Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd of ook de Nederlandse staat aansprakelijk kan worden gesteld voor verliezen bij pensioenfondsen en -regelingen en bij korting op pensioenen.
Het Europese Hof van Justitie heeft middels een recente uitspraak de Ierse staat aansprakelijk gesteld bij het faillissement van een bedrijf waardoor de deelnemers hun pensioenrechten gehalveerd zagen worden. Het hof grondt dit op Richtlijn 2008/94, die werknemers beoogt te beschermen bij faillissement van hun werkgever.
Tien voormalige werknemers van het failliete bedrijf Waterford Crystal, die minder dan 30 procent van hun opgebouwde pensioenrechten dreigden over te houden, spanden de zaak aan.
ION /IPE-nieuws van 3 mei hierover: “Het gaat om een zeer principiële zaak,” aldus Omtzigt, die tot voor kort rapporteur was voor Europese pensioenzaken. In Nederland zijn de pensioenfondsen niet van de staat en is de staat evenmin aansprakelijk voor tekorten, hoewel van overheidswege wel streng toezicht op de pensioensector wordt gehouden. De uitspraak van het Europees Hof kan een bedreiging inhouden voor ons land, meent Omtzigt.

Voordelen en nadelen van deze uitspraak

Volgens Omtzigt is met het Europese witboek voor pensioenen de mogelijkheid ontstaan dat er straks niet alleen Europees toezicht en Europese pensioenfondsen zijn, maar ook een Europees pensionstelsel met garanties, dat alle Europeanen kan aanslaan voor grote pensioenverliezen in een individuele lidstaat.
Dat kan veel verder gaan dan een garantie voor faillissementen waarbij 50 procent of meer van de pensioenrechten verloren gaan. Voor het Nederlandse pensioenstelsel met 1.000 miljard aan pensioenvermogen zal een dergelijke garantie nadelig zijn, vindt de parlementariër, die stelt: “Zo’n Europees garantiestelsel is geen fictie. Kijk maar naar het Europese depositogarantiestelsel waaraan op dit moment wordt gewerkt. ”

De soep is minder heet dan Omtzigt stelt

Pensioenjuristen denken dat Omtzigt overdrijft en zien geen aanwijzingen dat Brussel zou werken aan het door Omtzigt gevreesde Europese garantiestelsel voor pensioenen. Een van hen Hans Van Meerten (Clifford Chance) denkt dat het geen slechte ontwikkeling zou zijn als de staat ging bijpassen als ‘defined benefit’-pensioenen verloren dreigen te gaan door een faillissement. Door deze uitspraak dreigen echter DB-regelingen nog meer in het gedrang te komen en zullen steess meer bedrijven gaan kiezen voor DC-regelingen waarbij de premies stabiel zijn en de risico’s eenzijdig bij de deelnemers worden gelegd. De kans daarop acht hij groter dan die op een Europees garantiefonds.
Zoals altijd met Europa zijn er voordelen aan de samenwerking maar ook grote risico’s. Zo’n Europees garantiefonds lijkt geweldig, maar als we daardoor ongeveer als enige land 1.000 miljard euro (dat is 60.000 euro per Nederlander en 150.000 euro per huishouding in de pot hebben gestort voor de rest van Europa, kunnen we er beter niet aan beginnen.

Gisteren werd ook bekend dat de Europese Centrale Bank het belangrijkste rentetarief in de Eurozone heeft verlaagd tot een half procent. Deze verlaging zou de economie moeten stimuleren, maar zolang de banken die vooral baat hebben bij die verlaging geen geld willen lenen aan bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf komt de gehoopte economische groei er niet. Terwijl de VS bijvoorbeeld de economie stimuleren door geldschepping, blijft de euro relatief duur en de Europese export naar de rest van de wereld dus ook. De Europese politiek van sterk bezuinigen, lage bancaire rentes en het niet toestaan van begrotingstekorten boven de 3 procent, werkt eerder remmend dan stimulerend. De crisis zal nog wel even door blijven duren.

VAN DE VOORZITTER….

