Er wordt veel geschreven over ons pensioenstelsel met een toegezegd pensioen en waarom het zou moeten worden gewijzigd. De direct belanghebbenden, dat zijn de deelnemers en gepensioneerden, zijn daarvan helemaal niet overtuigd. Dat is ook logisch omdat Mercer Melbourne dit pensioenstelsel als de beste ter wereld beoordeelt. Een onderzoek van de stuurgroep van het ministerie van Sociale Zaken heeft dat onderzocht en bevestigt die grote twijfel nog eens (zie bijlage). Hetgeen hierbij opvalt is het onvermeld laten van Europese pensioenwetgeving als IORP 2 ¹) die de deelnemer en gepensioneerde in ons huidige pensioenstelsel met een wel toegezegde maar niet met een gegarandeerde pensioenuitkering juist beschermt tegen inbreuk en slechte nationale regelingen.

Lees hier verder.

Artikel Bernard van Praag (Volkskrant)

Het pensioenstelsel wordt omgebouwd, maar waarom? Het is solide en de -reserves zijn gigantisch, betogen Bernard van Praag en Huub Esten.

Al sinds 2006 wordt geroepen dat het Nederlandse pensioenstelsel ‘onhoudbaar’ is en de belofte van een zeker pensioen op de oude dag niet is waar te maken. Daarbij heerst een zekere kippendrift -bij politici, ambtenaren, fonds-bestuurders, werkgevers en vakbondsfunctionarissen om aan te tonen dat het stelsel onhoudbaar is. En daarom moeten wij als de wiedeweerga overschakelen op een stelsel dat zowel voor de gepensioneerden als voor de werkers die nog pensioen opbouwen, veel onzekerder zal uitpakken.

Lees hier verder.

Eind mei heeft de stuurgroep, die belast is met de uitwerking van het pensioenakkoord, enkele knopen doorgehakt maar een aantal andere resterende punten is blijven hangen. Meer vergaderingen zijn nog nodig. De komende week zal ook de klankbordgroep van senioren/gepensioneerden en jongeren samen met de stuurgroep vergaderen. Uiteindelijk gaat de uitkomst naar het hoogste niveau, de bestuurlijke groep, bestaande uit de minister (Wouter Koolmees) en de voorzitters van de sociale partners. De gezamenlijke verenigingen van senioren en gepensioneerden zullen daarbij nog betrokken worden. Voortdurend hebben wij ons veel inspanningen getroost om maximale invloed uit te oefenen.

Deze uitspraak deed onlangs prof. Jaap van Duijn. Hij schreef de onderstaande column.

“In mijn eerste column van dit jaar werd de vraag opgeworpen of de twintigste eeuw eigenlijk al wel voorbij was. Tijdperken hielden zich immers niet aan ronde getallen. De achttiende eeuw eindigde pas in 1815, en de negentiende in 1918. Mijn conclusie was toen: ’Het is dan wel 2020, maar de 21e eeuw is nog steeds niet begonnen.’

We zijn nu vier maanden verder en wat toen nog niet bevroed kon worden, is nu zekerheid. Er is een tijdperk afgesloten en we staan aan het begin van een nieuwe tijd. Het jaar 2020 wordt een van die ankerpunten in de (economische) geschiedenis, net zoals 1815 dat was, en 1848, 1873, 1929 en 1973, om een aantal belangrijke te noemen – jaren van ommekeer.

Lees hier verder.

Wandelende senioren langs de kust 705x470

Foto: Hollandse Hoogte

Op de opiniepagina van het Financieele Dagblad van 19 mei is een ingezonden stuk geplaatst, aangeleverd door de heren Jaap van der Spek en Joep Schouten, co-voorzitters van onze Koepel. Zij reageren hiermee op de uitlatingen van professor Sigrid Hemels in het FD van 15 mei. Hieronder de tekst van de ingezonden brief.

Hoogleraar Sigrid Hemels betoogt dat rijkere gepensioneerden ook AOW-premie moeten betalen, om solidair te zijn met de jongere generatie, die de kosten van de coronacrisis moet dragen (FD, 15 mei). Zij stelt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Gemakshalve gaat zij eraan voorbij dat dit natuurlijk ook geldt voor rijkere werkenden, zoals hoogleraren, fiscalisten en advocaten.

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis: rijkere gepensioneerden moeten ook AOW-premie gaan betalen om zich solidair betonen met de jongere generatie, die in de toekomst de kosten van de coronacrisis moet dragen.

Hemels stelt terecht dat de corona crisis een gat slaat in de schatkist dat weer aangevuld moet worden en dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ze voert een aantal argumenten aan waarom gepensioneerden solidair moeten zijn, die niet of niet geheel kloppen en die vooral naar haar doel toe redeneren: AOW’ers moeten ook AOW-premie betalen.

Er wordt nog steeds door de politiek en de overheid inclusief de volgzame DNB en AFM gesteld dat ons pensioenstelsel onhoudbaar zou zijn. Zolang het rendement op de belegde middelen hoger is dan de rekenrente in de premie is het stelsel stabiel en dat is altijd het geval geweest door de veel hogere rendementen die tot extra stijging van de belegde middelen leiden. Elke actuaris kan dat bevestigen en dat feit is ook aangetoond in het rapport Naar nastrevenswaardig pensioenstelsel.. De grafiek toont dat er ruimte is geweest voor indexatie van de pensioenen van jong en oud.

Lees hier verder.

De twee grote en actuele dossiers van dit moment zijn vanzelfsprekend de Zorg en de Pensioenen. De Coronacrisis heeft de zorgsector voor een heel grote uitdaging geplaatst die tot nu toe met keihard werken en intelligente maatregelen op bewonderenswaardige wijze het hoofd is geboden. In de ziekenhuizen is recentelijk op de IC-afdelingen enige verruiming gekomen door een afname van het aantal patiënten. In de verpleeghuizen daarentegen eist de Corona uitbraak nog steeds een hoge tol en wordt van het personeel dat met gevaar voor eigen gezondheid en met bescheiden middelen de bewoners moet geruststellen en verzorgen, het uiterste gevraagd.

Het gebrek aan werkelijk contact met familie maakt de situatie voor de geïsoleerde en kwetsbare ouderen onverdraaglijk. Ook in de thuiszorg is de situatie, die door de overheveling van taken van het Rijk naar de Gemeenten zonder passend budget toch al ingewikkeld was, nu nog ongemakkelijker.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen (ZWW) heeft juist in deze periode veel oog voor de bijzonder lastige situatie voor de mantelzorgers, vaak de partner, van demente ouderen die nu niet naar de voor de mantelzorger enigszins ontlastende dagbesteding kunnen.

Lees hier verder.

De politiek kent al jaren het politieke dogma van het opheffen van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst met vaste nominale pensioentoezegging van onze pensioenfondsen en te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling. Daarbij komt wel de verplichtstelling in groot gevaar en dat zal óók gelden voor de bestaande toezegging bij onze uitkeringsovereenkomsten. Maar deze pensioenaanspraken behoren wel tot ons persoonlijke vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012.

 Lees hier meer.

20200418 yoga voor ouderen 990a28079e05143c

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .