Een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel nadert. Dat kan afgeleid worden aan de beweging op verschillende fronten. Zo lijkt het kabinet tegemoet te willen komen aan de wens van de vakbeweging om de pensioenleeftijd minder snel te verhogen. Het kabinet houdt nog wel vast aan het opschroeven van de AOW-leeftijd, maar wil die pas ophogen tot 67 in 2025 in plaats van 2021.

item webimage 20180926162846 dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in 2017 gestegen van gemiddeld 86,4% naar 91,9%. Het aantal fondsen met een dekking van 100% of hoger ging van 25 naar 36. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

 item webimage 20180917101739 inleveren gepensjpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de koopkrachtontwikkeling sinds de kredietcrisis opnieuw berekend, maar op een andere manier dan men gewend is.
Uit die nieuwe berekeningen blijkt dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden en uitkeringstrekkers enerzijds en gepensioneerden aan de andere kant fors groter zijn dan uit de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het kabinet naar voor komt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 16 augustus het CPB Achtergronddocument Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB uitgebracht met daarin de effecten op de koopkracht van de op Prinsjesdag aan te kondigen beleidsmaatregelen voor 2019 in vergelijking met 2018.

Lees hier verder.

item webimage 20180909154640 nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een gordiaanse knoop. Wie niet goed oplet kan na het overlijden van de partner -als die tevens kostwinner is- in een diep, zwart gat vallen, zeker als tijdens het werkzame leven vaak van baan is gewisseld. In dat geval vervallen sommige pensioenaanspraken en wat er voor in de plaats komt is vaak niet genoeg voor een onbezorgde voortzetting van het leven door de nabestaanden.