Onlangs hebben we een jubileum gevierd. Ongemerkt. Wij zijn als NBP al 35 jaar samen met Erwin Nypels, onze oud voorzitter alles uit de kast aan het halen om de zeggenschap van gepensioneerden gestalte te geven. Vijf en dertig jaar praten, vergaderen, aandringen en veel tegenwerking overwinnen. In ieder geval is deze informatie een antwoord op de vraag: Wat doen jullie eigenlijk?

Is dat alles? Nee.

 1. Wij willen het pensioenstelsel en het huidige systeem dus handhaven en ons niet terzijde laten zetten met de slogan volgens welke de vergrijzing de oorzaak van alle kwaad is. Dit betekent contact met de politiek, met hoogleraren, met wetenschappelijke instituten en andere organisaties in koepelverband om in woord en geschrift tegengas te bieden. Vele bijeenkomsten derhalve en voorbereidingen in Pensioencommissies om brieven met onze stellingname te “droppen”.
 2. Wij vinden dat het pensioenvermogen, thans 1007000000000 euro niet ter beschikking van de overheid moet komen, want daar hebben wij uiterst slechte ervaringen mee. Dus bestrijden wij de opvatting dat de overheid pensioenfondsen wil verplichten in hypotheken in Nederland of elders te investeren. Ook is een pensioenfonds geen bank van lening. Het traject van onderhandelen: zie het gestelde onder punt 1.
 3. Het verlagen van de pensioenopbouw staat in een regeringsakkoord. Maar wij gaan niet akkoord met het ondermijnen van de positie van werkenden en jongeren. Hun zorgen zijn al veel te groot als we denken aan demotie, slechte werkgelegenheid, pensioenbreuken door vele wisselingen in werk en het verslechteren van het arbeidsrecht. Traject van onderhandelen: politiek en belangenorganisaties.
 4. Premies voor pensioenen dienen kostendekkend te zijn, want als dit niet het geval is worden de uitkeringen automatisch verlaagd tot een perspectiefloos bedrag. Traject van handelen: zie onder punt 3.
 5. Wij willen niet dat de overheid als een soort beleggingsadviseur gaat optreden. Hieruit vloeit als vanzelf de stellingname voort dat ook de Europese Unie zich niet met het unieke Nederlandse stelsel mag bemoeien. Traject van handelen: Lobby te Brussel en een goed contact met de Nederlandse parlementariër Pieter Omtzigt.
 6. Wij vinden het maatschappelijke engagement van vele fondsen onvoldoende. Tevergeefs hoopten wij dat ook pensioenfondsen zich zouden keren tegen de onredelijke verdeling van de lasten die vooral lagere en middeninkomens weer treffen. Traject van handelen: brieven en artikelen schrijven en op pad.
 7. De condities met betrekking tot het korten dan wel afstempelen van de pensioenen moeten juridisch duidelijker, eerlijker en en rechtvaardiger in de wet worden vastgelegd, zeker waar het ook moet gaan om de reparatie van die kortingen via inhaal- c.q. herstelbetalingen.

Tot zover dit deel van verslaggeving over ons doen en laten. Een volgende keer zal het gaan over wat we hebben bereikt. Dat zal een veel korter verhaal worden valt te vrezen, gezien duur van het onopvallende jubileum waarmee ik begon.

Simon van der Schoot

De stand van zaken op 7 februari 2013.

Al verschillende keren hebben wij op onze website aandacht besteed aan de gevolgen van de verhoging van de AOW leeftijd voor vroeggepensioneerden. Voor 2013 bedraagt dit nadeel € 1.023 voor een alleenstaande en € 708 voor een gehuwde, worden beide echtgenoten 65 in 2013 dan is het nadeel € 1.416 Voor degenen die in 2014 hun 65e verjaardag vieren kunnen bovenstaande bedragen worden verdubbeld en in 2015 verdrievoudigd. Daarna gaat het hard. Het nadeel loopt in 2016 al op tot 6 maanden ofwel in bedragen van de huidige AOW € 6.138 voor een alleenstaande, € 4.248 voor een gehuwde en € 8.496 voor gehuwden die dan allebei 65 worden. In 2021 gaat het dan nog eens om bedragen die vier keer zo hoog zijn dan de laatst genoemde getallen.

