Joop van Vliet Joop van Vliet

Het is ondoenlijk voor de redactie van Pensioenbelangen om in de korte tijd tussen het bekend worden van de verkiezingsprogramma’s en het aanleveren van het blad een goed overzicht te verkrijgen van wat de partijen nu precies wilden.
Zelf grotere en kapitaalkrachtiger organisaties zoals die achter de Stemwijzer (Prodemos) of achter Kieskompas (Trouw en de Vrije Universiteit) konden pas enkele dagen geleden hun verkiezingshulp op het net zetten. Er is nog een derde ‘hulp’ Kieswijzer welkepartijpastbijmij.nl, maar die is zo slecht dat ik die alleen aanraad als u toch niet gaat stemmen of uw stem al hebt bepaald en u zich nog eens flink wilt ergeren (of hartelijk lachen).

Politiek landschap

Hoewel Kieskompas www.kieskompas.nl
aan het eind van de rit het beste totaaloverzicht heeft en voortreffelijk op grafische wijze presenteert (zie hiernaast), gaat mijn voorkeur uit naar “De StemWijzer”, www.stemwijzer.nl vooral omdat hij zo gebruiksvriendelijk is, maar ook omdat er een heel redelijk totaalpakket aan stellingen is, die vermoedelijk een groot deel van de bevolking wel zullen aanspreken. Die gebruiksvriendelijkheid uit zich op verschillende manieren. Je kunt gemakkelijk heen en terugbladeren en je krijgt, indien je dat wilt, een commentaar op de stelling van iedere partij die je wilt (van de opgenomen partijen uiteraard). Een klein bezwaar is dat niet alle partijen in eerste instantie worden meegenomen en je nieuwkomers dus apart moet kiezen. Maar partijen in- of uitschakelen is heel eenvoudig, zodat iedereen de partijen waaraan hij een hekel heeft buiten spel kan zetten. In het echt kan dat helaas niet.

Mijn grote bezwaar tegen Kieskompas is dat de 30 stellingen nogal tendentieus zijn geformuleerd en erger nog dat je op iedere vraag een antwoord moet geven (bij de StemWijzer geef je het gewoon aan als je een vraag wilt overslaan). En teruggaan is er ook niet bij. Voor ieder gezinslid moet je dus opnieuw beginnen. Maar zoals gezegd, het visuele eindresultaat is erg mooi en heel duidelijk. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de PvdA ietsje van Linksonder naar Rechtsboven is opgeschoven en eventjes op dezelfde plaats heeft gestaan waar de Partij voor de Dieren thans staat.

Ik beperk mij dus verder tot de StemWijzer en de onderwerp keuze. In de tabel hieronder staan in volgorde van belangrijkheid, zoals de invullers die hebben aangegeven, de 30 stellingen. Daarbij heb ik op basis van de toelichtingen van de politieke partijen zelf enigszins de mate van verdeeldheid proberen aan te geven. Als iedereen hetzelfde denkt, zoals bij de (door mij bedachte) stelling: “De kwaliteit van het onderwijs moet minimaal gehandhaafd blijven en liefst verbeterd” waartegen geen enkele partij zal zijn, is dat niet iets waarop je je als partij kunt profileren. Dat wordt dus geen verkiezingsissue”. Mijn indeling is wel enigszins subjectief al heb ik natuurlijk mijn best gedaan om zo neutraal mogelijk te formuleren.

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen (in procenten) en hoe verdeeld zijn de partijen daarover:

In bovenstaand lijstje heb ik door een afwijkende tekstkleur en vet lettertype aangegeven welke punten wellicht door ouderen belangrijk of zelfs heel belangrijk worden gevonden. Jammer genoeg staat er geen vraag over het al dan niet indexeren of korten van pensioenen op, maar dat kan ook niet, want de meeste politieke partijen hebben dit heikele onderwerp vermeden op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook andere pensioenkwesties is men uit de weg gegaan. Of men vond ze niet belangrijk of te risicovol. Twee gevestigde en vrij grote partijen die zich nog het meest over pensioenen uitspraken staan aan de uiteinden van het politieke spectrum. Het zijn de PVV en de SP, die het allebei voor de gepensioneerden opnemen. Een gematigder standpunt pro ouderen wordt uitgedragen door 50PLUS.

Als u van mening bent dat kleine partijen nauwelijks invloed kunnen hebben en dus op een grotere partij wilt stemmen, zult u min of meer extreem moeten kiezen. Wie dat niet vindt en betoogt dat ‘one issue-partij’ de Partij voor de Dieren ervoor heeft gezorgd dat dierenrechten nu ook bij andere partijen op de agenda staan, heeft meer keuze, want tussen de vele nieuwkomers zitten er ook die redelijk ‘pro-ouderen’ zijn.

