FNV is akkoord gegaan met onteigeningsactie van belegde middelen bij de fondsen.

Het bedrag aan belegde middelen bij de pensioenfondsen is gigantisch groot. Volgens de ABP-voorzitter Wortmann is dat nu €1.800 miljard zoals is vermeld in het interview in het FD van 29 juni. Zij stelt daarin dat het huidige pensioenstelsel een doodlopende weg zou zijn. Maar op de vraag van de fractievoorzitter van 50PLUS Corrie van Brenk antwoordde minister Koolmees dat als het nieuwe stelsel in 2007 zou zijn ingevoerd, er vanaf 2008 iedereen een indexatie zou hebben gehad. Maar de minister wil de financiële gevolgen voor ons pensioen van dit op veel punten onduidelijke stelsel niet openbaren. Moet er dan wel worden beslist zonder een dergelijke berekening? Het lijkt mij van niet.

Lees hier verder.

20200706 Pensioenstelsel 28966498583 6895eb81aa oBron Me Judice 

In ESB van 2 juni j.l. verdedigde Bernard van Praag de stelling dat ons pensioen er veel beter voor staat dan we denken. Het systeem is niet onhoudbaar. Integendeel, het staat er uitstekend bij. In deze bijdrage zal hij dit op eenvoudige wijze, maar meer formeel, aantonen. Door jarenlang de rekenrente fictief laag te houden kunnen volgens hem zelfs vele fondsen in principe probleemloos overgaan op een gehele of gedeeltelijk premievrij pensioenregeling

Lees hier verder.

In dit artikel worden de volgende twee onderwerpen in onderlinge samenhang behandeld, de EU Pensioenrichtlijnen en het DNB toezicht op pensioenfondsen.

De EU Pensioenrichtlijnen In de Nederlandse discussie over een ander pensioenstelsel worden de twee EU Pensioenrichtlijnen, onderdeel van de EU Pensioenwetgeving ter zijde geschoven. De EU kent verschillende juridische instrumenten, onder meer EU-verord­eningen en EU-richtlijnen.
 
Lees hier verder.

Inleiding: 
De totale uitkering van de pensioenen bestaat thans voor 70% uit beleggingsrendementen en voor 30% uit betaalde premies. Goede rendementen zijn noodzakelijk voor een betaalbaar en zeker pensioen. Betekent beleggen in aandelen dat een casino pensioen ontstaat?

Lees hier meer.

Het zijn spannende tijden voor ons pensioenstelsel en dus voor ons. Het voorstel van minister Koolmees moest van de vakbond VCP en de ANBO worden verbeterd voor de periode van overgang van oud naar nieuw. Deze kritiek ligt voor de hand met weinig duidelijke informatie en ‘veel mist” volgens de media. Ook de cijfermatige onderbouwing werd niet verstrekt en ook daar waren de leden van het FNV ledenparlement terecht wantrouwend en verbolgen over. Dit tekort aan cijfers heeft de Stichting Pensioenbehoud willen invullen door het laten opstellen van het rapport Biedt het pensioenakkoord ook een koopkrachtig pensioen voor gepensioneerden? van het Actuarieel Adviesbureau Confident (zie bijlage). In dit rapport wordt uitgegaan van de toezegging van de vakbonden dat de bestaande pensioenuitkeringen tenminste gelijk zullen blijven bij de overgang naar een nieuw stelsel..

Lees hier verder.

 

Bernard van Praag foto

Bernard van Praag

Het lijkt erop dat vrijdag 12 juni j.l. de kogel door de kerk is gegaan. Minister Koolmees gaf feestelijk kennis van de geboorte van zijn kindje: het pensioenakkoord. Nu past ons enige slag om de arm, aangezien ook in juni 2019 we een dergelijke plechtigheid zagen. Ook nu is uit de krantenberichten niet goed af te leiden wat het akkoord precies behelst. Sommigen stellen dat er nog een aantal harde noten moeten worden gekraakt voordat van een operationeel akkoord kan worden gesproken. Emeritus hoogleraar Bernard van Praag bespreekt welke impact het nieuwe pensioenakkoord kan hebben.