Een ander nadeel dat onderbelicht is gebleven is dat u, na uw 65e verjaardag tot u de AOW-leeftijd heeft bereikt, in plaats van het lagere belasting- en premietarief over de eerste schijf, het hogere tarief inclusief AOW-premie blijft betalen.

Wie zijn de dupe ?

De mensen die al op de een of andere manier gebruik maken van een prépensioenregeling. Zij hebben zich niet op deze gevolgen waarmee ze nu plotseling worden geconfronteerd kunnen voorbereiden. De mensen die nog moeten kiezen of ze gebruik gaan maken van zo’n regeling zullen zich nog wel eens twee keer bedenken over de keuze stoppen of doorwerken. Maar er zijn categorieën die geen keus hebben. Op de eerste plaats zijn dat de mensen die met functioneel leeftijdsontslag moeten. Denk hierbij aan defensie, brandweer en ambulancepersoneel. Ook bij de spoorwegen bestaan er regelingen na 40 dienstjaren waarbij er weinig sprake is van kiezen. Daarnaast zijn er nog tal van andere mensen die door deze maatregel worden getroffen. Zo meldden wij al eerder het verhaal van een 56-jarige weduwe die een private nabestaandenuitkering heeft, die natuurlijk ook stopt op de dag dat zij 65 wordt. Zij kan dan 2 jaar op een houtje gaan zitten bijten. Denk ook aan zelfstandigen met een lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering, mensen met een lopende lijfrente-uitkering etc. Al deze regelingen houden met 65 jaar op terwijl de AOW op zich laat wachten.

De overgangsregelingen.

Oorspronkelijk was minister Kamp de verantwoordelijke minister en hij had laten onderzoeken dat de meeste 65-jarigen wel een spaarcentje hadden waarmee ze dat gat konden opvullen. Voor de mensen die dat niet hadden had hij een voorschotregeling maar dat geld moest wel binnen de kortste keren worden terugbetaald. In het regeerakkoord van het VVD-PvdA-kabinet werd een andere regeling aangekondigd. Tot de tijd dat die van kracht zou worden zou de voorschotregeling blijven bestaan. Inmiddels heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma de contouren van de nieuwe regeling bekend gemaakt. Het gedachtengoed van Kamp wordt niet verlaten waar zij schrijft: “Voor de mensen die pas over een aantal jaren met de AOW-leeftijdsverhoging worden geconfronteerd geldt dat zij meer tijd hebben om zich hier op voor te bereiden. Een deel van de ouderen heeft financiële reserves om de gevolgen van de maatregel te kunnen opvangen. Voor de mensen die dat niet kunnen, geldt dat zij mogelijk het inkomen kunnen aanvullen door al dan niet voltijds te (blijven) werken of het aanvullend pensioen naar voren halen.”
Dus als je je hele leven spaarzaam bent geweest om wat extra’s te hebben voor je oude dag, dan kun je dat gelijk opsouperen voordat je AOW ontvangt of je kunt je aanvullend pensioen naar voren halen, waardoor de uitkering die toch al geleden heeft door jarenlang niet indexeren en zelfs kortingen, nog drastischer wordt verlaagd. Soms is het zelfs onmogelijk om deze sigaar uit eigen doos naar voren te halen. Ex-militairen kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van een keuzepensioen.

De overbruggingsregeling.

Alleen voor gedupeerden zoals hierboven omschreven, met een laag inkomen wordt een overbruggingsregeling tot 2018 voorgesteld, want ook zij kunnen dan het grote AOW-gat na dat jaartal tijdig zien aankomen om dat zelf te overbruggen. Hoe dat moet met een laag inkomen is onduidelijk, sparen van dat lage inkomen ? Langer doorwerken terwijl dit mensen zijn die meestal toch al fysiek zware arbeid hebben verricht ? De ambtenaren en politici die dit met droge ogen achter hun bureau opschrijven hebben geen benul. De overbruggingsregeling gaat gelden voor mensen met een inkomen van maximaal 1½ keer het minimumloon. Let wel, het gaat om het inkomen voordat u 65 wordt en niet nadat u in het AOIW-gat bent gevallen. Bij de beoordeling of je voor de regeling in aanmerking komt wordt het inkomen van de partner ook meegeteld.