Kortom, of u zich nu wel of niet door zo’n kiezershulpje laat bijstaan, kiezen wordt moeilijker dan ooit tevoren. De uitkomst zal ongetwijfeld iedereen weer verrassen en de formatie zal weer lang gaan duren. Maar stemmen moet u – zonder uw stem wordt het zeker niet beter.

Joop van Vliet
(update 12 augustus 2012 van een eerder artikel in Pensioenbelangen)

Wie wil weten hoe de politiek er op dit moment voorstaat, komt vaak terecht bij peil.nl van Maurice de Hond. Om- en bestreden, vooral door collega’s, die zijn methode en de steekproefselectie afkeuren, maar omgekeerd geldt hetzelfde. Het probleem zit echter minder in de bureaus dan in de ‘zwevende’ kiezers die om de dag (of om het uur) van mening veranderen en pas in het stemhokje tot bezinning komen om zich de andere dag, bij het lezen van de uitslagen voor de kop te slaan. Een tweede probleem zit bij de media die de uitslagen interpreteren en daarbij, meestal niet gehinderd door veel kennis van statistiek, niet beseffen dat een marge van 1 procent in zetels gemeten al snel drie Kamerleden verschil oplevert. Daarbij komt verder nog dat wij een ingewikkeld systeem van restzetels hebben, waardoor vaak pas dagen na de verkiezingen een of twee aspirant-Kamerleden ‘hangen’. De cijfers die u hier ziet zijn van Peil, maar dat komt alleen maar omdat die op het moment van sluiting de jongst beschikbare gegevens waren.

Het lente-akkoord (Kunduzakkoord) = de gelegenheidscombinatie van VVD+CDA+D66+GL+CU

Paars plus = VVD+PvdA+D66+GL

Nieuw Paars = SP+VVD+D66+PvdA

Links = SP+PvdA+GL+D66

Midden = VVD+PvdA+CDA

Rechts = VVD+PVV+CDA (ofwel de oude gedoog-coalitie)

Uit de omschrijvingen blijkt al (Peil vermijdt dat slim) dat de links-rechtsverdeling nog maar weinig voorstelt. wie de verkiezingsprogramma’s leest, merkt bijvoorbeeld dat op veel punten de ‘rechtse’ PVV en de ‘linkse’ SP hetzelfde denken met als grote verschil de opstelling t.o.v. het allochtone deel van de bevolking.(vooral moslims)

Koffiedik kijken – vervolg
We zitten nog een maand voor de verkiezingen. In de week van 5 tot 12 augustus boekte de SP maar liefst 3 virtuele zetels winst, maar ‘links’ ging maar één zeteltje vooruit omdat de PvdA er twee moest inleveren en nu ten opzichte van de verkiezingen in 2010 gehalveerd is. Ook de PVV moest weer een zetel inleveren en lijdt nu een verlies van 7 zetels op de verkiezingsresultaten van 2010. De beide nieuwkomers 50PLUS en De PiratenPartij lijken vrijwel zeker van 1 zetel ieder te zijn en ook de zetelwinst van de Partij voor de Dieren van 2 naar 3 zetels lijkt bijna binnen. Bij Groen Links lijkt de stekker er nu wel definitief uitgetrokken te zijn, van de 10 zetels in de huidige Tweede Kamer blijven er nog maar 4 over. Links is ongeveer gelijk gebleven maar het zwaartepunt is wel verder naar links verschoven. Opmerkelijk is de opkomst van de kleine christelijke partijen, waarbij de relatief forse groei van de ChristenUnie niet ten koste van de strenge SGP ging, want die maakt ook nog 1 zetel winst en heeft blijkbaar nauwelijks last van haar ‘antifeministische’ en volgens sommigen zelfs ‘vrouwonvriendelijke’ opstelling.

Mijn een maand eerder geuite veronderstelling dat het regeren de VVD drie tot zes zetels zou gaan kosten, zal vermoedelijk niet uitkomen. En het liberale front is zelfs versterkt door de winst van D66. Steeds duidelijker wordt dat de hardste klappen vallen bij het min of meer seculaire midden, waartoe ik ook het CDA reken. In hoeverre de schandalen in de RK-kerk op de teruggang van het CDA mede van invloed waren, is niet te bepalen maar deze hebben zeker meegespeeld. De teruggang van de PVV is ook goed verklaarbaar. enerzijds is er concurrentie van de SP, maar die is er tot nu toe goed in geslaagd om ernstige fouten te vermijden en blijft overkomen als een hechte partij met weinig interne conflicten. Dat is de PVV niet gelukt. Er is intern nogal het nodige gebeurd en vooral ook naar buiten gebracht, terwijl PVV-leider Wilders wordt afgerekend op de te provocerende uitspraken, die hij graag doet maar steeds minder worden gewaardeerd door potentiële stemmers.

