Woensdag 22 juli 2020.

Netspar is bezig met het voor minister Koolmees uitzoeken hoe de verplichtstelling van hetgeen nu overheid-werkgevers en vakbonden besloten hebben bij de pensioenfondsen gedaan te krijgen.

Zojuist verscheen er een paper.
De onderzoeksvraag van deze paper luidt:
Is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds verplicht om de pensioenregeling uit te voeren die sociale partners zijn overeengekomen?
Het antwoord is nee. Het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds is niet verplicht om de pensioenregeling uit te voeren die sociale partners zijn overeengekomen.Vervolgens komen er aanbeveleingen om dit wel te kunnen bewerkstelligen. In de bijlage vindt u niet het hele onderzoek, wel de samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

De opmerkingen van NBP mbt dit paper is de volgende:
"Werkgevers en vakbonden mogen geen pensioenregeling middels een CAO verplichten voor de gehele bedrijfstak alleen voor de aangesloten werkgevers.
De CAO zelf wel, loopt via een AVV procedure, algemeen verbindend verklaring. De pensioenregeling dient afzonderlijk via een Wet BPF 2000 procedure te worden geregeld, dat is een verplichtstellingsbesluit. 
De procedures lijken op elkaar. Enige bedrijfstakken hebben wel een verplichte CAO via de AVV en geen verplichte gestelde pensioenregeling, omgekeerd komt ook zelden voor.
Discussie over de werkingsfeer van de verplichtstelling is wezenlijk anders dan de discussie over de inhoud van de regeling.
De werkgevers benoemen in de praktijk de helft van de bestuurders, vakbonden de andere helft. Democratie bestaat niet echt bij pensioenfondsen. Dus een onafhankelijk bestuur lijkt ons niet altijd te bestaan.

Lees hier meer

 

HR Kiosk dinsdag 21 juli 2020.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen stookt het vuur op
Opinie | di 21 jul 2020 | Bron: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen | Auteur: Andries Bongers | Trefwoorden: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Rekenrente, Pensioenrichtlijnen, Autoriteit, Pensioenakkoord

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, opgericht 12 mei 1919 heeft een brandbrief aan het grootste pensioenfonds van Nederland (ABP) gezonden. Maar in feite is deze brief gericht aan alle Pensioenfondsen, maar ook aan Minister Koolmees, De Nederlandsche Bank, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, Vakbonden en Werkgeversorganisaties. In deze brief wordt duidelijk aangegeven wat de richtlijnen zijn (bij wet) en wie feitelijk de autoriteit heeft m.b.t. de uitvoering van deze regels.
Al vele jaren heeft de DNB als toezichthouder- op het naleven van die regels-, op eigen initiatief en inzicht nieuwe richtlijnen voorgeschreven.
De redactie verbaast zich ook steeds weer hoe de Minister van SZW ook de regie neemt over zaken die hem totaal niet aangaan.
Zeker, de DNB en de Minister kunnen actie ondernemen, wanneer fondsen daadwerkelijk in de problemen komen, er zich onregelmatigheden voordoen of de richtlijnen van de Pensioenwet niet worden nageleefd.
Het meest opmerkelijk is de volgzaamheid van de pensioenfondsen en de leden van de Tweede Kamer, die vanwege slaafse volgzaamheid maar instemmen, wat Knot en Koolmees bekokstoven.
Ook de vakbonden lopen als schoothondjes achter de Minister aan. Daarbij is dit het 2e Pensioenakkoord (2011 was het 1e), waarvan je nog maar moet afwachten wat ervan terechtkomt.
2026 is nog een lange weg met een route van mist, gladheid, hobbels en valkuilen.

Lees artikel in HR Kiosk

NOS 21 juli 2020. Het mes hangt nog jaren boven de pensioenen. Ook van de werkenden, hé. Vergeet dat niet.

Met een simpele wijziging waar iedereen (!!!!) beter van wordt is dat te veranderen. Niet met dit mistig gedrocht van een zogenaamd pensioenstelsel, waar ze, als je zorgvuldig kijkt, alleen de naambordjes hebben verhangen, om de RTS-structuur van DNB nog gewoon te laten blijven regeren en om u zo min mogelijk pensioen uit te keren..

Dat hebben Koolmees en de vakbonden niet aan het volk verteld. Het kan overigens makkelijk anders, maar dat willen ze gewoon niet. Ze willen per se dat er nog weer een enorme hap uit het pensioen van senioren EN DE TOEKOMSTIGE GEPENSIONEERDEN wordt genomen. Over armoedeval en het kunnen blijven betalen van rekeningen en vaste lasten, waaronder huisvesting maakt de politiek zich ten aanzien van de senioren (over een kam geschoren als "dor hout") helemaal niet druk.