De maximale uitkering bedraagt het sociaal minimum volgens de AOW systematiek (70% voor alleenstaanden,; 90% voor alleenstaanden met een inwonend minderjarig kind; gehuwden 50% per persoon) De uitkering kan nooit hoger zijn dan de tot 65 jaar bestaande prepensioenuitkering. Sociale uitkeringen inclusief aanvullend pensioen worden volledig op de uitkering in mindering gebracht. Inkomen uit arbeid wordt voor een deel vrijgelaten om te stimuleren dat mensen aan het werk blijven of zich nog een baantje zoeken.

Naast de inkomenstoets is er ook een vermogenstoets. Heeft een eenpersoonshuishouden meer dan € 21.139 en een tweepersoonshuishouden meer dan € 42.278 dan is het jammer maar helaas.

Het is met al die voorwaarden te begrijpen dat slechts een klein deel van de 65-jarigen voor deze regeling in aanmerking komt, de rest moet het dus in de opvattingen van dit kabinet zelf zien te rooien.

Protest.

Het is begrijpelijk dat de mensen die niet het “geluk” hebben dat ze voor de overbruggingsregeling in aanmerking komen zich stevig overvallen voelen door zo’n maatregel waarop zij zich niet hebben kunnen voorbereiden.

Er is een comité “Dicht het 65 plusgat” met als website www.65plusgat.nl. Op deze website kunt u verdere informatie vinden over gesprekken met politici, een oproep om op 14 februari om 15 uur de commissievergadering in de Klompézaal van de Tweede Kamer bij te wonen omdat er dan overleg is met staatssecretaris Klijnsma, aanwijzingen om zelf een brief te schrijven aan de politici en nog veel meer informatie.

Juridische actie.

De Abvakabo gaat samen met andere FNV-bonden en een aantal andere organisaties een civiele procedure voeren tegen de Nederlandse Staat. Zij vinden het verhogen van de AOW-leeftijd zonder deugdelijke overgangsregeling in strijd het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Omdat dit waarschijnlijk een lange procedure gaat worden raden zij betrokkenen aan om hun rechten veilig te stellen. En wel op de volgende manier. Vraag AOW aan met de uitdrukkelijke vermelding van de 65e verjaardag als datum van ingang. Hierop zal een beslissing komen van de Sociale Verzekeringbank (SVB) met een andere datum van ingang. Teken hier bezwaar tegen aan. Op de website van de Avakabo is een standaard bezwaarschrift te vinden.

Actualiteit.

Het bovenstaande is de stand van zaken op dit moment. Zo gauw als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dit op onze website melden onder nieuws.

Leo van Heesch

Jetta Jokt…

De immer sympathiek ogende Jetta Klijnsma, staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt helaas mee te gaan in het ontkennen dat gepensioneerden extra zwaar de lasten van de bezuinigingen moeten dragen. Vrolijk als altijd beweerde zij dat alle leeftijdscategorieën moeten inleveren. Dat mag in grote trekken zo zijn, maar de gepensioneerden zijn de enigen die daar bovenop nog eens 5% tot 7% van hun netto pensioen inleveren. Dan zwijgen wij nog maar over de mensen met een vrijwillige of gedwongen pré-pensioen regeling die nu of in de toekomst in het inmiddels beruchte AOW-gat vallen. De daarvoor ontworpen overgangsregeling schijnt slechts voor de 15% minst betaalden uitkomst te bieden. Als wij daar nog eens bovenop rekening houden met het feit dat de koopkrachtvermindering van gepensioneerden al jarenlang aan de gang is en grote groepen in april rekening moeten houden met forse kortingen op hun pensioen, dan is het stellen dat alle leeftijdscategorieën moeten inleveren een generalisatie die dicht in de buurt van liegen komt.

