er slecht nieuws voor de nabestaanden. De uitkering van de Anw wordt beperkt tot 1 jaar. Opvallend was verder dat in de presentatie van Rutte en Samsom het woord “pensioenen” en “gepensioneerden” geen enkele keer viel.

In het deelakkoord van september werd al aangekondigd dat de verhoging van de AOW-leeftijd versneld zou worden ingevoerd, waardoor de leeftijd van 67 jaar al in 2021 wordt bereikt in plaats van in 2023. De toegezegde voorschotregeling van minister Kamp voor de mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd in een inkomens-gat gaan vallen werd teruggedraaid en daarvoor in de plaats kwam een overbruggingsregeling maar dan alleen voor mensen met een inkomen tot maximaal 1½ keer het wettelijk minimumloon. Iedereen met een inkomen boven de € 2184 bruto per maand had pech, jammer maar helaas.

Naast de maatregelen die al bekend waren uit het deelakkoord in september valt vooral op dat er zeer fors wordt gekort op de zorg. Met name de langdurige zorg wordt flink versoberd. De ziekenfondspremie en het eigen risico bij de zorg worden inkomensafhankelijk, maar daar staat tegenover dat de zorgtoeslag wordt afgeschaft. Opvallend is ook, dat naast een verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting, de werkenden een cadeautje krijgen van € 500 per jaar omdat de arbeidskorting wordt verhoogd. Dit cadeautje dat toch ergens weer teruggehaald moet worden kost structureel meer dan 3 miljard per jaar. Gepensioneerden zijn van dit voordeeltje uitgesloten.

Laten wij niet alleen kijken naar de gevolgen voor de gepensioneerden. De eerste indruk is dat gezinnen met studerende kinderen het zwaar voor de kiezen krijgen.

Het is een raadsel hoe het Centraal Planbureau heeft berekend dat de lagere inkomens er jaarlijks nog iets op vooruit gaan en alleen de hogere inkomens inleveren. Reden te meer om deze berekeningen straks met de nodige scepsis te bestuderen.

Dekkingsgraden september 2012

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen hebben zich over het algemeen positief ontwikkeld en te hopen valt dat die ontwikkeling zich de komende maanden zal voortzetten. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn komt op dit moment op 99 % en heeft nog maar weinig stijging nodig om het komende jaar niet te hoeven korten. Het BPF Bouw heeft zelfs een dekkingsgraad van 104,7 % en heeft daarmee nog wel een reservetekort maar geen dekkingstekort meer. Somberder ziet het er uit voor de beide metaalfondsen. PME komt nu uit op 93 % en PMT op 91,2 %. De kortingen op die pensioenen voor 6 % tot 7 % zullen in april 2013 daarom waarschijnlijk gewoon doorgaan. Bij het grootste pensioenfonds ABP is de situatie ook stevig verbeterd en de dekkingsgraad komt nu uit op 97 %. Zeer waarschijnlijk zal de aangekondigde korting van een ½ % doorgaan, maar als de gunstige ontwikkeling doorzet, zijn er mogelijk in 2014 geen nieuwe kortingen noodzakelijk.

Wat is de oorzaak van deze positieve ontwikkeling. Wij kunnen dit het beste uitleggen aan de hand van de cijfers van het ABP. Door goede rendementen steeg het vermogen van het ABP van 235 miljard in het 3e kwartaal van 2011 naar 274 miljard in het 3e kwartaal 2012 (Hoezo leegeten van de pensioenpotten door de gepensioneerden !) Ook steeg de marktrente licht en tenslotte was er de nieuwe berekening van de rente. Daardoor steeg de dekkingsgraad niet spectaculair met 2,7 % . Het effect van de nieuwe renteberekening is dus beperkt. Dat is ook logisch want de verplichtingen voor de komende 20 jaar blijven berekend worden met de oude SWAP-rente en slechts de verplichtingen tussen de komende 21 jaar tot 60 jaar worden met de nieuwe UFR-rente berekend. Maximaal kan die UFR-rente oplopen tot 4,2 % maar voor zover wij weten is die op dit moment 3,3 %.

Effect kortingen

Het Nibud heeft een model ontwikkeld waarmee u kunt uitrekenen, wat het netto effect zal zijn als uw pensioenfonds in het komende jaar gaat korten. Om bij dat rekenmodel te komen, kunt u deze link aanklikken, die wij met toestemming van het Nibud hebben geplaatst. Van de grote pensioenfondsen moet u in april 2013 bij het ABP rekening houden met een korting van 0,5 % en bij de beide metaalfondsen met een korting van 7 %. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn en het pensioenfonds Bouw hoeven waarschijnlijk niet te korten.

Houdt er wel rekening mee, dat de uitkomst alleen iets zegt over de hoeveelheid euro’s die u minder op uw bankrekening zult ontvangen. Het zegt nog niets over het verlies aan koopkracht. De inflatie zal volgens onze voorzichtige inschatting dit jaar minimaal uitkomen op 3 % en dat komt bovenop de gemiddeld ruim 8 % koopkrachtverlies die u de afgelopen jaren al op pensioenen heeft ingeleverd. Waar de overheid op de 0-lijn zit, is het waarschijnlijk dat ook de AOW het komende jaar niet wordt verhoogd. Als u in de metaalsector zit zal dat een verlies aan koopkracht betekenen van zo’n 6 %.