Er komt een dag dat jullie, werkenden, ook senior zijn. Goed Koolmees, en mensen zijn dan al lang "binnengelopen," zoals dat in jargon heet, en die hebben er geen last van maar de andere werkenden niet. Dit wordt jullie voorland.

NOS:
"........De komende jaren worden de eisen voor de fondsen waarschijnlijk stapsgewijs verhoogd naar 100. Het wordt lastig voor fondsen om die hogere eisen bij te benen. "Het moet gek lopen willen ze niet moeten ingrijpen", zegt Rietman van ABN. "Tot 2026, als het nieuwe stelsel moet ingaan, zullen we daarom te maken hebben met te lage dekkingen en dus kortingen."...."

Zeg niet dat er niet gewaarschuwd is.............................

Lees artikel op website van NOS

ABP 21 juli 2020.

Verplichtingen mbt de pensioendeelnemers wijzigen niet ineens. Hun leeftijd ook niet van het ene op het andere moment. De lonen stijgen niet ineens spectaculair en de rendementen behaald in het verleden zijn er nog steeds. Dus de argumentatie Van ABP over het stijgen van de verplichtingen is totale bullshit. Het gaat alleen maar om de meetmethodiek (de rente). En die deugt van geen kanten!

Lees artikel op de website van ABP

Hele en halve onwaarheden bij het pensioendebat
De belangrijkste onwaarheid gaat over de “garantie’’ van onze pensioenen. In de vorige Pensioen- en Spaarfondsen Wet (PSW) geldig tot 1 januari 2007 werden de aanspraken en rechten helemaal niet “gegarandeerd”, maar konden zelfs worden verlaagd. Dat stond echter niet met zoveel woorden omschreven zoals nu wel het geval is met de Pensioenwet (PW). Dat is essentieel omdat de valselijk beweerde “garantie” het argument was om onterecht vanaf 2007 de risicovrije rente te gaan gebruiken voor de berekening van de verplichtingen. Dat schreef de van de politiek afhankelijke DNB voor. Want dat is sindsdien de oorzaak van de huidige achteruitgang van ons pensioenstelsel zonder indexaties en met kortingen. .

Lees hier verder.

Een belangrijk aspect waarop NBP al enige jaren wijst is dat Nederland in 2007 diverse essentiële voorschriften uit de eerste EU Pensioenrichtlijn, IORP I niet of onjuist in de PW, Pensioenwet heeft omgezet. Deze essentiële voorschriften waren overigens wel op correcte wijze in 2006 in de PSW, Pensioen- en spaarfondsenwet omgezet. De PSW was van kracht vanaf 1954 tot en met 2006. Nederland heeft ook in 2019 diverse essentiële voorschriften uit de tweede EU Pensioenrichtlijn IORP II niet of onjuist in de PW omgezet. Bovendien zijn enige essentiële voorschriften, zoals de beleggingen in derivaten en de vaststelling van de rekenrente, niet in de PW, edoch in de besluiten FTK en nFTK, geregeld.

Klik hier voor de brief

Klik hier voor het rapport

De Stichting Pensioentribunaal stelt zich ten doel door middel van onderzoek, openbare vraagstelling, bijeenkomsten en publicaties voor een breed publiek duidelijk te maken welke belangen in de pensioenwereld en daarbuiten hebben geleid tot voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel. Zij wil de campagne onder de loep nemen die geleid heeft tot regeringsvoorstellen en een pensioenakkoord waarbij “Het beste pensioenstelsel ter wereld” fundamenteel wordt gewijzigd, omdat dat niet meer zou voldoen aan de eisen van deze tijd. In dit onderzoek speelt een aantal belangrijke vragen een centrale rol:

Lees hier verder.

VERKLARING FOG- ABP-NBP m.b.t. agendapunt 1, overlegvergadering 25/6.
Wij hebben de ALM -studie bekeken en zijn geschrokken van de inktzwarte voorspellingen, waarbij een korting in de nabije toekomst van ca. 22% een redelijk grote kans maakt.
Wij vragen ons af in hoeverre bij de ALM – studie rekening is gehouden met het mogelijke nieuwe pensioencontract .

Lees hier verder.

Naar aanleiding van het uitgebreide interview met mevrouw Wortmann-Kool (bestuursvoorzitter ABP) in het FD op 29 juni 2020, heeft het bestuur van de NBP een brief geschreven over het niet benoemen van het kernprobleem, waardoor de belangen van de deelnemers en pensioengerechtigden sinds 2007 bij de invoering van de PW, Pensioenwet, zijn geschaad.

Lees hier de hele brief.