Joop van Vliet

tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex (14 meter lang en 8 ton zwaar) vergeleken met bankier –
bron: commons.wikimedia.org

Groot leek goed, nog groter leek beter, te groot is dood

Een kleine 70 miljoen jaar geleden (net als bankiers kijk ik niet op een miljoentje meer of minder) stierven de meeste en vooral de grote dinosauriërs uit. De enig nog levende afstammelingen zijn de vogels en zelfs de Albatros (3,40 meter spanwijdte) en de Condor (3,00 meter spanwijdte) zijn aanzienlijk kleiner dan een dinosaurus en veel minder gewichtig ook.
Veel banken waren volgens de financiële wereld te groot om ze failliet te laten gaan, zelfs als ze – door eigen schuld – in zeer ernstige problemen kwamen. In Europa werden de banken en hun topmanagers daarom massaal gered. De belastingbetalers mochten doneren en de aandeelhouders profiteren en geen normaal mens kon daar iets tegen doen – zeker Jan Modaal niet.

Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

Op de 8 drogredenen van de economieredacteur in de Volkskrant van 21 september 2013 over de pensioenen, reageer ik met 8 nuanceringen:

Nuancering 1: Ouderen gaan er het hardst op achteruit.

Denkend in cohorten dan worden geborenen vóór 1945 harder getroffen dan degenen die na 1955 ter wereld kwamen. Oorzaken: De salarissen na wereldoorlog II eindigden op een niveau, waarvoor de huidige generatie niet kan en wil werken. Het beginsalaris van een deel der jonge generatie nu omvat een getal dat hun ouders meestal niet hebben ontvangen aan het eind van hun loopbaan. In doorsnee vermogende ouderen hebben veelal een eigen woning maar dat staat niet gelijk aan een kassa van waaruit men vrijelijk kan putten.

8 november 2013. Op de website van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds lezen we:

Dekkingsgraad stijgt naar 106,2%. Wat betekent dit?

In oktober is de dekkingsgraad gestegen naar 106,2%. Dit is 2%-punt hoger dan de benodigde 104,2%. Toch is er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden. De dekkingsgraad op 31 december 2013 is bepalend. Als de dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bepaald, die toezicht houdt op de pensioenfondsen.

Op vrijdag 11 oktober 2013 verscheen er in Den Haag Centraal een interview met de voorzitter. Via deze link kunt u dat interview lezen.

Een 10 met een griffel

Joop van Vliet

logo-jonge-democratenlogo-jonge-socialistenlogo-jovd

Het door de politieke jongerenorganisaties “Jonge Democraten”, “Jonge Socialisten” en “JOVD” gelanceerde 10-puntenplan voor de 2e pijler van ons pensioenstelsel, verdient een dikke 10 met een griffel, maar zonder zoen van de juffrouw. Die 10 is vooral voor de moed om de veel betreden paden te verlaten en met iets nieuws te komen, want er zijn wat minder goede en zelfs overbodige punten. Snel maar eens verder met wat ik goed of zelfs erg goed vind:

Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Dat geldt ook voor het vermogen waar ouderen over beschikken. De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen. De doelstellingen ten aanzien van het inkomensbeleid van ouderen zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, wel kunnen de doelstellingen op een efficiëntere manier bereikt worden. Deze conclusies staan in het ‘Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 65+’, dat 13 september 2013 naar de Tweede Kamer is gezonden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op dinsdag 17 september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor 2014.

Website
Op www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag staat allerlei achtergrondinformatie over Prinsjesdag, de route van de koets, de Troonrede en foto’s van o.a. de hoedjesparade. Ook staan er vanaf 15.15 uur op 17 september alle plannen en cijfers uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Zo geeft het onderdeel ‘Huishoudboekje van Nederland’ op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. In het onderdeel ‘Uitgelicht voor u’ zijn de maatregelen voor de meest belangrijke onderwerpen uit de verschillende begrotingen te zien.

Rijksfinanciën app

Alle plannen en festiviteiten staan ook op de Rijksfinanciën app, die gratis beschikbaar is voor Apple en Android tablets. Op dit moment zijn hier foto’s en video’s uit voorgaande jaren te bekijken. Op Prinsjesdag vanaf 15.15 uur zijn ook de officiële Prinsjesdagstukken en de Miljoenennota naar thema te raadplegen. Uiteraard worden de foto’s en video’s van dit jaar ook beschikbaar gesteld in de app. De Rijksfinanciën app is beschikbaar via de iTunes App Store en via de Google Play App Store.

In ons zusterblad Ons Pensioen, dat op 12 september 2013 verscheen lezen we op pagina 7 onder Actueel Nieuws, het volgende.

Met veel belangstelling werd uitgezien naar de toespraak die minister-president Marc Rutte, na maandenlang zwijgen, hield in het kader van de Schoolezing op 2 september j.l.
De meeste redacties uit de media waren negatief en varieerden van “Niets nieuws” via “weinig inspirerend” en “slap verhaal” tot bij nujij.nl “U kunt in bonken vallen, burger”. De reacties van de burgers op deze reacties waren veelal nog negatiever en het soms onverhulde taalgebruik zullen wij u maar besparen.

Hierbij de reactie van de NBP op de internetconsultatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende het voorontwerp Wet invoering reeële ambitieovereenkomst.

Den Haag, 5 september 2013

Geachte mevrouw Klijnsma,

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), Scheveningseweg 7, 2517 KS ‘s-Gravenhage heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de visie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden (KNVG) met betrekking tot de intemetconsultatie en staat geheel achter de door de KNVG verwoorde visie.

De NBP maakt van deze gelegenheid gebruik nog een aantal aanvullende opmerkingen te maken in algemene zin:

1. De NBP is van mening dat de 1500 miljard euro pensioenvermogen geheel toebehoort aan het collectief van de werkenden van nu, de thans gepensioneerden en de fondsen die namens genoemden dit vermogen beheren.
Dit impliceert dat de overheid GEEN ENKELE ZEGGENSCHAP toekomt over de wijze van beheer van Dit vermogen. Nu niet en later ook niet.

2. Het gegeven dat de invloed van gepensioneerden in een pensioenfondsbestuur, wordt gefixeerd op maximaal25 %, achten wij een vorm van emstige discriminatie. waarvoor wij een rechtsingang zoeken om deze onheuse benadering te bestrijden.

3. Een aanpassing (lees: b e p e r k i n g) van artike1 85 van de Pensioenwet is een onbehoorlijke inperking van de basisrechten van gepensioneerden en dus gehee1 verwerpelijk en juridisch aanvechtbaar.

4. De term: indexatie is bij iedereen bekend qua inhoud en functie. De terminologie: toeslagverlening, is misleidend, want deze hoort thuis bij de huur- en zorgtoeslagen.
Wij zien geen enke1 nut in het verdoezelen van een goede, duidelijke en gangbare term.

5. De gedachte dat het toekomstig pensioenstelsel moet bijdragen aan de stabiliteit van de economie vinden wij een onjuiste en oneigenlijke opvatting die afleidt van de feitelijke doelstelling: een stabiele en betrouwbare oudedagvoorziening voor nu en later te zijn.

Wij gaan er vanuit dat U onze stellingname maatschappelijk van belang acht en en daarmee een evenwichtig, duidelijk en vertrouwenwekkend stelsel met mondige gepensioneerden wil ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,

Simon van der Schoot,
voorzitter