Desastreuse belastingplannen

Het houdt maar niet op. Na jarenlang niet indexeren van de (toekomstige) pensioenen waardoor de koopkracht ervan gemiddeld met 8 % is afgenomen, na de invoering van de houdbaarheidsbijdrage waardoor gepensioneerden met een iets meer dan modaal inkomen meer belasting gaan betalen, na de verhoging van de AOW-leeftijd waarbij de mensen met een prepensioen maar moeten zien hoe ze het AOW-gat dat daardoor is ontstaan moeten opvullen, na het aankondigen van soms aanzienlijke kortingen op de pensioenen, heeft nu de commissie Dijkhuizen plannen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel gepresenteerd waarbij opnieuw de (toekomstige) gepensioneerden het kind van de rekening zijn. Waar gepensioneerden tot nu toe binnen de eerste belastingschijf zo’n 20 % belasting betaalden, stelt de commissie voor om dat percentage van jaar tot jaar met 1% te verhogen tot een tarief van 37 % is bereikt. Voor iemand met een AOW + pensioen-inkomen van € 25.000 betekent dat, dat hij of zij in de loop van de jaren € 4.500 extra aan belasting gaat betalen. Dat is zo’n € 375,- per maand.

De voorstellen van de commissie Dijkhuizen zijn budgettair neutraal, dat wil zeggen dat de minister van Financiën daardoor niets extra’s binnenkrijgt. Wat door de (toekomstige) gepensioneerden moet worden opgebracht komt dus ten goede aan andere groepen in de samenleving. Dat heeft niets meer te maken met het eerlijk verdelen van de lasten. Overbodig te zeggen dat de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen zich met hand en tand zal verzetten tegen deze plannen.

Potamus observeert

Hoewel zelf ook niet meer een van de jongsten, vindt Potamus dat veel oudere nijlhengsten en nijlmerries zich niet gedragen zoals bij hun leeftijd past, zie ‘Gepensioneerden worden steeds brutaler ‘.

Waar door de onwil van verzekeraars een collectieve juridische actie voorlopig van de baan is, gaan wij toch door met het zoeken naar mogelijkheden om via een proefprocedure, waarbij andere gedupeerden zich later kunnen voegen, alsnog ons recht te halen. Om voor uzelf deze mogelijkheid open te houden is het belangrijk dat uw rechten niet verjaren. Dit kunt u voorkomen, door een zogenaamde stuiting van de verjaring. Een voorbeeldbrief om uw rechten naar de toekomst te behouden vindt u onder de knop “stuiting”.

De vreugde over de uitslag der verkiezingen is snel verdwenen omdat de “verliezingen” rap duidelijk zijn geworden. Bij het vinden van belastingopbrengsten kent de regering in oprichting al de fijne kneepjes van het vak. Ook nu slaagt men er in de BTW-verhoging, de zorgkostenstijging, de energieprijsexplosie en de toename van de belastingenverplichtingen naar de gemeenten, de provincie, de staat en de waterschappen weer buiten de berekening van de inflatie te houden. Het invaren van belastingopbrengsten ten koste van de burger zou men deze handelswijze kunnen noemen. De gevolgen zijn veel ernstiger omdat het officiële inflatiecijfer dat de overheid hanteert jaar op jaar ruim 1 1/2 % te laag is maar toch als maatstaf wordt gebruikt bij loon onderhandelingen en bij de beoordeling van de indexatie van pensioenen. Nu is de indexatie van pensioenen al zo lang geleden dat de term bijna opnieuw moet worden uitgelegd…
Maar gewoon redenerend vanaf het jaar 2000 is de nieuwe, oudere melkkoe 12 maal 1 1/2%  = 18 % afgetroggeld. De loonstop voor overheidspersoneel en de daarmee verwante groeperingen is een schadepost voor de werknemers van 10%, aldus de berekening van de FNV. Eigenlijk is de nieuwe oudere melkkoe dus al voor 28% uitgemolken.

In dat beeld past de zalvende reclame van de Pensioenfederatie h e l e m a a l  niet. Samen sta je sterk…. is de onwaarachtige boodschap. Hoe zo samen? De solidariteit is eenzijdig door de VNO-NCW werkgeversbond afgeschaft. Die deuk in de saamhorigheid wordt sluw verzwegen.
Hoogleraar Bovenberg verklaarde dat de pijngrens van het korten op de pensioenen bij 30% ligt. Welaan die hebben we al bereikt bij het verlies aan koopkracht. Daaraan kan het invaren van oude pensioenrechten niets méér bijdragen.
Het afstempel- en kortingsverhaal rammelt nog veel erger. Geborenen voor 1945 zijn met een gans lager salaris met pensioen gegaan dan de schare die na 1950 is geboren. Het eindsalaris van de werkenden van nu is niet meer te vergelijken met de salarissen van thans.Vandaar dat de NBP stelselmatig een pleidooi houdt om in cohorten te gaan denken en doen. Zo geschiedde dit ook op 5 oktober j.l. op de NETSPAR bijeenkomst in Amsterdam. Een pensioenfondsbestuurder stelde dat de NBP in hun”krantje” veel te veel kritiek uit en nu maar eens een half jaar de mond dicht moet houden en rustig  afwachten hoe de uitwerking van het invaren gestalte kan krijgen. Ondergetekende heeft deze bestuurder medegedeeld dat hij er niet over piekert de mond dicht en de pen droog te houden, omdat de pensioengeschiedenis te duidelijk heeft geleerd dat zonder zeggenschap en betrokkenheid van jong en oud en 65+ niet die solidariteit tot stand komt die beweerd wordt.

“Samen sta je sterk “……. klinkt zalvend en zwijmelend de advertentiecampagne van de Pensioenfederatie om vervolgens zonder enige invloed van 3,2 miljoen gepensioneerden en miljoenen werkenden, jong en oud de poten onder het fundament van solidariteit weg te zagen door te beweren dat nu (nog meer) inleveren het behoud van pensioen betekent.
Samen sta je sterk…. velen zonder werk…..reclame zonder keurmerk !!!

Simon van der Schoot