De Hond versus IPSOS

Tot dusver heb ik mij beperkt tot de ‘prognoses’ van Maurice de Hond, maar vergelijking met de op sommige plaatsen toch wel afwijkende resultaten van Ipsos is interessant genoeg om te doen.

Over het algemeen zijn de verschillen bescheiden behalve voor de twee linkse partijen die, hoewel gelijke idealen predikend, verschillen in mening hoe die doelen moeten worden nagestreefd. Bij Peil wint de activistische SP veel meer dan bij IPSOS en gaat dat vooral ten koste van de gezapiger PvdA, die bij Peil 50 procent van haar 2010 zetels kwijt raakt en bij IPSOS maar 25%
De vraag is natuurlijk of die ‘gezapigheid’ van de PvdA straks wel of niet doorklinkt in de uiteindelijke verkiezingsuitslag.

Belangrijker dan de verschillen zijn echter de overeenkomsten. Vooral de ex-regeringspartijen en gedoogpartijen lijden verlies. Het jeugdige imago van Mark Rutte blijkt meer dan voldoende om de afstraffing te ontlopen die coalitiegenoten wél kregen.

In hoeverre beide onderzoekinstelling er in slagen de nieuwe lichting stemgerechtigden te bereiken is ook nog een vraag van betekenis. Met andere woorden, wordt de mening van die jongeren wel naar behoren gepeild?

Keuzeprobleem voor jongeren

Teleurgestelde ouderen die wat anders willen kunnen nog uitwijken naar bijvoorbeeld 50PLUS dat echter al minstens één prominent zag verdwijnen. Maar wat moeten die nieuwe jongeren? Via G500 kom je via een omweg toch bij de gevestigde orde terecht. En PiratenPartij riekt wel erg naar de brugklas en Johnny Depp.

Uit gesprekken met – maar vooral ook uit reacties in de media van – jongeren kreeg ik de indruk dat vooral de nieuwe lichting stemmers actie wil. Ze zijn bezorgd over hun toekomst. Ze willen meer aandacht voor en vooral ook beter onderwijs en sommigen maken zich nu al druk over het pensioen dat ze over 50 jaar of zo hopen te krijgen.
Ze zijn niet uitgekeken op de gevestigde partijen maar ze hebben er geen eens oog voor. Nieuwe partijen en daartoe rekenen ze niet alleen De PiratenPartij of de SP, maar ook de ChristenUnie, zijn nog niet besmet en men verwacht er iets van. D66 heeft dat jeugdige imago nog een klein beetje maar is het wel rap aan het verliezen en vooral Alexander Pechtold heeft hen ook teleurgesteld als debater.

Conclusie

Zoals gesteld zal de echte uitslag ons vrijwel zeker weer sterk verrassen. Ik denk dat de SP nipt zal zegevieren over de VVD. Aan de versnippering komt geen einde en er komen zeker 11 en misschien wel 12 partijen in de kamer. De PvdA wordt de grootste verliezer, maar PVV, Groen Links en het CDA krijgen ook flinke klappen te verwerken. SP en D66 winnen zeker. Van kleine of nieuwe partijen valt – althans niet met enige zekerheid – weinig anders te vertellen dat onvrede met het establishment meestal tot versplintering leidt en dus winst voor kleine partijen kan betekenen.
Zoals het zich laat aanzien is er straks zowel een drie- als een vierpartijen Paars kabinet mogelijk. Als het paars wordt lijkt een driepartijenkabinet echter weinig haalbaar, want de VVD zal een ‘linkse’ meerderheid van SP en PvdA niet echt willen (als de SP dat al wil) . Maar de SP ziet natuurlijk ook weinig in een gezamenlijk liberaal blok van VVD en D66, al zal D66 wat minder moeite hebben met het spelen van de derde viool dan de PvdA.
Niets is dus zeker behalve dat het weer een lange formatie wordt en dat ouderen via dalende pensioenen en stijgende zorgkosten het nog moeilijker gaan krijgen dan ze het nu al hebben.

Gaat u, ondanks alle somberheid, toch maar stemmen. Anders wordt het er voor ons ouderen nog slechter op.

Joop van Vliet

In het nieuwsbulletin van De Nederlandsche Bank van 2 augustus wordt gemeld dat in 2012 de meeste pensioenaanspraken niet zijn aangepast aan de inflatie waardoor een verlies aan koopkracht is ontstaan. De pensioenpremies daarentegen stegen van gemiddeld 16,9 procent naar 17,4 procent van het salaris (dus niet van de pensioengrondslag – dat percentage is uiteraard hoger). Dit is een uitkomst van een enquête van DNB onder 25 grote pensioenfondsen.

In 2011 verslechterde de financiële positie van de pensioenfondsen ernstig en daalde de gemiddelde dekkingsgraad van 107 naar 98 procent, waarbij de daling van de ‘lange’ rente door DNB als belangrijkste oorzaak wordt genoemd. Voor veel pensioenfondsen resulteerde dat in een dekkingsgraad beneden de 105 en beneden die grens mag volgens de wet niet worden geïndexeerd en moeten de premies worden verhoogd om de financiële positie te verbeteren.