Lodewijk Liegt…

Haar niet minder sympathiek ogende baas Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens vicepremier, trok de lijn door. Kennelijk is in het kabinet of op het ministerie afgesproken om de problemen van de gepensioneerden vooral te ontkennen en als dat niet lukt te bagatelliseren. Hij stelde dat de netto-vermindering van de pensioenen het gevolg is van de uniformering van de belastingtarieven. Nu pakte dat nadelig uit maar het vorige jaar pakte het voordelig uit voor de gepensioneerden en toen had hij ze niet gehoord. Van tweeën één: ofwel Lodewijk Asscher kletst uit zijn nek of hij liegt dat hij zwart ziet. De uniformering belastingtarieven is ingegaan op 1.1.2013 en tevoren heeft dat geen effecten gehad. Door deze wijziging zijn de tarieven voor werkenden en gepensioneerden met 4% omhoog gegaan hetgeen er netto flink inhakt. Voor de werkenden is dat gecompenseerd omdat de premie ziektekostenverzekering die door de werkgever wordt betaald niet meer bij het belastbare inkomen hoeft te worden geteld. De gepensioneerden betalen die premie zelf en zij worden niet op gelijke wijze gecompenseerd.

Ouderen hebben er best begrip voor dat zij hun steentje moeten bijdragen nu het land in problemen is. Maar dat zij veel meer dan anderen moeten inleveren en dat dit ook nog eens wordt ontkend is onverteerbaar.

Binnen de stroom van e-mails die dagelijks op onze computer voorbij komen vielen twee berichten op.

Op de eerste plaats een bericht van het ABP dat door de regeringsmaatregelen de netto pensioenen in januari zo’n 5% tot 7% lager zullen uitpakken. Tel daarbij op het feit dat de inflatie over 2012 van ongeveer 3% niet gecompenseerd wordt en er in april nog een korting zit aan te komen van een ½% , dan verliest het ABP-pensioen in een jaar tijd zo’n 10% aan koopkracht. Dat komt boven op de 10% koopkrachtverlies die wij de afgelopen vier jaren al hebben moeten incasseren. Voor degenen die de pech hebben een pensioenfonds te hebben in de metaal of van één van de vele ondernemingspensioenfondsen die fors moeten korten, dan komt daar in plaats van een half procent korting zo’n 7% korting bij.

Een tweede bericht dat de aandacht trok en inmiddels ook door de media is opgepikt, is het bericht van het Nibud. De gepensioneerden en vooral ook de vroeg gepensioneerden zijn degenen die bij uitstek het gelag betalen. Heeft het bovenstaande alleen betrekking op de aanvullende pensioenen, in de berekeningen van het Nibud zijn ook de AOW-uitkeringen meengenomen als ook de prijsstijgingen en regeringsmaatregelen als het verhogen van het eigen risico, dus berekeningen over het totale inkomen. Via de site van het Nibud kunt u een berekening maken voor uw persoonlijke situatie. Schrijver van dit nieuwsbericht kwam uit op een koopkrachtverlies over zijn totale inkomen van 4,9%

Leo van Heesch geen bestuurslid meer
Onze vice-voorzitter Leo van Heesch heeft op 1 januari van dit jaar zijn bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen beëindigd. Wel zal hij zijn bijdragen aan de website en aan ons blad Pensioenbelangen blijven leveren.

Sommigen zijn meer gelijk dan anderen
H. Potamus vraagt zich in zijn nieuwste weblog af waarom sommigen meer gelijk zijn dan anderen.

Joop van Vliet Joop van Vliet

Het ging al enige tijd niet goed met het Pensioenfonds van ECI. De voorzitter van het fonds Hans Hijlkema gaf al in september op een deelnemersvergadering blijk van zijn zorgen over het pensioenvermogen van het fonds en de onwil van werkgever ECI om het pensioenfonds te steunen. Integendeel, al per eind 2010 had de werkgever de uitvoeringsovereenkomst opgezegd en dat besluit werd medio 2012 definitief met terugwerkende kracht per 31/12/2011. Uit zijn presentatie voor de deelnemers o.m. de volgende feiten:

