De politiek kent al jaren het politieke dogma van het opheffen van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst met vaste nominale pensioentoezegging van onze pensioenfondsen en te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling. Daarbij komt wel de verplichtstelling in groot gevaar en dat zal óók gelden voor de bestaande toezegging bij onze uitkeringsovereenkomsten. Maar deze pensioenaanspraken behoren wel tot ons persoonlijke vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012.

 Lees hier meer.

20200418 yoga voor ouderen 990a28079e05143c

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .

Onder senioren is een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Om (particuliere) initiatiefnemers te helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in het leven geroepen. Deze regeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Wellicht bent u betrokken bij een dergelijk initiatief of denkt u er over na om samen met anderen initiatieven te ontplooien. Alle informatie over de recent uitgebreide stimuleringsregeling vindt u hier.

20200418 verpleegstermetoudevrouw

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg vertegenwoordigd.

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer!

U kunt het artikel hier verder lezen

In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter.

Lees hier verder.

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief kregen we het verzoek om toelichting.

De door de politiek al sinds 2007 nagestreefde opheffing van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst en deze te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling is het gevolg van een politiek dogma. Dat dogma uit de jaren 80 houdt in dat ‘marktwerking’ voor producten en diensten de keuzeproblemen met de verdeling van schaarse middelen in onze samenleving zou oplossen. Die commerciële gedachtegang is alleen mogelijk indien er echte vrije ‘markten’ van aanbod en vraag bestaan. Dat dogma werd toegepast op onze publieke voorzieningen zoals ziekenfonds, zorg en privatisering overheidsdiensten ondanks dat het veelal nutsvoorzieningen betroffen. Daarbij werd het ‘publieke belang’ dat de overheid dient te beschermen, ondergeschikt geacht aan de commerciële markt. Dit dreigt nu ook voor onze pensioenfondsen als uitvoerders van een sociale pensioenregeling die collectief en solidair is als onderdeel van de verzorgingsstaat.

Lees hier verder.

De overgrote meerderheid van ons pensioen is in de vorm van een toegezegd pensioenbedrag bij pensionering, de zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Daarmee staat het belang van de werknemer en de gepensioneerde centraal ter voorkoming van armoede op de oude dag. Een financiële planning voor pensionado’s is daarmee goed mogelijk. Door de collectiviteit worden de risico’s gedeeld. Dit stelsel met een vast maar voorwaardelijk (want er kan als uiterste middel worden gekort) pensioen levert bewezen het hoogste pensioen op van alle pensioenstelsels. Waarom dan naar een pensioenstelsel met een beschikbare premie overgestapt? Want daar staat alleen het belang van de werkgever centraal die een zo laag mogelijke premie wil betalen zonder toezegging over het pensioenbedrag bij pensionering. Dat moet je maar afwachten. Maar waarom is een individuele beschikbare premieregeling zo ongunstig en wel in het bijzonder voor gepensioneerden vergeleken met nu?

Lees hier verder.

De Koepel Gepensioneerden heeft groot respect voor de wijze waarop het kabinet tot nu de coronacrisis heeft aangepakt. De beheersing van de sociale, economische en financiële gevolgen van de crisis vraagt
om bestuurlijke moed en voortvarende maatregelen. De speciale aandacht, die het kabinet daarbij heeft voor de kwetsbare groep ouderen, wordt in hoge mate gewaardeerd. 

Het kabinet heeft terecht per direct maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de corona crisis voor werknemers, ZZP’ers, Mkb’ers en grote bedrijven te verzachten. Daarmee wordt een
inkomensval voor deze groepen zo veel mogelijk voorkomen. De Koepel Gepensioneerden wijst het kabinet op de inkomensgevolgen, die voor gepensioneerden kunnen optreden als het nieuwe
pensioenstelsel aan het eind van het jaar nog niet is uitgewerkt. Vertraging hierin kan leiden tot (extra) korting op de pensioenen.

Lees hier verder.

In de Eerste Kamer is op 10 maart overleg geweest met minister Koolmees over de toekomst van ons pensioenstelsel. Een videoverslag daarover is te zien op Connectedviews.com In het Financieel Dagblad stond de dag erop een samenvatting van dit overleg met de belangrijke vragen van 50PLUS senator Martin van Rooijen over het ‘invaren’ van de bestaande pensioenrechten in het nieuwe contract.

Het is raar om te verwachten dat gepensioneerden compensatie krijgen als zij nominale zekerheid opgeven, aldus minister Koolmees. Die verdwijnt juist om sneller te kunnen indexeren, aldus minister Koolmees. Hij gaf antwoord op een vraag van senator Martin van Rooijen (50Plus) die het overleg had aangevraagd. Voor Van Rooijen is het vanzelfsprekend dat gepensioneerden iets moeten terug krijgen als ze de nominale zekerheid opgeven. ‘Hoeveel animo verwacht de minister bij gepensioneerden, die al een korting van 20 procent hebben moeten accepteren om hun pensioen zeker te houden, om over te stappen naar een nieuw onzekerder stelsel?’, vroeg hij zich af over het invaren van bestaande rechten. ‘Worden de gepensioneerden gecompenseerd voor dit verlies aan zekerheid?’

Lees hier meer.