Het bulletin geeft onderstaande grafiek, waaruit blijkt dat het lang leven-effect (licht-gekleurde kolommen) na 2010 al geen rol meer speelt (er is volledig voor gecorrigeerd) en dat de fluctuaties in de beurskoersen (blauwe kolommen) in 2011 ook nog maar weinig invloed hadden op de dekkingsgraad. Zeer duidelijk echter is de wat na-ijlende invloed van het rente-effect (rode kolommen) op de dekkingsgraad te zien.

DNB constateert verder dat door het niet indexeren de deelnemers in de periode 2007-2012 een forse achterstand hebben opgelopen van ca. 7 procentpunten, al geldt dat niet voor een deel van de ondernemingspensioenfondsen die wel geheel of gedeeltelijk indexeren.

Tot slot geeft DNB de volgende tabel, die door ons iets is aangepast om de verschillen tussen actieve deelnemers en pensioengerechtigden wat duidelijker te presenteren:

Onder ‘Ambitie’ verstaat men in de pensioenwereld de nagestreefde (overeengekomen) compensatie van de looninflatie dan wel prijsinflatie. Om de steeds groeiende achterstand te meten wordt ieder jaar het nieuwe verschil bij het eerder opgelopen verschil opgeteld en weergegeven als cumulatief verschil. Die gecumuleerde verschillen geven de in een periode totaal opgelopen achterstanden. Op basis van deze tabel lijken de gepensioneerden er beter af te komen dan de nog actieve deelnemers, maar dat is slechts schijn. In de eerste plaats is er verschil in de totale ‘Ambitie’ die opgeteld voor actieven 12,5 procent bedraagt en voor gepensioneerden 12,1 procent, alsof ouderen minder last van de inflatie zouden hebben dan werkenden. In de tweede plaats wegen juist voor ouderen de niet-gecompenseerde (en niet in de prijsindexen meetellende) stijgingen van de zorgkosten zwaarder. Ook missen ouderen de compensaties voor zorgkosten die de actieven via hun werkgever ontvangen.

Verder kan in betere tijden de opgelopen achterstand in de pensioenopbouw voor actieve deelnemers worden gecorrigeerd en weer op het oorspronkelijk afgesproken niveau worden gebracht. Maar het belangrijkste is dat veel van de voor 2007 gepensioneerden al eerder (velen al sinds 2000) een indexatieachterstand hebben opgelopen. De cumulatieve achterstand van 6,5 is dus niet alleen vertekend, maar slechts een tipje van de ijsberg. De werkelijke achterstand bedraagt in veel gevallen ruim 20 procent en soms zelfs 25 procent of meer.

Tenslotte doet een correctie in enig jaar weinig aan de eerder misgelopen uitkeringsbedragen. Wie drie jaar achtereen 8 procent minder in handen krijgt dan met indexatie het geval zou zijn geweest, heeft in totaal al bijna 3 maanden pensioenuitkering misgelopen. Er is namelijk een groot verschil tussen na-indexatie en een echte herstel-indexatie waarbij ook eerder opgelopen indexatieachterstanden worden gecompenseerd.

Joop van Vliet

(Update per 29-7-2012 van een artikel in het juli/augustusnummer van Pensioenbelangen)
In Nederland zijn meer bureaus die peilen hoe het er politiek voorstaat op dit moment. Heel bekend is peil.nl van Maurice de Hond. Om- en bestreden, vooral door collega’s, die het niet eens zijn met de methode en de steekproefselectie. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het probleem zit echter minder in de bureaus dan in de ‘zwevende’ kiezers die om de dag (of om het uur) van mening veranderen en pas in het stemhokje tot bezinning komen om zich de andere dag, bij het lezen van de uitslagen voor de kop te slaan.
Een tweede probleem zit bij de media die de uitslagen interpreteren en daarbij, meestal niet gehinderd door veel kennis van statistiek, niet beseffen dat een marge van 1 procent in zetels gemeten al snel drie Kamerleden verschil oplevert. Daarbij komt verder nog dat wij een ingewikkeld systeem van restzetels hebben, waardoor vaak pas dagen na de verkiezingen een of twee aspirant-Kamerleden ‘hangen’.
De cijfers die u hier ziet zijn van Peil, maar dat komt alleen maar omdat die op het moment van sluiting de jongst beschikbare gegevens waren. (NB voor de actualisering is uiteraard dezelfde peiling genomen).