 • Werkgever was toen al niet bereid om meer dan 20,5% premie te betalen. 5 jaar daarvoor was de premie 32%
 • Werkgever brengt pensioenopbouw voor actieve deelnemers onder bij andere pensioenuitvoerder met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2012
 • ECI Pensioenfonds heeft geen inkomsten meer en is een slapend fonds geworden, dat uiteindelijk moet worden geliquideerd. NB: Het ECI Pensioenfonds dient per 31/12/2012 de uitvoering overgedragen te hebben aan een verzekeraar of bedrijf(tak)pensioenfonds
 • De wet bepaalt dat bij een dekkingsgraad van onder de minimum vereiste (voor ons fonds onder de 104,1%) het fonds opgeheven moet worden
 • Daarbij komt dat de sponsor is wegvallen
 • Het bestuur heeft derhalve geen keus dan aan de eisen van DNB tegemoet te komen

Een en ander leidde in 2012 al tot een afstempeling met 17,5 procent en daar komt deze maand nog eens 2,78 procent bij. In totaal is er nu dus al 20,28 procent gekort. De nieuwe verzekeraar is Aegon, die wegens de slechte financiële positie van het fonds een forse korting eiste.

De 2500 gepensioneerden (en slapers) met gemiddeld 500 euro aanvullend pensioen per maand, leveren dus elke maand 100 euro in. Een zeer fors bedrag op het toch al bescheiden pensioen.

Het lijkt overigens een trend te worden dat werkgevers, die in tegenstelling tot de deelnemers, wel kunnen kiezen wie de pensioenuitvoerder wordt, kiezen voor een commerciële verzekeraar. Dat is geen gunstige ontwikkeling omdat bij deze verzekeraars de kosten veelal hoger zijn.

Cap Gemini en het demotiebeleid

Veel heisa ontstond nadat automatiseerder Cap Gemini oudere werkgevers had gevraagd loon in te leveren. Ze werden ouder dus hun salaris steeg maar hun productieve waarde voor het bedrijf nam niet toe, aldus de top van Cap Gemini. Woedende reacties van de vakbonden. In eerste instantie lijkt het ook wel logisch om hierover kwaad te worden. Ouderen gaan meer verdienen omdat ze meer ervaring krijgen, hopelijk minder fouten maken en vrijwel zeker minder vaak last hebben van een lichte of zware kater op de maandagochtend. Op basis van de verhouding productiviteit/kosten is dat dus wel degelijk gerechtvaardigd.
Maar of dat altijd opgaat? Als bouwvakker hoef je niet eens erg oud te zijn om last te krijgen van lichamelijke slijtage en bij wiskundigen schijnt de creativiteit al tussen het 25e en 30e levensjaar minder te worden.
Jaap van Duijn (Robeco en buitengewoon hoogleraar economie aan de UvA) heeft een uitgesproken mening over het verschijnsel demotie – het omgekeerde van promotie en stelt dat als je prestatiecurve daalt en je salaris stijgt er onvermijdelijk een moment komt dat je te duur wordt voor de werkgever die dan eigenlijk alleen maar je ontslag kan aanvragen. Een langdurige en kostbare procedure voor de werkgever maar aan het eind zit je als werknemer vaak toch nog zonder werk met weinig uitzicht op een nieuwe baan. En als je die toch vindt, zul je meestal ook genoegen moeten nemen met minder loon.
Maar … zegt Van Duijn in zijn column in De Telegraaf: “Niet alleen sommige ouderen krijgen meer betaald dan ze bijdragen. Het geldt in sommige branches net zo goed voor andere werknemers en het geldt in heel veel sectoren voor de topverdieners. De (semi)publieke sector betaalt aan de top salarissen die soms het dubbele of meer bedragen van vat de voorgangers van deze grootverdieners kregen.” en dat vele geld krijgen ze niet omdat ze tweemaal zoveel presteren maar omdat “De bestuurders die ondernemertje willen spelen, keken naar de top van het bedrijfsleven, waar nog meer verdiend wordt”. Van Duijn vindt overigens ook dat de beloningen in het bedrijfsleven vaak ook buiten proportioneel zijn en concludeert tenslotte: “Demotie is een heel goed idee, maar niet alleen voor oudere werknemers.

In plaats van het Duitse woord unverschämt had ik ook het Nederlandse woord schaamteloos kunnen gebruiken maar het Duits heeft meer de gevoelswaarde van brutale schaamteloosheid dan het Nederlands.

