Minister Donner heeft in Buitenhof van 6 december 2009 een proefballonnetje opgelaten over salarisverlaging van ouderen. Kees de Lange vindt er in zijn weblog het zijne van.

In De Volkskrant van 16 december 2009 wordt breed uitgemeten dat De Nederlandsche Bank (DNB) het beleggingsbeleid van veel pensioenfondsen veel te risicovol vindt.

Tenslotte maken we u attent op de wijze waarop de NBP weer in de publiciteit treedt. In FD Selections van 14 december is een interview met Kees de Lange geplaatst.

Minister Donner slaagt er opnieuw in zich uiterst impopulair te maken. Nu wil hij weer dat 60-plussers minder gaan verdienen om ze aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven. Want voor deze minister is het bedrijfsleven de maat van alle dingen.

Normaal medebestuur en eigentijdse medezeggenschap in de pensioenfondsen blijven hete hangijzers. Het door de motie Omtzigt afgedwongen overleg tussen de traditionele sociale partners enerzijds en belangenorganisaties anderzijds is zoals voorspeld volledig op de klippen gelopen. Als u in het slotdocument even door de verhullende taal heen prikt, kunt u lezen dat vakbonden en werkgevers het nog steeds niet begrepen hebben, en niets van hun macht willen prijsgeven. Minister Donner mag nu roepen dat er iets veranderen moet, maar van deze minister hebben gepensioneerden nog nooit iets goeds ervaren. Op 7 december 2009 geeft Menno Tamminga in NRC een uitstekende analyse van de huidige situatie. Eerst zien en dan geloven, zeggen we bij de NBP.

Dat het met de integriteit van de financiële wereld nog steeds matig gesteld is, blijkt uit diverse artikelen. Op 21 november 2009 publiceerde Max Pam een boeiend overzicht over groeiende integriteitsproblemen bij de bekende baantjesstapelaars.

Over het bredere probleem van de afbraak van sociale verworvenheden in Nederland heeft Marcel van Dam onder de titel ‘Niemands Land’ een buitengewoon boeiend boek geschreven. Lees de lovende recensie van Anet Bleich in de Volkskrant van 27 november 2009. Een boek dat iedereen moet lezen!

In een uitgebreid weblog gaat Kees de Lange in op zo maar wat misstanden bij het ABP. Aan de orde komen het benoemingsbeleid, de medezeggenschap of wat daar voor door gaat, en de achterstallige indexatie. Het is maar dat u het weet.

Het ABP is weer eens in het nieuws, en opnieuw in negatieve zin. De nasleep van de DSB affaire voor Zalm en Nijpels gaat nu pas beginnen. Dat Nijpels als ABP voorzitter niet te handhaven is, begrijpt iedereen behalve het ABP bestuur. Maar een betere illustratie van het totale gebrek aan een maatschappelijke antenne bij het ABP is het recente nieuws dat Borghouts alsnog aanblijft als bestuurslid. De imagoschade voor het ABP is opnieuw enorm.

Om aan alle negatieve berichtgeving het hoofd te bieden, komt het ABP met een publiciteitsstuntje door ondanks de belabberde dekkingsgraad toch de premieverhoging niet door te zetten, en de gepensioneerden een mini-kluifje in de vorm van een greintje indexatie toe te werpen. We komen op deze website binnenkort uitgebreid terug op de indexatieproblematiek.

Tenslotte nog een tweetal artikelen van belang. In NRC van 12 november betoogt Menno Tamminga dat de Nederlandse pensioenfondsen zich in hun beleggingsbeleid primair laten leiden door de belangen van werkenden, en niet door die van gepensioneerden. Geen nieuws voor regelmatige bezoekers van deze website. Dat is een onmiddellijk gevolg van het feit dat de invloed van gepensioneerden op het beleid bewust gefrustreerd wordt door vakbonden en werkgevers. In een NRC artikel van 3 november zet Bernard van Praag op nuchtere wijze wat zaken over pensioenen op een rijtje. Een welkome bijdrage aan de transparantie die de pensioenfondsen niet geven.

Door de uitzending in Kassa is het bezoek aan onze website enorm. Zelfs het ABP kon het zich niet veroorloven niet te reageren en kwam met een summier berichtje op de eigen website. Het is curieus om te zien hoe pensioenfondsbestuurders zich in bochten wringen om de gevolgen van hun eigen plannen, doorgerekend met hun eigen cijfers, te bagatelliseren. In het ABP berichtje werd overigens gemeld dat de achterstallige indexatie tot en met 2007 was ingelopen, reden voor uw voorzitter om het ABP een briefje te schrijven met het verzoek hem een nabetaling te doen. Wellicht een idee voor andere gedupeerden ook. Trouw gaat in een artikel, ‘Onzekerheid pensioenen blijft groot’, van 10 november 2009 ook nog eens op de berekeningen in (lees hier het volledige artikel). Tenslotte gaat de politieke partij OokU in een persbericht in op de schokkende situatie bij PNO Media.

Over de benoeming van Nijpels is het laatste woord nog niet gesproken. Een verdere bijdrage aan zijn toch al onherstelbare imagoschade wordt geleverd door een artikel van Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer van 28 oktober.

Tenslotte gaat Simon van der Schoot in zijn weblog in op een onbeholpen berichtje in een CMHF blaadje. Merkwaardig dat een organisatie die al jaren met Simon in de deelnemersraad van het ABP zitting heeft nog steeds niet door heeft wie Simon vertegenwoordigt.