Kamerzetels per 29-7-2012 voorspeld door Peil.nl

Het lente-akkoord (Kunduzakkoord) = de gelegenheidscombinatie van VVD+CDA+D66+GL+CU

Paars plus = VVD+PvdA+D66+GL

Links = SP+PvdA+GL+D66

Midden = VVD+PvdA+CDA

Rechts = VVD+PVV+CDA (ofwel de oude gedoog-coalitie)

Uit de omschrijvingen blijkt al (Peil vermijdt dat slim) dat de links-rechtsverdeling nog maar weinig voorstelt. wie de verkiezingsprogramma’s leest, merkt bijvoorbeeld dat op veel punten de ‘rechtse’ PVV en de ‘linkse’ SP hetzelfde denken met als grote verschil de opstelling t.o.v. het allochtone deel van de bevolking.(vooral moslims)

Hier volgt het beloofde koffiedik kijken

We zitten nog zes weken voor de verkiezingen . Er staan inmiddels al twee nieuwe partijen op de lijst, die vermoedelijk een of meer zetels gaan verwerven. De peiling van 5-8 van peil.nl zal vrijwel zeker iets anders zijn. En tot vlak voor 12 september verandert er nog veel meer. Vrijwel zeker zal de echte uitslag ons weer sterk verrassen. Vermoedelijk zult u constateren dat het regeren de VVD één tot drie zetels heeft gekost, maar het CDA meer verloren heeft. Een licht herstel voor de PvdA is mogelijk maar niet waarschijnlijk. SP en D66 winnen zeker. Van kleine of nieuwe partijen (SGP, PvdD, 50PLUS en Piratenpartij) valt helaas niets anders te zeggen, dan dat hun uiteindelijke zetelaantal onzeker is. – u moet tandenknarsend afwachten.

Uit de cijfers van de verschillende combinaties blijkt gelukkig een minder grillig beeld, al zullen velen het verontrustend vinden dat alles wat niet al te lang geleden regeerde, min of meer zwaar verlies lijdt. De Kunduz-partijen leveren nu al vijfzetels in, maar dat worden er meer denk ik. Vorige keer voorspelde Peil.nl (en ik) er nog 8 maar dat is door het herstel van de VVD tot 5 gereduceerd. Het is alleen de vraag wie daarvan het minste last zal krijgen.
Opmerkelijk is vooral dat het politieke ‘midden’ dat in 2010 nog 82 zetels wist te verwerven inmiddels nog maar 62 zetels heeft (in de peiling althans). De verdediging van Europa en de Euro door VVD, CDA en PvdA kost niet alleen geld, maar ook stemmen en straks dus zetels.
Gaat u, ondanks alle somberheid, toch maar stemmen. Anders wordt het er voor ons ouderen nog slechter op.

Peter Langenberg

Op 14 juni 2012 overleed Peter totaal onverwacht op 82-jarige leeftijd. Op zijn rouwkaart staat een tekst die uitstekend de man typeert, die wij helaas moeten missen:

“Met een hart van goud stond hij nog vol in een voor hem, sociaal en politiek betrokken leven”.

Een hart van goud. Dat blijkt niet alleen uit talrijke onderscheidingen maar ook uit de grote genegenheid waarmee hij over zijn overleden vrouw sprak. En de betrokkenheid over het wel en wee van zijn vele vrienden en kennissen.

Peter was wars van eigen eer.

Zijn sociale zienswijze betrof een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, een antenne voor maatschappelijk onrecht en afkeer van een overheid als deze zich onbetrouwbaar toonde. Eerlijk duurt het langst, was zijn parool en dus moet eerlijkheid veel langer duren.

Politiek was Peter intens meelevend.

Hij voelde zich gekwetst door gedraai, halve waarheden, egoïstisch gedrag, a-sociale tendenzen en gluiperig taalgebruik zoals het invaren van oude recht bij het zogenaamd Pensioen akkoord.

Peter Langenberg, een man van het wij-gevoel

Simon van der Schoot
voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Financiële crisis

Joop van Vliet

Een simpele vraag aan de voorlichter van het CBS (“Hoeveel ingezetenen hadden in 2010 een inkomen uit arbeid van meer dan 100.000 euro”, leverde een verwijzing op naar een tabel, die ik niet eerder op de CBS-site ‘statline’ had kunnen vinden. Deze tabel bevat een schat aan informatie, waaraan ik onder meer de gegevens ontleen, die hieronder zijn gebruikt.
Het CBS is geen saaie cijferfabriek maar een – voor ingewijden in de statistiek althans – schatkamer vol informatie over de Nederlandse samenleving. We realiseren ons vaak onvoldoende hoe belangrijk het werk van het CBS is voor sociologen, economen, politici en journalisten. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

In 11 jaar nam het aantal Nederlandse ingezetenen met een persoonlijk inkomen van 100.000 euro of meer fors toe. Niet onlogisch, want alleen al door de gemiddelde inflatie daalde de euro van 2000 (toen als giraal geld) in waarde met 18 procent. Dat betekent dat de 100.000 euro van 2000 nu ongeveer 82.000 zijn. Op basis van die cijfers en 9 procent bevolkingsgroei kunnen we een geschatte groei van het aantal topinkomens verwachten van zo’n 50 procent.