Daarom unverschämt voor de houding van Ruud Lubbers in het programma “Buitenhof” op zondag 23 december 2012. Hij zat weer Lubberiaans wollig te praten over herstel van vertrouwen en het scheppen van banen in de duurzame sector.

Meer weten? Lees het nieuwe weblog ‘unverschämt‘ van Leo van Heesch.

Wij hebben al enkele keren aandacht besteed aan het pensioen-gat dat vroeggepensioneerden treft. Omdat hun prepensioen op 65-jarige leeftijd ophoudt en zij dan door de verhoging van de AOW-leeftijd nog geen AOW ontvangen, ontvangen zij over die periode alleen het aanvullend pensioen. In de loop van de komende jaren kan dat nadeel van het niet ontvangen van AOW oplopen tot vele duizenden euro’s.

Maar ze worden ook nog dubbel gepakt. In de nieuwe belastingtabellen die wij van het ministerie van financiën hebben ontvangen is het begrip 65-jarige leeftijd vervangen door het begrip AOW-leeftijd. Dat betekent dat over de periode dat men alleen aanvullend pensioen ontvangt geen 19% belasting betaalt maar 37%.

Dit verklaart waarom het Nibud verwacht dat naast de gepensioneerden die het zwaarst van alle inkomens moeten inleveren, de vroeggepensioneerden nog erger de klos zijn en de komende 5 jaar 13% tot 15% aan koopkracht zien verdampen.

Groei Pensioenvermogens van 838 miljard naar 981 miljard

In één jaar tijd zijn de pensioenvermogens met maar liefst 143 miljard gestegen. Dat is met name te danken aan de zeer goede rendementen die de pensioenfondsen hebben gemaakt. Het water klotst in de pensioenfondsen tegen de plinten maar toch mag er niet geïndexeerd worden en moet er zelfs gekort worden, terwijl tegelijkertijd de premies voor de werkenden omhoog moeten. Dat komt omdat de verplichtingen van de pensioenfondsen tegen een onzinnig lage rente berekend moeten worden terwijl het rendement drie tot vier keer zo hoog is.

Jan Willem Dieten, pensioenfondsbestuurder schreef er een column over op de website Republic van jonge ambtenaren. In deze column gaat hij met name in op de premieverhoging en het streven van de werkgevers en vooral ook de overheid als werkgever, om de pensioenopbouw drastisch te verlagen. Dat betekent lagere premies en dat komt de werkgevers erg goed uit, maar gaat wel ten koste van met name jonge ambtenaren en andere werknemers die aanzienlijk lagere pensioenrechten opbouwen.

Tot onze verbazing, maar ook verontwaardiging, wordt er niets meer gedaan aan het duidelijk in kaart brengen van de miljarden euro’s die aan de pensioenfondsen zijn onttrokken. “Niet meer te achterhalen” stelt de Pensioenfederatie bijna jubelend vast. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken….

Wij dringen er nadrukkelijk op aan, hiermede geen genoegen te nemen, omdat de jaarstukken van elk pensioenfonds opvraagbaar zijn en dus zwart op wit valt te constateren, wat er met ons pensioengeld is gebeurd. In 2002 beloofde de toenmalige staatsecretaris van Sociale Zaken, de heer M. Rutte deze miljardenroof te willen uitzoeken. De huidige “steekproef “onder vijf pensioenfondsen, nota bene a n o n i e m, dus in het geniep…, is even dwaas als een open hart operatie via de blinde darm afhandelen. Ook het schijnargument van – alweer- de Pensioenfederatie dat het een en ander teveel geld kost en dat die gelden verhaald zullen worden op de pensioendeelnemers getuigt van een zodanige onwil en gemakzucht dat aan het bestaansrecht van een dergelijke federatie moet worden, getwijfeld, omdat deze organisatie op voorhand ondeugdelijk handelen door de pensioendeelnemers wil laten financieren. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken…….

Wij verzoeken met klem dit alles zó niet te laten passeren en het middel van de parlementaire enquête niet te schuwen bij de waarheidsvinding die dringend noodzakelijk is.

Geachte Kamerleden,
Voor uw inzet ter zake danken wij u bij voorbaat.

Simon van der Schoot,
voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen,
Den Haag.