In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter.

Lees hier verder.

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief kregen we het verzoek om toelichting.

De door de politiek al sinds 2007 nagestreefde opheffing van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst en deze te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling is het gevolg van een politiek dogma. Dat dogma uit de jaren 80 houdt in dat ‘marktwerking’ voor producten en diensten de keuzeproblemen met de verdeling van schaarse middelen in onze samenleving zou oplossen. Die commerciële gedachtegang is alleen mogelijk indien er echte vrije ‘markten’ van aanbod en vraag bestaan. Dat dogma werd toegepast op onze publieke voorzieningen zoals ziekenfonds, zorg en privatisering overheidsdiensten ondanks dat het veelal nutsvoorzieningen betroffen. Daarbij werd het ‘publieke belang’ dat de overheid dient te beschermen, ondergeschikt geacht aan de commerciële markt. Dit dreigt nu ook voor onze pensioenfondsen als uitvoerders van een sociale pensioenregeling die collectief en solidair is als onderdeel van de verzorgingsstaat.

Lees hier verder.

De overgrote meerderheid van ons pensioen is in de vorm van een toegezegd pensioenbedrag bij pensionering, de zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Daarmee staat het belang van de werknemer en de gepensioneerde centraal ter voorkoming van armoede op de oude dag. Een financiële planning voor pensionado’s is daarmee goed mogelijk. Door de collectiviteit worden de risico’s gedeeld. Dit stelsel met een vast maar voorwaardelijk (want er kan als uiterste middel worden gekort) pensioen levert bewezen het hoogste pensioen op van alle pensioenstelsels. Waarom dan naar een pensioenstelsel met een beschikbare premie overgestapt? Want daar staat alleen het belang van de werkgever centraal die een zo laag mogelijke premie wil betalen zonder toezegging over het pensioenbedrag bij pensionering. Dat moet je maar afwachten. Maar waarom is een individuele beschikbare premieregeling zo ongunstig en wel in het bijzonder voor gepensioneerden vergeleken met nu?

Lees hier verder.

De Koepel Gepensioneerden heeft groot respect voor de wijze waarop het kabinet tot nu de coronacrisis heeft aangepakt. De beheersing van de sociale, economische en financiële gevolgen van de crisis vraagt
om bestuurlijke moed en voortvarende maatregelen. De speciale aandacht, die het kabinet daarbij heeft voor de kwetsbare groep ouderen, wordt in hoge mate gewaardeerd. 

Het kabinet heeft terecht per direct maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de corona crisis voor werknemers, ZZP’ers, Mkb’ers en grote bedrijven te verzachten. Daarmee wordt een
inkomensval voor deze groepen zo veel mogelijk voorkomen. De Koepel Gepensioneerden wijst het kabinet op de inkomensgevolgen, die voor gepensioneerden kunnen optreden als het nieuwe
pensioenstelsel aan het eind van het jaar nog niet is uitgewerkt. Vertraging hierin kan leiden tot (extra) korting op de pensioenen.

Lees hier verder.

In de Eerste Kamer is op 10 maart overleg geweest met minister Koolmees over de toekomst van ons pensioenstelsel. Een videoverslag daarover is te zien op Connectedviews.com In het Financieel Dagblad stond de dag erop een samenvatting van dit overleg met de belangrijke vragen van 50PLUS senator Martin van Rooijen over het ‘invaren’ van de bestaande pensioenrechten in het nieuwe contract.

Het is raar om te verwachten dat gepensioneerden compensatie krijgen als zij nominale zekerheid opgeven, aldus minister Koolmees. Die verdwijnt juist om sneller te kunnen indexeren, aldus minister Koolmees. Hij gaf antwoord op een vraag van senator Martin van Rooijen (50Plus) die het overleg had aangevraagd. Voor Van Rooijen is het vanzelfsprekend dat gepensioneerden iets moeten terug krijgen als ze de nominale zekerheid opgeven. ‘Hoeveel animo verwacht de minister bij gepensioneerden, die al een korting van 20 procent hebben moeten accepteren om hun pensioen zeker te houden, om over te stappen naar een nieuw onzekerder stelsel?’, vroeg hij zich af over het invaren van bestaande rechten. ‘Worden de gepensioneerden gecompenseerd voor dit verlies aan zekerheid?’

Lees hier meer.

 

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau bleek half december dat het pensioenakkoord helemaal niet tot verbeteringen zou leiden. Daarom komt een wending in de pensioenonderhandelingen zoals in alle media groot werd vermeld, niet onverwacht: Het gaat om het afschaffen van de rekenrente in ruil voor onzekerheid van het pensioen. Maar is dat wel een verstandige uitruil?

Het laten vervallen van de rekenrente maakt het uitvoeren van het huidige pensioenstelsel met pensioentoezeggingen onuitvoerbaar en dat betekent het einde ervan. Dat is ook precies de bedoeling van de politiek en regering, want dan worden we met de veel slechtere beschikbare premieregeling opgescheept. Dit alleen om de insolvabele verzekeraars te helpen aan een nieuw verdienmodel met pensioenen. En om de overheid veel premiekosten te laten besparen, terwijl de pensioenen bij de opbouw en de uitbetaling jaarlijks variabel worden. Dat moeten wij niet willen als deelnemers en gepensioneerden. De Europese Pensioenrichtlijn steunt ons daarin.

Lees hier meer.

Het grote nieuws in De Telegraaf van vandaag 26 februari 2020: voorzitters van werknemers, werkgevers en minister Koolmees hebben een geitenpaadje gevonden om de vastgelopen discussie over de pensioenen weer vlot te trekken waarbij de rekenrente opnieuw bekeken gaat worden.

Lees hier het artikel.

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

Koepel Gepensioneerden: blij met realiteitszin pensioenonderhandelaars
De kans op een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord neemt fors toe nu minister Koolmees van Sociale Zaken en de voorzitters van werknemers en werkgevers inzien, dat het star vasthouden aan een lage rekenrente een heilloze weg is. Dat het loslaten van die lage rekenrente leidt tot minder harde toezeggingen over de toekomstige pensioenuitkering is een logisch gevolg daarvan. De aanpassing van ons pensioenstelsel vraagt om realiteitszin bij alle betrokkenen.

20200222 Wonen en Zorg voor ouderen

Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, blijkt uit diverse onderzoeken. Nederland is momenteel niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun huidige en toekomstige woon-, welzijns- en zorgbehoeften.

Wat de problemen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen zijn en wat daar aan wordt en kan worden gedaan, leest u in dit artikel van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.