In werkelijkheid waren het echter veel meer en daarvan profiteerden vooral de actieven; de werknemers in loondienst, de ambtenaren en de lagere overheden, de zelfstandigen en de DGA (directeuren/grootaandeelhouders). Opmerkelijk is ook dat het aantal gepensioneerden met meer dan 100.000 euro inkomen relatief sterk toenam.

Rijke werknemers

In de eerste grafiek zien we dat bij de topinkomens vooral het aantal werknemers sterk steeg. In de eerste tabel vinden we (dat het) een stijging (is) met 147.000 (van 70.000 tot 217.000) personen. Bij de overige groepen gaat het om een (in absolute zin) geringe stijging en bij de zelfstandigen zelfs om een vrij forse daling.

Ambtenaren spekkopers

Kijken we echter naar de relatieve groei (de grafiek met de indexcijfers) dan zien we dat de groep (hoogste) ambtenaren het sterkst groeide; die groep werd 6,6 keer zo groot. Direct daarop volgen gepensioneerden met het befaamde ‘Zwitserleven’ gevoel, waardoor gepensioneerden als uitbuiters worden gezien.

Meeste niet-actieven gingen er op achteruit

Het is duidelijk dat de meeste niet-actieven (behalve een klein groepje bevoorrechte gepensioneerden) moesten inleveren en de werkelijk inflatie niet hebben kunnen bijhouden. De twee tabellen tonen de situatie in 2000 vergeleken met ‘nu’ (2010 is het laatste jaar waarover al voldoende belastinggegevens beschikbaar zijn).
In bijgaande tabellen zijn de actieven en inactieven ieder verdeeld in vier groepen met een restgroep.
De afname van de aantallen in de laagste inkomensklassen en de toename van de aantallen in de hoogste inkomensklassen is grotendeels toe te schrijven aan de inflatie. Voor de andere inkomensklassen geldt dat minder. Uit de lagere klasse(n) komt er bij en er verdwijnt naar de hogere klasse(n). Wie een globale tweedeling maakt, ziet bij de actieven een duidelijke verschuiving van laag naar hoog.
Gezien de huidige crisis is de afname van het aantal werknemers en de toename van het aantal zelfstandigen (veel zzp-ers ofwel zelfstandigen zonder personeel) waaronder ook DGA’s normaal. De door alle kabinetten beloofde afname van het aantal ambtenaren blijkt niet te zijn ingelost.

Bij de niet-actieven, vallen onder de groep pensioen ook nog niet 65-plussers. Opmerkelijk is de afname van het aantal niet actieve arbeidsongeschikten – vermoedelijk door verandering van de wettelijke criteria.


Conclusie
De crisis heeft diepe sporen getrokken. Tot nu toe konden de lasten van de Amerikaanse hypotheekcrisis, de wereldwijde financiële crisis en de Eurocrisis nog worden afgewenteld op niet-actieven. De Gini-coëfficiënt, een ongelijkheidsmaat, steeg bijvoorbeeld van 0,24 tot boven de 0,30 (0 = volkomen gelijkheid); de ongelijkheid nam dus toe. Maar die lastenverschuiving helpt na 2010 niet langer. In toenemende mate zullen ook actieven de lasten moeten dragen. Hopelijk houdt men daar (in Nederland èn in Europa) rekening mee

Ad van der Linden

Op 25 mei 2012 overleed op 83-jarige leeftijd in zijn slaap een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling Zuid-Holland. Jarenlang was hij bestuurslid. Eerst als voorzitter van de afdeling Dordrecht/Gorinchem, daarna als voorzitter van het district Zuid-Holland Zuid, van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Nog later werd hij penningmeester voor de regio Zuid-Holland, totdat hij wegens zijn leeftijd en gezondheid zijn bestuursfunctie moest neerleggen.

Ad was al geruime tijd ziek en opgenomen in een verzorgingshuis. Via Peter Langenberg bleven wij op de hoogte van zijn reilen en zeilen en lieten wij hem weten dat onze afdeling hem niet was vergeten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de leden van de afdeling Zuid Holland zich Ad van der Linden zullen blijven herinneren als een rustige, beschaafde bestuurder.

Wij zullen hem niet snel vergeten.
Daarvoor is hij te lang in ons midden geweest.

Peter Langenberg
voormalig voorzitter van de ledenraad NBP

Jo Bruins-Sas
secretaris van de regio Zuid-Holland

In memoriam

Op 7 mei 2012 ging een van onze actiefste en meest gewaardeerde leden en jarenlang voorzitter van de regio Utrecht van ons heen.
Zijn geest was helder, maar zijn lichaam liet hem in de steek.

Wim Kwekkeboom

is 83 jaar geworden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ook wij zullen hem missen.