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat het overleg over medebestuur en medezeggenschap naar aanleiding van de motie Omtzigt in het slop zit. Wij hebben de hand kunnen leggen op een instructie voor Peter Gortzak, onderhandelaar voor de FNV, die de opstelling van deze bond goed weergeeft.

De uitzending van Kassa van 7 november heeft onmiddellijk veel los gemaakt. Het is opnieuw de NBP die de kat de bel aanbindt, en dat was gezien de ontwijkende reacties van diverse fondsbestuurders ook hard nodig. Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan voor al naar de herhaling en lees wat Kassa zelf over de uitzending te zeggen heeft. Lees ook het persbericht van Kassa. Met name de arrogantie van fondsbestuurders is ongelooflijk. De reacties variëren van ‘niets aan de hand’, ‘we hebben het goed gedaan’, tot ‘daar praten we met u niet over’.

In de pers wordt zeer veel aandacht aan de uitzending van Kassa gewijd. Als één van zeer vele voorbeelden noemen we het artikel in Trouw, ‘Gepensioneerden lopen veel geld mis’, van 7 november 2009. Ook de beschouwing van 7 november van Alternatief Voor Vakbond op hun website is het lezen meer dan waard. Verdient Xander ons vertrouwen nog wel?

We houden u via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het gaat niet goed met de pensioenen in Nederland, al beweren bestuurders van pensioenfondsen graag het tegendeel. Ongeveer de helft van de pensioenfondsen heeft herstelplannen moeten indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Over de gevolgen van de eigen herstelplannen communiceert men niet graag. Onlangs werd de NBP als de representatieve belangenbehartigingsorganisatie benaderd door Kassa, om herstelplannen door te rekenen en de resultaten te presenteren. Naast de presentatie in de TV uitzending van 7 november 2009 geven wij de resultaten ook hier, voor de pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek, BPFbouw, PME (Metalelektro), Horeca en Catering, en PNOMedia. Totaal zijn bij deze fondsen ruim 8,3 miljoen deelnemers aangesloten.

Het wordt de hoogste tijd dat iedere pensioengerechtigde zich op de hoogte stelt van hoe het er voor staat met zijn oudedagsvoorziening. De resultaten van ons onderzoek zijn zonder meer ontluisterend. Lees vooral het weblog van Leo van Heesch die voor de NBP de analyses gedaan heeft. Als u dan nog moed hebt, neem dan kennis van de treurig stemmende cijfers voor de diverse pensioenfondsen, met PNOMedia als de treurige hekkensluiter. Het wordt echt tijd voor actie.

Martin Pikaart (Alternatief Voor Vakbond) en Kees de Lange (NBP) geven in een weblog hun gezamenlijke visie over de toekomst van het Nederlandse pensioensysteem. Er is, zeker op het terrein van medebestuur en medezeggenschap nog een lange weg te gaan naar een eigentijds pensioenstelsel.

Nijpels staat onder steeds grotere druk om af te treden. Op 19 oktober werd er een Open Brief op de ABP-website geplaatst waarin Nijpels natuurlijk niets zegt, maar waar hij zich alvast indekt tegen een voortijdig vertrek. Ook het ABP-bestuur plaatst een aparte Open Brief over deze affaire op de ABP-site. Het duurt enige tijd voordat de pers hier lucht van krijgt, maar dan zijn de rapen ook goed gaar. Lees de hilarische weblog van Jan Born op de website van Eénvandaag onder de titel VVDSB.

Eveneens op 28 oktober besteedde RTLZ Nieuws in een uitgebreid interview met NBP voorzitter Kees de Lange aandacht aan de affaire. Zelfs op de zeer intensief bekeken website van GeenStijl werd dit interview belicht.

Wij roepen u op om op 7 november 2009 ’s avonds rond 19.00 uur naar Kassa te kijken. Daar wordt in nauwe samenwerking met de NBP informatie gegeven over de gevolgen van herstelplannen van een reeks pensioenfondsen voor gepensioneerden. U zult er niet blij van worden. Meer details volgen binnenkort op deze website.

Tot slot publiceren wij de Open Brief die Alternatief Voor Vakbond (AVV) aan minister Donner heeft geschreven. De NBP steunt de inhoud van harte.

De imagoschade aan Nijpels is onherstelbaar. In de pers wordt zijn rol als langst zittende commissaris bij DSB breed uitgemeten. De Telegraaf meldt op 16 oktober dat er civiele procedures gestart gaan worden ondermeer tegen Nijpels. Dat betekent jarenlang negatieve publiciteit, rampzalig voor de naam van het ABP.  Cees Donk, bestuurslid van de NBP, betoogt in een weblog dat de opgelopen imagoschade voor zowel Nijpels als ABP dusdanig is dat er nog maar twee keuzes zijn: of Nijpels stapt vrijwillig op, of hij wordt weggestuurd.

Ook de toezichthouder ligt in de vuurlinie. Een beeld van DNB president Wellink met bijbehorende tekst spreekt eveneens boekdelen.

Het ABP tenslotte. De NBP heeft, samen met andere organisaties van belanghebbenden, jarenlang geprobeerd toegang tot de ABP publicaties te krijgen. Ziehier het treurige antwoord van ABP. Omdat de wet niet voorschrijft dat het moet, doen we het niet. Kees de Lange gaat er in Pensioenbelangen van november 2009 nader op in.