Waarom is het huidige stelsel onhoudbaar?
In tegenstelling tot wat al jaren gesuggereerd wordt door minister Koolmees, zijn voorgangers en toezichthouder De Nederlandsche Bank staat het Nederlandse pensioenstelsel er uitstekend bij. Sinds 2002 was het premie-inkomen van de fondsen elk jaar hoger dan de som van uitbetaalde pensioenen. Alleen al daardoor konden fondsen elk jaar een positief saldo bij het vermogen optellen. Niet interen op het vermogen dus. Daarnaast wisten de fondsen uitstekend te beleggen, waardoor het totale fondsvermogen over deze periode verdriedubbeld is. Ook wanneer we corrigeren voor de inflatie, bevolkingsgroei, en vergrijzing is er nog altijd sprake van een ruime verdubbeling. Het nominale rendement was ca. 7% en het reële rendement na aftrek van inflatie ca. 5%. In grafiek 1 zien we het vermogen van pensioenfondsen elk jaar stijgen, terwijl de jaarlijkse turnovers van premie- inkomsten en pensioen- uitbetalingen ergens bij de horizontale as kriebelen. Zeker, de waarde van het vermogen schommelt mee met de beurskoersen, maar geen enkel ogenblik zijn de pensioenbetalingen, nu ca. 2,5% van het vermogen, in gevaar gekomen - of kunnen komen.

De wereldwijde uitbraak van het corona virus heeft tot grote sociale- en gezondheidsproblemen geleid. Ieder land heeft op haar eigen manier maatregelen genomen om het virus in te dammen. Met de nadruk op indammen. Weg is het virus immers niet.

In hoeverre zijn landen voorbereid op de dreiging van infectieziekten met pandemische dreiging? Wat doen landen eraan om goed voorbereid te zijn? Koepel Gepensioneerden concludeert dat Nederland onvoldoende voorbereid is, niet op nationaal niveau, maar ook niet op internationaal niveau.

Lees hier verder.

 

De Koepel Gepensioneerden kijkt kritisch mee tijdens de opbouw van een heel nieuw pensioenstelsel. ‘Er is veel geld van ouderen naar jongeren gegaan, daar moet je rekening mee houden.’

Dirk Waterval (12 juni 2020, 9:36) Ein-de-lijk. Naar verwachting zal minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66) komende week, na tien jaar onderhandelen en vervolgens nog een jaar om die onderhandelingen concreet uit te werken, een klap geven op het nieuwe pensioenstelsel. Gepensioneerden kijken kritisch mee. “Als je een heel nieuw huis bouwt, moet dat wel béter staan dan het gebouw waar je nu in woont”, zeggen Jaap van der Spek (73) en Joep Schouten
(72) gebroederlijk. De bestuursleden van de pakweg 300.000 leden tellende Koepel Gepensioneerden schuiven regelmatig bij de minister aan om hun wensen en zorgen uit te spreken.

Lees hier meer.

Er wordt veel geschreven over ons pensioenstelsel met een toegezegd pensioen en waarom het zou moeten worden gewijzigd. De direct belanghebbenden, dat zijn de deelnemers en gepensioneerden, zijn daarvan helemaal niet overtuigd. Dat is ook logisch omdat Mercer Melbourne dit pensioenstelsel als de beste ter wereld beoordeelt. Een onderzoek van de stuurgroep van het ministerie van Sociale Zaken heeft dat onderzocht en bevestigt die grote twijfel nog eens (zie bijlage). Hetgeen hierbij opvalt is het onvermeld laten van Europese pensioenwetgeving als IORP 2 ¹) die de deelnemer en gepensioneerde in ons huidige pensioenstelsel met een wel toegezegde maar niet met een gegarandeerde pensioenuitkering juist beschermt tegen inbreuk en slechte nationale regelingen.

Lees hier verder.