Pieter de Wind
voorzitter Regio Utrecht Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Simon van der Schoot
voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Het akkoord tussen een deel van de oppositie en de regeringscoalitie dat gisteren tot stand kwam, heeft in hoofdlijnen het volgende opgeleverd (groen is tamelijk gunstig; rood is minder gewenst; zwart is voorlopig geen oordeel):

 • AOW-leeftijd gaat beginnende 2013 met 1 maand per jaar omhoog;
 • De geplande permanente verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2 procent wordt gehandhaafd;
 • De hypotheekrente aftrek wordt beperkt;
 • Hoge Btw-tarief gaat van 19 naar 21 procent;
 • Reiskostenforfait wordt verlaagd (vervalt in veel gevallen);
 • Lonen collectieve sector (zorg uitgezonderd) op nullijn; uitkeringen worden gespaard;
 • Loonbelasting (IB) gaat omlaag;
 • Belastingschijven worden eenmalig niet geïndexeerd;
 • Verhoging accijns alcohol, tabak en frisdrank;
 • Eigen risico in de zorg wordt verhoogd; hogere zorgtoeslag voor lagere inkomens;
 • Eerste halfjaar WW-uitkering voor rekening werkgever;
 • Bezuiniging op zorgkosten van 1 miljard, nader te bepalen;
 • Bezuinigingen op persoonsgebonden budget gaat niet door;
 • Bezuinigen op passend onderwijs gaat niet door;
 • Geen verdere bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (blijft 0,7 procent van bbp);
 • Verhoging griffierechten gaat niet door;
 • Bouw wordt met 200 miljoen gestimuleerd;

Vergeleken met de eerdere versie moet dit worden gezien als een verbetering, maar het CPB moet nog narekenen of met dit pakket de norm van een begrotingstekort van maximaal 3 procent wordt gehaald.

Het gehele pakket is dus evenwichtiger, maar de bezuinigingen overheersen en de stimulerende maatregelen zijn nog steeds te mager. De door Brussel opgelegde norm vertraagt het herstel van de economie.

Joop van Vliet

Je hoeft geen PVV-aanhanger te zijn om kritisch te zijn over het nu gesneuvelde ‘Catshuisakkoord’. Te veel van de ‘bezuinigingen’ zijn incidenteel en dus eenmalig. Wie echter de 3 procent-limiet voor het begrotingstekort serieus neemt, zal een meer structurele oplossing moeten vinden. Daarbij zal men toch moeten streven naar oplossingen waarbij de lasten niet onevenredig zwaar drukken op bevolkingsgroepen, die toch al moeite hebben het hoofd boven water te houden. Verder moet rekening worden gehouden met de voor 2013 geplande afstempeling van de pensioenrechten. Die kortingen zullen – tenzij er een wonder gebeurt – niet kunnen worden verhinderd.

Volgens de tabel worden vooral de lagere inkomens in 2013 ‘gepakt’. De werkende éénverdiener met minder dan 1¾ keer het wettelijk minimumloon (wml), levert 2¾ procent meer in dan iemand die 3½ of meer keren het wml. Op lagere uitkeringen wordt 2 procent meer ingeleverd dan op de hogere uitkeringen. Gepensioneerden leveren allemaal zo’n 3¾ procent in, maar die hebben toch al veel minder inkomen. Bedenkelijk dat juist de minima procentueel het meest inleveren, want gemiddeld levert Nederland ‘slechts’ 2½ procent in.

Goede maatregelen
De vraag of de voorgestelde maatregelen wel het beoogde effect hebben, laten ik even voor wat ze is. Eerst maar de goede kanten van het akkoord:

 1. Permanent verlagen van de overdrachtsbelasting
  Kosten 1,2 miljard per jaar; volledige gecompenseerd door afschaffing van de reiskostenvergoeding. Het afschaffen van de vergoeding voor leaseauto’s zou op den duur 225 miljoen opleveren. Zinnig is ook invoering van een hypotheekaflossing op basis van annuïteiten binnen 35 jaar. Structureel moet dat ruim 3,8 miljard opleveren (na 35 jaar dus). Ingrijpen op de woningmarkt is nodig, maar levert pas in 2015 echt een redelijke bijdrage op (van 75 miljoen in 2013 tot 225 miljoen in 2025). Niet in het akkoord staat een maatregel die ‘rijken raakt en starters spaart’ door de hypotheekrenteaftrek niet via de belastingschijven te laten verlopen, maar daarvoor vast 42 procent te kiezen;
 2. Verlaging van de taakstelling passend onderwijs
  Dat kost geld maar wordt gecompenseerd door het schrappen van de gratis schoolboeken. Wie in het onderwijs zit of heeft gezeten, weet hoe boeken worden behandeld – vooral als ze gratis zijn;
 3. Afschaffen van de rode diesel
  Schadelijk voor de landbouw? Helpt wel een bron van fraude uit de wereld;
 4. Versobering van het gevangeniswezen
  Wat mij betreft tot aan het peil van de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen;
 5. Verhoging tabaksaccijns
 6. Greep uit het infrafonds
  Gezien het recente treinongeluk en de noodzaak tot invoering van een beter beveiligingssysteem, lijkt dat op dit moment minder goed te verdedigen, maar betere planning en meer efficiëntie kan geld besparen;
 7. Korten op ontwikkelingshulp
  Dat lijkt bij velen een populaire maatregel te zijn, maar is gezien de internationale verplichtingen moeilijk door te voeren. Overigens heeft SER-lid Louise Fresco ernstige bedenkingen ten aanzien van de doelmatigheid van ontwikkelingshulp. De honorering bij sommige van die ‘clubjes’ is, zeker gezien de doelstelling, dubieus hoog.

Twijfelachtige maatregelen
Twijfelachtig en vaak ‘te laat en te weinig’ zijn maatregelen als het bezuinigen op de publieke omroep, het korten op de departementen of het gemeente en provinciefonds. De verdubbeling van de bankbelasting lijkt aantrekkelijk, maar zal uiteindelijk wel weer worden gedragen door burgers en kleine ondernemers – in het afwentelen van lasten blijken zelfs zwakke banken sterk te zijn.
De ingrepen in de lonen, leveren volgens het Catshuis forse bedragen op. Helaas treffen ze vooral de onderkant van de maatschappij, zoals ook al uit de tabel bleek. Een gerichte aanpak van de hogere inkomens ontbreekt, behalve de beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden voor echt hoge pensioenen.

Slechte maatregelen
Ronduit slecht vind ik de volgende maatregelen:

 1. AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2015
  Dat levert minder op dan het werknemers mogelijk te maken na het 50e levensjaar een baan te vinden. Het schrappen van de doorwerkbonus op zichzelf is slecht, tenzij het vrijkomende bedrag wordt gebruikt om werkgevers te stimuleren meer ouderen in dienst te nemen en te houden;
 2. De medicijnbijdrage van 9 euro (per recept)
  Die treft chronisch zieken en ouderen en draagt bij tot verspilling. De hoeveelheid medicijnen per recept neemt toe en dus worden er meer vernietigd als het gebruik stopt wegens bijwerkingen of het overlijden van de patiënt;
 3. Verhoging van de zorgnorm AWBZ
  Als de zorgnorm van 60 naar 90 minuten per dag gaat, wordt de taak van de mantelzorger verzwaard. Verwacht mag worden dat daardoor veel van de oudere mantelzorgers, door overbelasting, ook zorgbehoevend worden. Het is twijfelachtig of er uiteindelijk wel 600 miljoen euro bezuinigd wordt;
 4. Verhoging van het lage Btw-tarief
  Het lage tarief van 6 naar 7 procent zou ca. 700 miljoen moeten opleveren. Dat is een aanslag op de beurs van ouderen en minima. In 2013 wordt die verhoging elk geval niet gecompenseerd door het verlagen van de eerste schijf belasting;

Nationale ramp ?
Vanuit het oogpunt van een doorsnee gepensioneerde heb ik de besproken maatregelen goed, slecht en twijfelachtig genoemd. Maar omdat de situatie voor iedereen anders zal zijn, hoeft u dat standpunt niet te delen. Niemand zal overigens betwisten dat Nederland op korte termijn iets en liever nog veel moet doen om de crisis aan te pakken. Als Europa ons dwingt de 3 procent-limiet aan te houden voor ons begrotingstekort moet er fors worden bezuinigd. Het Catshuispakket bezuinigt weliswaar fors, maar is te eenzijdig en vermoedelijk onvoldoende effectief. Bovendien zorgen de bezuinigingen ook voor een verhoging van de werkloosheid met bijbehorende uitkeringskosten.
Het zou daarom geen nationale ramp zijn als, in afwachting van nieuwe verkiezingen, sommige maatregelen wat vertraging opliepen. Zeker niet als die vertraging leidt tot een evenwichtig pakket van bezuinigingen, dat kan steunen op een breed maatschappelijk draagvlak.

Wel een ramp, die onze toch al wankele positie in Europa extra verzwakt, is het niet tijdig inleveren van de ‘sluitende’ begroting, die Brussel uiterlijk 30 april van Nederland wil zien. Nederland kan dat niet maken na een groot aantal keren andere landen bezwerend te hebben terechtgewezen. Wie, zoals minister De Jager een aantal keren deed de ‘knoflooklanden’ tot de orde riep, heeft veel krediet verspeeld en moet daarvan de consequenties dragen. Het is mede daarom dringend noodzakelijk dat er weer echt geregeerd gaat worden in plaats van gedoogd. Nieuwe verkiezingen op korte termijn zijn dus nodig.